Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

První pomoc při zasažení látkami, klasifikovanými jako toxické  a vysoce toxické

Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc.

 • zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání
 • zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce
 • bezvědomí - uložte postiženého do stabilizované polohy na boku

Při nadýchání

 • okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv)
 • po expozici kyanovodíku dejte inhalovat obsah 1-2 ampulek Nitramylu (amylium nitrosum)
 • zajistěte postiženého proti prochladnutí
 • podle situace volejte záchrannou službu
 • a zajistěte vždy lékařské ošetření

Při styku s kůží

 • odložte potřísněný oděv
 • omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody
 • pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon
 • podle situace volejte záchrannou službu
 • a zajistěte vždy lékařské ošetření

Při zasažení očí

 • ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.
 • výplach provádějte nejméně 10 minut
 • volejte záchrannou službu

Při požití

  • PO POŽITÍ VŠECH VYSOCE TOXICKÝCH, NĚKTERÝCH TOXICKÝCH A VYBRANÝCH DALŠÍCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, u nichž již požití méně než jednoho gramu nebo jednoho doušku o 30 ml představuje ohrožení života) VYVOLEJTE ZVRACENÍ (zejména u kyanidů, některých anorganických solí kovů, paraquatu, diquatu, metylalkoholu, etylénglykolu, některých organických rozpouštědel - benzenu, tetrachlórmetanu, chloroformu, sirouhlíku, a dalších látek).

Vyvolání zvracení: Zvracení vyvolávejte jen u osoby při vědomí do 1 hodiny po požití. Dejte vypít asi 1-2 dl nejlépe vlažné vody se lžičkou tekutého mýdla a práškovým nebo rozdrceným aktivním uhlím, odpovídajícím asi 5 tabletám. Větší množství vody není vhodné, protože v případě, že ke zvracení nedojde, usnadní voda rozpuštění a vstřebání látky rozpustné ve vodě, v horším případě způsobí posun toxické látky dále do zažívacího traktu.

 • Nejste-li si jisti, zda vyvolávat zvracení, kontaktujte Toxikologické informační středisko (tel. 224 919 293, 224 915 402) a sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku zoriginálního obalu nebo zbezpečnostního listu látky nebo přípravku.
 • PO POŽITÍ TOXICKÝCH NEBO VYSOCE TOXICKÝCH LÁTEK DO 5 MINUT PODEJTE 10-20 ROZDRCENÝCH TABLET AKTIVNÍHO UHLÍ ROZMÍCHANÝCH VE VODĚ - nezávisle na tom, zda se zvracení podařilo vyvolat
 • v případě požití kyanidů dejte inhalovat obsah 1-2 ampulek Nitramylu (amylium nitrosum)
 • volejte záchrannou službu

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.