Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Zpětný odběr pneumatik v návrhu nové vyhlášky

17. prosinec 2013

Nejdůležitějšími body navrhované právní úpravy je zápis do Seznamu povinnýchosob a změna obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatikza uplynulý kalendářní rok. Obě změny reagují na zmocnění v zákoně o odpadech,přesněji jeho novele 169/2013 Sb. "Přestože se jedná pouze o dílčí právní úpravuvýše uvedených otázek, byla zvolena cesta samostatné vyhlášky, na rozdíl odpouhé novelizace platných vyhlášek ministerstva, které s danou materiísouvisejí," říká se v důvodové zprávě k návrhu. Nová úprava zápisu do Seznamupovinných osob by měla podle MŽP pomoci zlepšit kontrolní mechanismy a ztížitpozici tzv. free-riders, kteří parazitují na systému jiných povinných osob. Natrhu s pneumatikami u nás působí přibližně 100-150 subjektů, přičemž ročníhlášení za rok 2012 podalo celkem 60 subjektů.

Minimální úroveň zpětného odběru použitých pneumatik je v § 38a ekoauditovénovely stanovena ve výši 35 % za každý kalendářní rok. Proto musela být upravenatabulka v roční zprávě o plnění povinnosti zpětného odběru. Obecně se ročnízprávy pro povinnost zpětného odběru řídí vyhláškou č. 383/2001 Sb., opodrobnostech nakládání s odpady. Pro pneumatiky to bude jinak: "S ohledem naprovedení nových § 38a a 38b zákona o odpadech byla upřednostněna speciálníúprava obsahu roční zprávy v navrhované vyhlášce," říká se v důvodovézprávě.

SBĚRNÁ MÍSTA

Podle § 38 odst. 7 zákona o odpadech musí být místa zpětného odběru prokonečné uživatele stejně dostupná jako místa prodeje výrobků. Od doby jejíhopřijetí však došlo k masivnímu rozvoji internetových prodejů a podle důvodovézprávy "dochází k neodůvodněné konkurenční výhodě povinných osob využívajícíchpři prodeji výrobků převážně nebo výlučně prostředky komunikace na dálku na úkortěch, kteří výrobky prodávají v kamenných prodejnách."

Snaha, aby byla místa zpětného odběru stejně dostupná jako místa prodejetěchto výrobků, však není v případně pneumatik příliš naléhavá.

Podle Sdružení výrobců a dovozců pneumatik v České republice, jehož produkcezaujímá cca 98,1 % objemu trhu (rok 2011), funguje v ČR přes 5500 sběrných místke sběru použitých pneumatik. Tato sběrná síť pokrývá rovnoměrně celé územírepubliky a vykazuje značnou hustotu. Je pokryto kolem 80 % správních obvodůvšech obcí s pověřeným obecním úřadem, včetně pěti vojenských újezdů, přičemž vkaždém z 25 statutárních měst provozují nejméně 11 sběrných míst a v Praze kolem540. Z těchto hodnot je zřejmé, že současné pokrytí České republiky je téměřmaximální.

LEGISLATIVA

Návrh vyhlášky ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví vzornávrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik aobsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik a kterou semění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zněnípozdějších předpisů, a vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobuprovedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost se navrhuje ke dni 1. ledna 2014 (s výjimkou § 4 bodu 7 - dostupnostmíst zpětného odběru - který má nabýt účinnosti dnem 1. října 2014)


Autoři: -jhm-

Zdroj: www.ihned.cz 

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.