Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Bezpečnostní listy, scénáře expozice - kdo a co s tím?

Pracujete-li s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi, dodavatelé vám musí poskytnout bezpečnostní list. Další informace lze získat ze scénářů expozice. Kdo je poskytuje, kdy a co s nimi dělat?

11. září 2019

Pracujete-li během profesionálních činností s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi (dále jen "CHL", "CHLS"), dodavatelé vám musí poskytnout bezpečnostní list.

Další informace lze získat ze scénářů expozice přiložených k bezpečnostnímu listu látky. Ve scénářích expozice je popsáno, jak lze kontrolovat humánní a environmentální expozici látce a zajistit tak její bezpečné používání.

Abyste odpovídajícím způsobem kontrolovali rizika, musíte jako uživatel CHLS určit a provést příslušná opatření, o nichž vás vaši dodavatelé informovali (formou bezpečnostního listu nebo scénářů expozice).

Dodáváte-li látky nebo směsi následným uživatelům, musíte svým zákazníkům sdělit příslušné informace a poskytnout jim odpovídající poradenství ohledně řízení rizik.

Bezpečnostní listy

Z bezpečnostních listů se uživatelé CHLS dozví potřebné informace, které jim pomohou ochránit lidské zdraví a životní prostředí. Bezpečnostní list obsahuje mimo jiné:

 • určení a požadované podrobnosti o složení chemické látky, včetně registračního čísla REACH (je-li registrovaná), a její hlavní technické funkce a použití,
 • informace o klasifikaci nebezpečnosti a označování a prahových hodnotách expozice pro lidské zdraví a životní prostředí,
 • doporučení pro manipulaci a skladování a kontroly expozice,
 • opatření pro první pomoc, hašení požáru, bezpečnou přepravu, likvidaci a nouzové situace,
 • základní fyzikální a chemické vlastnosti, včetně informací o stabilitě a reaktivitě, také podrobné toxikologické a ekologické informace
 • příslušné informace o předpisech, kam spadají informace o tom, zda bylo posouzení chemické bezpečnosti provedeno v rámci registrace podle nařízení REACH a zda je látka v souladu s nařízením REACH předmětem povolení nebo omezení.

Scénáře expozice

Žadatel o registraci podle nařízení REACH vypracuje v rámci postupu registrace posouzení chemické bezpečnosti spolu s posouzením expozice pro látky registrované v množství nad 10 tun ročně a s určitými nebezpečnými vlastnostmi.
Součástí posouzení je vypracování scénářů expozice pro stanovená použití látky. Při dodání látky poskytnou následným uživatelům příslušné scénáře expozice.

Scénáře expozice popisují provozní podmínky a opatření pro odpovídající řízení rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Vztahují se na celý životní cyklus látky, včetně výroby, průmyslového a profesionálního koncového použití, spotřebitelského použití a použití v předmětech.

Nařízení REACH přímo nespecifikuje formát a obsah scénáře expozice, ale obsahuje zejména následující části:

 • podmínky použití ovlivňující expozici,
 • odhad expozice (může zahrnovat míru charakterizace rizika) a
 • pokyny pro následné uživatele, aby mohli posoudit, zda látku používají v mezích scénáře expozice.

Kdy bychom měli obdržet bezpečnostní listy a scénáře expozice?

Bezpečnostní list musí dodat dodavatel pro:

 • látku nebo směs, která je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení CLP,
 • látku, která je perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB), nebo látku, která je zapsána na seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy.

Splňuje-li však látka nebo směs výše uvedená kritéria, ale je prodávána také široké veřejnosti, bezpečnostní list není nutné poskytnout, pokud o něj následný uživatel nebo distributor nepožádá.

U směsí, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, ale obsahují některé nebezpečné látky v koncentracích převyšujících stanovené limity, je třeba bezpečnostní list poskytnout, jestliže o něj požádají následní uživatelé nebo distributoři.
Když společnost v dodavatelském řetězci provede posouzení chemické bezpečnosti podle nařízení REACH, měli byste obdržet příslušné scénáře expozice připojené jako přílohu k bezpečnostnímu listu dané látky.

A směsi?

Dodavatelé nebezpečných směsí by měli poskytnout příslušné informace ze scénářů expozice látek ve směsi obsažených spolu s bezpečnostním listem směsi.

Tyto informace lze poskytnout různými způsoby:

 • připojením informací o bezpečném používání směsi jako přílohy bezpečnostního listu nebo
 • začleněním konsolidovaných informací o bezpečném použití směsi do hlavní části bezpečnostního listu, zejména do části 8, nebo
 • připojením příslušných scénářů expozice pro látky ve směsi v příloze bezpečnostního listu.

Jak postupovat?

Jakmile obdržíte bezpečnostní list, musíte stanovit a uplatňovat příslušná opatření, abyste adekvátně regulovali rizika na svém pracovišti.

Když obdržíte scénáře expozice spolu s bezpečnostním listem, nejprve zjistěte, jestli se tyto scénáře expozice pokrývají vaše použití. Scénáře expozice by měly zahrnovat použití v rámci vašeho podniku a potenciální použití vašimi zákazníky, včetně pracovníků a spotřebitelů.

Následně ověřte, že jsou obsaženy i podmínky použití, a to porovnáním scénářů expozice od dodavatele se způsobem, jakým vy a vaši zákazníci látku používáte.

Nejsou-li použití nebo podmínky použití v obdržených scénářích expozice uvedeny, musíte provést následující nezbytné kroky.

Jak postupovat, nejsou-li moje podmínky použití ve scénáři expozice uvedeny?

Nejsou-li použití nebo podmínky použití vás či vašich zákazníků v obdrženém scénáři expozice uvedeny, máte následující možnosti:

 • požádat dodavatele, aby vám odpovídající scénář expozice poskytl,
 • v každém případě začněte uplatňovat podmínky použití popsané ve scénáři expozice, který jste obdrželi.
 • pokud je to možné, nahraďte látku nebo postup alternativou, pro kterou je vaše použití popsáno,
 • najděte jiného dodavatele, který je schopen poskytnout vám scénář expozice zahrnující vaše použití,
 • proveďte posouzení chemické bezpečnosti a připravte svou vlastní zprávu o chemické bezpečnosti pro následné uživatele pro své použití a podmínky bezpečného použití nebo
 • pokud je třeba, informujte agenturu ECHA.

Musím podat zprávu agentuře ECHA?

Zprávu agentuře ECHA musíte podat, pokud vaše použití nebo podmínky použití nejsou zahrnuty v obdrženém scénáři expozice a pokud:

 • vypracujete zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti (CSR NU), přičemž množství látky pro dané použití převyšuje jednu tunu za rok, nebo
 • povinnost vypracovat zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti se na vás nevztahuje, jelikož celkové množství použité látky nepřevyšuje jednu tunu za rok, nebo
 • povinnost vypracovat zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti se na vás nevztahuje, jelikož látku používáte pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy.

Jaké jsou lhůty pro splnění povinností?

Nařízení REACH jasně stanoví časový sled plnění povinností následného uživatele. Je třeba jednat bezodkladně:

Den, kdy začínají běžet vaše lhůty (den, kdy obdržíte bezpečnostní list s registračním číslem a scénáři expozice)
=>
6 měsíců (lhůta pro případné informování agentury ECHA)
=>
12 měsíců (lhůta pro provedení opatření, která vám byla sdělena ve scénáři expozice, nebo alternativních kroků).

Abychom vám trochu usnadnili orientaci v legislativních požadavcích stanovených na oblast chemických látek, nakládání s nimi a související ochranu zdraví, připravili jsme pro vás dva nové semináře:

 • Chemické látky na pracovištích a ve skladech

  Seminář zaměřený na širší problematiku chemických látek ve vztahu k bezpečnosti práce a jejich skladování. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami. Skladování chemických látek. Skladování/shromažďování odpadů a závadných látek. Dohoda ADR – požadavky na skladování, příjem, odesílání. Určeno pro běžné podniky, sklady, instituce, ale také laboratoře nebo školy.
  lektor: Ing. Zdeněk Fildán, Ing., Mgr. Jitka Fuitová; Tomáš Fencl, specialista BOZP/PO; KHS
 • Chemické látky a ochrana zdraví

  Seminář k problematice chemických látek, více zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví. Analýza rizik, kategorizace práce, druhy a charakteristiky osobních ochranných pracovních prostředků, kontrolní orgány – co se kontroluje a kde jsou problémy.
  lektor: Výzkumný ústav bezpečnosti práce; Ing. Petra Ševčíková, odborný rada oddělení hygieny práce, KHS

Povinnosti v dodavatelském řetězci podle nařízení REACH, CLP a chemického zákona včetně tvorby/kontroly bezpečnostních listů pak řeší seminář:

 • Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

  2-denní kurz: Chemická legislativa + bezpečnostní list (ČIŽP+Envigroup)
  Chemická legislativa pro výrobce, dovozce, distributory a následné uživatele pro praxi. Pracovní seminář zaměřený na základní povinnosti výrobců, dovozců, distributorů a následných uživatelů, které ukládá evropská i česká chemická legislativa při uvádění CHLS na trh. Zaměření kontrol od ČIŽP. Kurz s představením základních povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny praktické povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem".
  lektor: RNDr. Oldřich Jarolím, ČIŽP; Ing. J. Fuitová, Envigroup
Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP; ECHA

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.