Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nakládáte s odpady ze zdravotní péče (1801xx)? Tak vás od srpna čekají velké změny.

To, co bylo dříve jen v metodickém pokynu, bude nyní rovnou ve vyhlášce. A to bez přechodného období, platné od 7.8.2021!

30. červen 2021

Zdá se, že tlak MZ na výrazně přísnější úpravu nakládání s odpady ze zdravotní péče (oproti jiným původcům) prošel v nové legislativě nenápadně hladce a bez připomínek. Nejen přímo v zákoně, ale i v prováděcí vyhlášce. Takže to, co bylo dříve jen v metodice, je nyní přímo (a přísněji) ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady. A to bez přechodného období, tj. platné okamžitě po účinnosti vyhlášky (od 7.8.2021)!

1. Definice odpadu ze zdravotní péče

Odpadem ze zdravotní péče je

 1. odpad uvedený ve skupině 18, podskupině 18 01 Katalogu odpadů, který vznikl při poskytování zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách v lůžkových, ambulantních nebo jim podobných zdravotnických zařízeních,
 2. odpad vznikající při zdravotní péči poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta, pokud tento odpad vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení, nebo
 3. odpad vznikající mimo zdravotnická zařízení, zejména v zařízeních sociální péče, tetovacích salonech nebo protidrogových centrech, pokud vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení,

Tj. veškerý odpad pod 18 01 xx, bez ohledu za typ zařízení, kde vznikl.

2. Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní péče (od 2023)

(§ 89 odst. 1): PO nebo PFO, která je původcem odpadu ze zdravotní péče, je povinna zpracovat pokyny pro nakládání s těmito odpady v zařízení, kde tento odpad vzniká. Pokyny jsou součástí provozního řádu zařízení zpracovaného podle zákona o ochraně veřejného zdraví (povinně od 1.1.2023). Náležitosti pokynů pro nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče budou stanoveny v příloze č. 48 k vyhlášce o podrobnostech (viz dole ke stažení).

3. Poučení pacienta o způsobu nakládání s odpadem (od 2022)

(§ 89 odst. 2): V případě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta je poskytovatel zdravotních služeb povinen písemně poučit pacienta o způsobu nakládání s odpadem ze zdravotní péče a o jeho bezpečném uložení, a pacient je povinen s odpadem naložit v souladu s tímto poučením. O poučení učiní poskytovatel zdravotních služeb záznam do zdravotnické dokumentace; záznam podepíše zdravotnický pracovník, který ho provedl, a pacient nebo osoba, která o pacienta pečuje (povinně od 1.1.2022). Původcem odpadu ze zdravotní péče v případě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta je poskytovatel zdravotních služeb.

4. Zajištění nakládání osobou odborně způsobilou nad 10t a školení (od 2021!)

(§ 90 odst. 1-3): PO nebo PFO, která nakládá s více než 10 tunami odpadů ze zdravotní nebo veterinární péče ročně, je povinna zajistit nakládání s těmito odpady pouze fyzickou osobou odborně způsobilou (OZO§ 90 odst. 2) pro nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče může vykonávat i zaměstnanec, kterého OZO proškolila nejméně jednou ročně.

Nový zákon o odpadech zrušil odpadového hospodáře jako nadbytečnou povinnost, pro zdravotní odpad však tato povinnost zůstává! Jen se mu už neříká odpadový hospodář, ale o OZO. Tak jako před tím, i nyní to může být kdokoliv, staší mít jen maturitu a chvilku se motat kolem odpadů.

5. Povinné školení zaměstnanců pod 10t (od 2021!)

(§ 90 odst. 4): PO nebo PFO, která nakládá s méně než 10 tunami odpadů ze zdravotní nebo veterinární péče ročně, je povinna zaměstnance, kteří budou s těmito odpady nakládat, proškolit ohledně nakládání s odpady. Obsah školení se liší podle jednotlivých kategorií zaměstnanců (podrobnosti ve vyhlášce). Školení se provádí jednou za 3 roky. O školení musí být pořízen písemný záznam (archivace po dobu 5 let).

Kategorie zaměstnanců a požadavky na obsah školení pro účely školení pro nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče jsou vymezeny v příloze č. 49 k vyhlášce (viz dole ke stažení).

6. Požadavky na soustřeďování odpadů (od cca 1/2 července!)

(§ 72 odst. 1 vyhlášky o podrobnostech): Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče musí být odděleně soustřeďovány od okamžiku svého vzniku, a to alespoň v následujícím rozsahu:

 1. ostré předměty,
 2. nepoužitelná léčiva,
 3. odpady určené ke spálení,
 4. odpady určené k dekontaminaci a
 5. komunální odpad.

Toto ustanovení moc nechápu. Znamená to, že jiné odpady nemusí být soustřeďovány odděleně? Ne, je to jen přepis z metodiky přímo do vyhlášky a zřejmě tím chtěli naznačit třídění podle dalšího způsobu nakládání. V tom případě stačilo uvést jen body 3 a 4, ostatní body jsou uvedeny nesmyslně, protože jejich oddělené soustřeďování je povinné obecně.

7. Požadavky na shromažďovací prostředky (od cca 1/2 července!)

(§ 72 odst. 2 vyhlášky o podrobnostech): Soustřeďovací prostředky na odpady ze zdravotní nebo veterinární péče musí splňovat následující požadavky:

 1. musí být certifikovány (!!!) pro daný způsob použití,
 2. nádoby na ostré předměty musí splňovat požadavky podle technické normy ČSN EN ISO 23907(85 4002) Ochrana před poraněním ostrými předměty,
 3. nádoby pro nebezpečný odpad musí být pevné, nepropustné, nepropíchnutelnéuzavíratelné,
 4. plastové pytle musí mít maximální objem 0,1 m3, tloušťka materiálu musí být alespoň 0,1 mm; v případě plastových pytlů, které se používají na pracovištích s vysokým rizikem infekčních činitelů, musí být tloušťka materiálu alespoň 0,2 mm; při použití plastového pytle z tenčího materiálu musí být použito více pytlů do požadované tloušťky nebo musí být pytel umístěn do nádoby, která musí být z dezinfikovatelného a čistitelného materiálu.
Takže, jakýkoliv obal na odpady 1801xx musí být certifikovaný!!! Nádoby na nebezpečný odpad 1801xx nesmí být nepropíchnutelné!!! Proč tedy bod 4 řeší plastové pytle, ty jsou přeci propíchnutelné. Asi pytel není nádoba. A co objem pytle max. 100L, co pak dáme do běžné nádoby 120L? Limit objemu je tedy "štítkový", nebo reálně naplněný?

8. Požadavky na označení shromažďovacích prostředků (od cca 1/2 července!)

A nejlepší nakonec!

(§ 72 odst. 2 písm. e) vyhlášky o podrobnostech): Kromě obecných požadavků musí být dále soustřeďovací prostředky na odpady ze zdravotní péče označeny

 1. časem vzniku odpadu,
 2. konkrétním oddělením, kde odpad vznikl,
 3. jménem osoby zodpovědné za nakládání a označení,
 4. údajem o hmotnosti odpadu a
 5. údajem o dalším způsobu nakládání

Zase je to jen přepis z metodiky přímo do vyhlášky. Co to je čas vzniku, zřejmě první odhozený odpad do nádoby. Kdo to je osoba zodpovědná za nakládání a označení? Uklízečka, která nádobu umístí, nebo osoba, která odpad do nádoby vyhazuje, nebo osoba, která nádobu pak odklidí? Kdo to bude u vícesměnného provozu - vedoucí pracoviště? Jaký to má pak vlastně význam? Bude uvedená osoba v případě pochybění nějak trestána, asi ne, tak proč tam musí být. Obecně se jméno z označení NO vyloučilo už v roce 2016. A co hmotnost odpadu, rozdáme jim váhy?

9. Kdy musí být odpad z pracoviště odstraněn?

(§ 72 odst. 3 vyhlášky o podrobnostech): Odpady se z pracoviště zdravotnického zařízení odstraňují denně.

Takže to asi znamená, že pokud nejste zdravotnické zařízení, tak platí obecná lhůta max. 1 rok?

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Nová odpadová legislativa pro běžnou praxi

 • Podnikový ekolog (2denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.