Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování

07. leden 2010

Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, ve kterých je vykonávána určitá činnost (prostřednictvím stacionárních technologických jednotek), při které dochází k únikům znečišťujících látek, přenosům znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a produkci odpadů. Pro vznik ohlašovací povinnosti je tak mimo jiné důležitá existence provozovny se zeměpisnými souřadnicemi. Provozovnou se rozumí "jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba" (čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR). Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu "tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě" (§ 3 odst. 2).

Informace se týkají všech úniků a přenosů, které vznikly v provozovně v důsledku úmyslných, havarijních, pravidelných a nepravidelných činností (nepravidelnou činností se rozumí například zastavování a spouštění procesů před prováděním operací údržby a po něm).

Ohlašovací prahy jsou určeny jako množství znečišťující látky (kg/rok) nebo odpadů (t/rok). Povinnost ohlásit příslušné údaje do IRZ vzniká provozovateli pouze při jejich překročení a podle § 3 zákona č. 25/2008 Sb. se týká provozovatelů s činností uvedenou v příloze I nařízení o evropském PRTR, dále provozovatelů s činností s nižší kapacitou, než je uvedena v příloze I nařízení o evropském PRTR a provozovatelů provozujícím jinou činnost, než je v příloze I nařízení o evropském PRTR.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST A JEJÍ ROZSAH

Rozsah ohlašovací povinnosti je upraven nařízením o evropském PRTR, zákonem o IRZ a nařízením vlády o IRZ. Požadované údaje vymezuje příloha č. 3 nařízení vlády číslo 145/2008. Provozovatelé musí mimo jiné uvádět, zda je údaj o úniku (přenosu) látky zjištěn na základě měření, výpočtu nebo odhadu - rozlišují se kódy pro měření (M), výpočet (C) a odhad (E). U údajů založených na měření či výpočtu se ohlašuje také analytická metoda a/nebo metoda výpočtu. Při hlášení přenosu látek v odpadech mimo provozovnu je povinností provozovatele dále uvést kód označující, zda byl odpad využit (kód R), nebo odstraněn (kód D), dále název a adresu společnosti či osoby provádějící odstranění nebo využití těchto odpadů.

Evidenci údajů a popis použité metodiky musí provozovatel uchovávat po dobu pěti let od konce daného ohlašovacího roku. Formát evidence pro IRZ není právně závazně upraven. Odpovědností provozovatelů je zajistit kvalitu ohlášených informací a použití nejlepších možných postupů při identifikaci úniků a přenosů. V nařízení E-PRTR je uvedeno, že provozovatelé jsou povinni při přípravě zpráv použít "nejlepší dostupné údaje".

FORMA OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO REGISTRU

Při předávání údajů je preferována elektronická komunikace. Aplikace pro ohlašování do IRZ vyvinutá Ministerstvem životního prostředí je vždy zveřejněna zdarma na příslušných webových stránkách (www.irz.cz). Provozovatel není povinen použít tuto aplikaci, může využívat své aplikace, s nimiž běžně pracuje. Při ohlašování však platí, že při předávání údajů musí dodržet datový standard, jehož parametry jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách. Pro ohlašování údajů pro IRZ byl nastaven roční cyklus s povinností ohlašování vždy nejpozději do 31. března, kdy se zasílají údaje za předchozí kalendářní rok. Podle tohoto pravidla tedy budou provozovatelé ohlašovat údaje za rok 2009 nejpozději do 31. března roku 2010.

Za neplnění povinností hrozí provozovateli značné pokuty. Neohlášení do IRZ, resp. uvedení nesprávných údajů a nevedení evidence údajů v souladu s požadavky nařízení o E-PRTR jsou správními delikty, za které může být udělena sankce s pokutu až do půl milionu korun. Plnění ohlašovací povinnosti kontroluje příslušný kontrolní orgán, kterým je v tomto případě Česká inspekce životního prostředí.

Ing. Bc. Jan Maršák, PhD
ředitel odboru integrované prevence a IRZ, Ministerstvo životního prostředí

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES Účinné od 24.2.2006, z hlediska své právní povahy má přímé účinky pro dotčené subjekty. Příloha I obsahuje činnosti sledované registrem (65 činností), příloha II obsahuje látky sledované v registru spolu s ohlašovacími prahy (91 látek). 

1. Právní předpisy pro ohlašování údajů do IRZ za rok 2009

Zákon č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (účinnosti od 12. 2. 2008) První část zákona obsahuje ustanovení k integrovanému registru znečišťování. Druhá část nově kodifikuje fungování integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Vymezení povinných subjektů upravuje § 3 zákona. Zákon ponechává rozsah ohlašujících subjektů, který zakotvoval zákon o integrované prevenci a jeho prováděcí předpisy. Úniky látek a přenosy látek v odpadech nad rámec nařízení o E-PRTR stanoví prováděcí právní předpis - viz nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Termín ohlašování upravuje § 3 odst. 4. Formu a způsob předání povinných údajů ošetřuje § 3 odst. 5. Definici správních deliktů ve vztahu k IRZ obsahuje § 5 a § 6. Přechodná ustanovení (tzn. zejména stanovení prvního ohlašovacího roku, za který plní provozovatelé vymezení v § 3 ohlašovací povinnost,) jsou v § 9. Zákon č. 25/2008 Sb. nahradil části vztahující se k IRZ v zákoně o integrované prevenci. Proto byly zrušeny příslušné pasáže zákona č. 76/2002 Sb., a prováděcí právní předpisy (nařízení vlády č. 368/2003 Sb., nařízení vlády č. 304/2005 Sb., vyhláška č. 472/2004 Sb.). Zákon také zřizuje zcela nově integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, který vede Ministerstvo životního prostředí a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí (JISŽP). V návaznosti na zřízení ISPOP byly provedeny přímé novelizace zákonů (zákon o vodách, zákon o odpadech, zákon o ovzduší, zákon o obalech), kterých se ISPOP dotýká.

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí Nařízení obsahuje pouze tři paragrafy, odkazující na přílohy: Příloha č. 1 obsahuje znečišťující látky, jejichž úniky do ovzduší se ohlašují vedle požadavků práva Evropských společenství. Příloha č. 2 upravuje rozsah látek sledovaných v odpadech přenášených mimo provozovnu. Příloha č. 3 upravuje údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.Platí pro obě skupiny provozovatelů (s činností podle nařízení o evropském PRTR i bez této činnosti)

2. Rozsah ohlašovací povinnosti v oblasti úniků a přenosů

Úniky znečišťujících látek podle přímo účinného nařízení o evropském PRTR (příloha II nařízení o E-PRTR).* Přenosy odpadů podle přímo účinného nařízení o evropském PRTR (článek 5) - pro přenos odpadu mimo lokalitu provozovny jsou prahové hodnoty 2 tuny za rok pro nebezpečný odpad a 2000 tun pro ostatní odpad.

Přenosy látek v odpadních vodách podle přímo účinného nařízení o evropském PRTR (příloha II nařízení o E-PRTR).

Úniky znečišťujících látek podle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. (příloha č. 1 nařízení č. 145/2008 Sb.).

Přenosy znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu podle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností zařízení v provozovně (příloha č. 2 nařízení č. 145/2008 Sb.).Hlavním zdrojem informací pro všechny cílové skupiny jsou stránky www.irz.cz (resp. www.prtr.cz). Pro provozovatele jsou zejména důležité sekce:

3. Informace k IRZ

Ohlašování - v sekci je popsán celý proces ohlašování pro příslušný ohlašovací rok,

Ohlašované látky - sekce obsahuje informace o všech sledovaných znečišťujících látkách (ke každé látce jsou přiřazeny i údaje týkající se vlastností, zdrojů úniků a přenosů či vlivů na lidské zdraví a životní prostředí),

Metody měření - sekce obsahuje přehled metod identifikace a měření všech sledovaných znečišťujících látek v ovzduší, vodě a půdě,

Dokumenty - sekce obsahuje všechny důležité dokumenty k problematice IRZ (legislativa, příručky, souhrnné zprávy atd.).

Ministerstvo životního prostředí nabízí provozovatelům publikace a informační materiály, které se podrobně zabývají tématikou IRZ. Publikace jsou bezplatně dostupné v listinné i v elektronické podobě (na stránkách www.irz.cz).

Jako informační podpora k problematice IRZ byla zřízena služba Helpdesk, která je provozována CENIA, českou informační agenturou životního prostředí společně s MŽP. Na službu helpdesk se lze obracet emailem (irz.info@cenia.cz), telefonicky, prostřednictvím faxu nebo zaslat dotaz v listinné podobě.

 

Autor/ři: Jan Maršák

Zdroj: odpady.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.