Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Ohlašování odpadů bude zase jinak

07. leden 2010

Rok 2009 nám přinesl (ke dni odevzdání tohoto článku) osm novel zákona o odpadech a jednu novou vyhlášku (č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě). Došlo k jedné velmi zásadní změně, kterou ne každý zaregistroval. Jedná se o změnu limitu pro vznik ohlašovací povinnosti.

Původci a oprávněné osoby, kteří produkovali nebo nakládali s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, byli dosud povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku hlášení o odpadech. Tato povinnost byla v zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb. změněna. Změnu přinesla tzv. baterková novela č. 297/2009 Sb., a to s účinností od 19. 9. 2009.

A jak to tedy nyní je? Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku hlášení v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku hlášení v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou.

Původci odpadů mají tedy nový hmotnostní limit a oprávněné osoby hlásí vždy, bez ohledu na limit. Až bude vydán prováděcí předpis, který stanoví seznam odpadů, které se hlásí vždy (bez ohledu na limit), bude se to vztahovat i na původce odpadů.

HLÁŠENÍ A JEHO FORMY

Původci odpadů hlásí v listinné podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech. Ten je zveřejněn na adrese http://www.mzp.cz/cz/evidencni_ohlasovaci_standardy.

Oprávněné osoby, včetně těch, které plní ohlašovací povinnosti zároveň jako původci odpadů, hlásí elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obce hlásí v listinné podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech. Osoby oprávněné ke sběru nebo zpracování autovraků hlásí v elektronické podobě podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., a to v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, kterou obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní na svých interne- tových stránkách.

Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů na formuláři uvedeném v příloze č. 8 vyhlášky číslo 352/2005 Sb. Mohou volit mezi písemným vyhotovením nebo elektronickou podobou, protože zmíněný přenosový standard na ně také pamatuje.

Řada dotazů se týká datových schránek a ohlašování odpadů. Pro firmy je asi nejdůležitější to, že datové stránky použít lze, ale není to povinnost. To však neplatí pro úřady. Ty by s ohlašovatelem měly komunikovat prostřednictvím datových schránek. To znamená, že v datové schránce můžete najít například výzvu k odstranění nedostatků v hlášení. Proto by bylo vhodné datovou schránku pravidelně kontrolovat.

ZMĚNA ISPOP, IRZ A E-PRTR

Zásadní změny přinesl i zákon č. 25/2008 Sb., který zavádí Integrovaný systém plnění ohlašovací povinnosti (ISPOP). Jeho náběh do praxe je postupný, a tak pozor na to, že nehlásí všichni stejně. Pokud jste registrovaným ohlašovatelem Integrovaného registru znečištění (IRZ) nebo vám vznikla povinnost do něho hlásit (při překročení limitu u některé z ohlašovaných látek), tak se vás to týká již za rok 2009. Pokud nemáte povinnost hlásit do IRZ, ale provozujete některou činnost E-PRTR, máte ještě čas. Vysvětlení naleznete v tabulce na této straně.

Z toho vyplývá, že od roku 2012 budou prostřednictvím ISPOP hlásit všichni. Více informací najdete na adrese http://www.irz.cz/, kde je vysvětlen i význam použitých zkratek. Pokud přechod na nový systém ohlašování bude zajištěn vzájemnou kompatibilitou s přenosovým standardem o odpadech, tak odborná veřejnost nemusí mít žádné obavy. To je totiž spolehlivě ověřeno v provozní praxi.

FIRMY A PROVOZOVATELÉ

Určitě zase začnou diskuze o tom, jak hlásit odpady od firem zapojených do systému obce. Tady je třeba připomenout, že § 12 odst. 3 zákona o odpadech považuje za oprávněnou osobu i obec, do jejíhož systému se firma zapojuje (za podmínek stanovených v § 17). Firma hlásí předávání odpadu obci a obec hlásí přebírání odpadu od smluvního partnera (firmy smluvně zapojené do systému obce). Spekulace typu "..zapojené firmy nic neevidují ani nehlásí, protože to za ně zajišťuje obec.." v zákonu ani v prováděcích vyhláškách nenajdete.

Pro provozovatele zařízení je zásadní změna ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. (ve znění vyhlášky č. 351/2008 Sb.). Ta požaduje evidovat odpady zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost a mobilní zařízení. Jenže pojem "činnost" není vyhláškou definován a navíc to není ani v souladu s § 39 zákona o odpadech. V případě pochybností je nejlepší konzultovat na krajském úřadu, který zařízení povolil.

Ing. Jiří Kvítek
analytik společnosti INISOFT, s. r. o.

 

Nejčastější chyby při ohlašování

  • Nesprávná identifikace provozovny - uvádějte co nejpřesnější údaje o své provozovně
  • Nevyrovnanost bilance - v případě inventurních rozdílů lze použít kódy BN50 a XN53
  • Produkce odpadu 19 08 05 - je třeba vyplnit list č. 3 přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
  • Evidence kalů - hmotnost již nepřepočítávat na obsah sušiny
  • Hlášení o odpadech za více zařízení - podávejte za každé provozované zařízení samostatně

Zdroj: odpady.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.