Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Příprava nového zákona o odpadech

15. červenec 2011

Ministerští úředníci i pracovní skupiny pokračují na přípravě zcela nového zákona o odpadech, který by měl v budoucnu nahradit nyní platný zákon. Vnitřní připomínkové řízení bylo ukončeno k 31. květnu tohoto roku. V červnu by měl proběhnout diskusní kulatý stůl a do konce července poběží lhůta meziorezortního připomínkového řízení. Věcný záměr by měl být předložen vládě do konce září tohoto roku. Další roční období se bude zákon dopracovávat, tak aby mohl být k 30. 9. 2012 odevzdán ke konečnému projednání vládě, sněmovně a senátu. Jeho platnost se pak předpokládá od 1. 1. 2014

V současnosti se také provádí aktualizace Plánu odpadového hospodářství. Jeho nová podoba by měla být hotova v roce 2013, tedy ještě před novým zákonem o odpadech. Současný zákon o odpadech (spíše změť novelizací) by měl v příštích měsících ještě několik dalších novel podstoupit.

Nový zákon o odpadech: ministerstvo vyzývá ke spolupráci

Věcný záměr zákona o odpadech vzniká jako reakce na současný stav nakládání s odpady. Jeho tvůrci z Ministerstva životního prostředí i odborné veřejnosti deklarují svou snahu o funkčnější legislativu v tomto oboru.

AUTOR: Jarmila Šťastná

"Česká republika musí své odpadové hospodářství směřovat ke splnění cílů, které jí klade Evropské společenství," říká PhDr. Ivo Hlaváč, náměstek ministra a ředitel sekce technické ochrany životního prostředí MŽP. "Důvodem nejsou jen naše závazky vůči Unii, ale především snaha vybudovat prosperující a stabilní odpadové hospodářství."

Záměry a cíle připravovaného zákona prezentoval Ivo Hlaváč na konferenci Odpady a obce v Hradci Králové. Cíle, které nám klade Unie (a neplníme je), jsou dva: snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a nejméně z 50 % materiálově využít odpady, jako jsou papír, kov, plast a sklo z domácností a podobných zdrojů.

Za nejpalčivější problém označil Ivo Hlaváč zejména energetické a materiá-lové využívání odpadů. "Budoucnost odpadového hospodářství nemůžeme redukovat jen na výstavbu spaloven," upozornil při přednášce. "Je třeba uvažovat i o dalších možnostech, například spoluspalování odpadů v teplárnách."

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA

Základním kamenem věcného záměru je strategie rozvoje nakládání s odpady, kterou zpracoval v roce 2008 Svaz měst a obcí spolu s Asociací krajů a dalšími odborníky. Předpokládá, že ze zákona o odpadech bude oddělen samostatný zákon o výrobcích s ukončenou životností. Zároveň je připravována novela zákona o obalech, která je však přinese pouze kosmetické změny.

Co se týče nakládání s komunálními odpady, důraz je kladen zejména na zintenzivnění a rozšíření systému třídění odpadů. Obcím je např. navržena povinnost zajistit místa pro oddělené shromažďování znovu využitelných odpadů, a to minimálně papíru, plastů, skla a kovů. Zatímco sběr prvních třech komodit již dobře funguje, u sběru kovů je otazník. Pilotní projekty naznačují, že separovaný sběr kovů do barevných kontejnerů není příliš úspěšný, ani efektivní. V záměru je také navržena povinnost pro obce stanovit systém nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem rostlinného původu - obcím je však ponechána volnost, jak ho konkrétně upraví.

Drobné živnostníky v obcích zřejmě čekají velké změny. Záměr navrhuje jejich povinné zapojení do systému obce. "Nevidím důvod, proč by tam neměli být, i když očekávám tuhý odpor," poznamenal Ivo Hlaváč. Tato změna napraví v současné době nespravedlivý stav, kdy občané se do systémů obcí zapojit musí, zatímco podnikatelé ne, ačkoli jejich produkce odpadů je často mnohem vyšší.

Vyřešit by se mohl také problém s černými skládkami, respektive s odpady, u kterých není původce znám. Na jejich odstranění by mohl za určitých podmínek přispívat kraj z poplatku za skládkování odpadů.

EKONOMICKÉ NÁSTROJE

Vyměřování platby za komunální odpad, které je dnes možné třemi způsoby, by se mohlo v budoucnu zjednodušit pouze na jednu možnost. Návrh předpokládá zpoplatnění komunálních odpadů formou místního poplatku, u kterého by se zvedla, nebo úplně zrušila horní hranice.

Postupné zvyšování poplatku za skládkování odpadů, jež by mělo zajistit konkurenceschopnost spaloven vůči skládkám, je evergreenem všech navrhovaných zákonů o odpadech. Konkrétní sazba poplatku by měla být podle záměru stanovena ministerstvem, a to na základě metodiky výpočtu založené na cenách klíčových způsobů nakládání s odpady - skládkování a energetické využití. Výše poplatku za skládkování bude v pravidelně upravována. Postupný odklon od skládkování směrem k materiálovému a energetickému využívání odpadů je podle Ivo Hlaváče nevyhnutelnou a tudíž jedinou cestou k naplnění našich závazků vůči EU a k vytvoření efektivního odpadového hospodářství v ČR. "V zákoně bude jen odkaz na nařízení vlády, protože je to nejvíc flexibilní. Nařízení se bude každé dva roky vyhodnocovat a poplatky upravovat," uvedl.

NA ČEM SE JEŠTĚ PRACUJE

Věcný záměr obsahuje také nové části, týkající se stavebních a demoličních odpadů nebo odpadů ze zdravotnictví. Pozornost věnoval Ivo Hlaváč také nakládání s bioodpady, respektive využití kompostů. "Vedeme debatu s ministrem zemědělství Ivanem Fuksou o tom, jak podpořit využití kompostů na zemědělské půdě. Jedná se o možné podpoře z programu obnovy venkova nebo úpravě některých vyhlášek. "

Věcný záměr musí být podroben vnitřnímu i vnějšímu připomínkovému řízení. V září letošního roku bude předložen legislativní radě vlády. Pak teprve začnou práce na jeho paragrafovaném znění a hotový návrh musí projít legislativním kolečkem. Předpokládá se, že nový zákon o odpadech nabude účinnosti od prvního ledna roku 2014.


"Připomínkujte návrh zákona," vyzval na konferenci náměstek Ivo Hlaváč. "Jsme otevřeni všem, kdo chtějí spolupracovat."

Zdroj: odpady.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.