Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší

podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

 • Provozovatel stacionárního zdroje je povinen
  1. uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem,
  2. dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře podle § 4,
  3. spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje, nebo paliva uvedená v povolení provozu,
  4. předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích, včetně údajů o vnášení skleníkových plynů do ovzduší,
  5. umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona,
  6. provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem podle § 11 odst. 5,
  7. provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu,
  8. provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen odborně způsobilá osoba), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.
 • Provozovatel vyjmenovaného zdroje (tj. uvedeného v příloze č. 2 k zákonu) je dále povinen
  1. provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s povolením provozu,
  2. zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1,
  3. vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji, popisujících tento zdroj a jeho provoz, a o údajích o vstupech a výstupech z tohoto zdroje a každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence prostřednictvím ISPOP podle jiného právního předpisu; provozní evidenci je povinen uchovávat po dobu alespoň 3 let v místě provozu stacionárního zdroje tak, aby byla k dispozici pro kontrolu,
  4. odvádět znečišťující látky ze stacionárního zdroje do ovzduší komínem nebo výduchem, pokud v povolení provozu není uvedeno jinak; výška, ve které dochází ke znečišťování, musí být vypočtena tak, aby provozem tohoto zdroje nedošlo k překročení imisního limitu uvedeného v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; to neplatí v případě, kdy se postupuje podle § 11 odst. 5,
  5. bezodkladně odstraňovat v provozu stacionárního zdroje nebezpečné stavy ohrožující kvalitu ovzduší,
  6. nejpozději do 24 hodin podat zprávu krajskému úřaduinspekci o výskytu stavu ohrožujícího přípustnou úroveň znečištění,
  7. v souladu s provozním řádem bezodkladně omezit provoz nebo odstavit stacionární zdroj v případě jeho odchylky od normálního provozu v důsledku technické závady, při které nemohou být dodrženy podmínky provozu a kterou není možno odstranit do 24 hodin od jejího vzniku; u spalovacích stacionárních zdrojů nesmí během 12 měsíců tato doba kumulativně překročit 120 hodin; povinnost odstavení neplatí pro stacionární zdroj, jehož odstavení by vedlo k vyšší úrovni znečištění, než kterou by způsobil jeho další provoz, nebo pokud by v důsledku přerušení dodávek tepelné energie bylo ohroženo lidské zdraví; ustanovení jiných právních předpisů tímto nejsou dotčena; provozovatel je povinen informovat krajský úřadinspekci o této technické závadě nejpozději do 48 hodin od jejího vzniku,
  8. předložit inspekci protokol o jednorázovém měření emisí podle § 6 odst. 4 nebo 5 do 90 dnů od data provedení tohoto měření,
  9. průběžně zaznamenávat, vyhodnocovat a uchovávat výsledky jednorázového a kontinuálního měření emisí pro účely kontroly po dobu 5 let v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním předpisem, pokud se jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 4 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
  10. zajistit a řádně provozovat technické prostředky pro kontinuální měření emisí, pokud se jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 4 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
 • Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.

Platnost starých povolení a nutnost požádat o nové povolení:

 • Povolení vydaná podle § 17 odst. 1 písm. d) a § 17 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb. ve znění účinném k 31.8.2012, jsou-li v souladu s požadavky na obsah povolení provozu dle nového zákona, jsou platná a považují se za povolení provozu dle zákona č. 201/2012 Sb.
 • Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona 201/2012 Sb., jehož povolení není v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle tohoto zákona, musí požádat o jeho změnu nebo o nové povolení provozu do 1.9.2014.
 • Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona 201/2012 Sb., který nemá povolení vydaná podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb. ve znění účinném k 31.8.2012, musí požádat o povolení provozu do 1.9.2013.

Podrobné informace o povinnostech provozovatelů, změnách legislativy ovzduší, rozsahu a způsobu souhrnné provozní evidence a poplatků se dozvíte na aktuálních seminářích k tématu ovzduší:

OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.