Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Jak nově na písemná pravidla podle CLP?

Pro vybrané látky či směsi musí být zpracována písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi (NCHLS)

01. leden 2019

Novela zákona č. 258/2000 Sb. upravila povinnost zpracovat písemná pravidla pro vybrané nebezpečné vlastnosti chemických látek a směsí. Jde hlavně o zapracování klasifikace podle nařízení CLP. 

Požadavky legislativy:

Podle ustanovení § 44a) odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 (podle chemického zákona č. 350/2011 Sb.) a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 nebo 3, žíravost kategorie 1 (se standardní větou nebezpečnosti H 314), toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1, karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1Btoxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat text pravidel s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.

Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti. Nestačí mít pravidla pouze na počítačové síti, nebo jen centrálně u ekologa či bezpečnostního technika. Je nutné pravidla umístit přímo na pracoviště, kde se s látkou či směsí nakládá. 

Přehled dotčených R vět a H vět:

Klasifikace podle nařízení CLP (tzv. nová klasifikace):

Třída nebezpečnostiKód třídy a kategorie nebezpečnostiH věta
Akutní toxicitaAcute Tox. 1, 2, 3H300, H301, H310, H311, H330, H331
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expoziceSTOT SE 1H370
Toxicita pro specifické cílové orgány- opakovaná expoziceSTOT RE 1

H372

Žíravost pro kůžiSkin Corr. 1H314
Mutagenita v zárodečných buňkáchMuta. 1A, 1BH340
KarcinogenitaCarc. 1A, 1BH350, H350i
Toxicita pro reprodukciRepr. 1A, 1BH360,H360FD, H360F, H360D, H360Df, H360Fd

Klasifikace podle chemického zákona (tzv. stará klasifikace): 

Třída nebezpečnostiR věta
vysoce toxickéR 26, R 27, R 28
toxickéR 23, R 24, R 25
žíravéR 34, R 35
karcinogenní kategorie 1 nebo 2R 45, R 49
mutagenní kategorie 1 nebo 2R 46
toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2R 60, R 61

Aktualizace "starých" písemných pravidel:

Od 1.6.2015 musí být chemické směsi uváděné na trh klasifikovány, označeny a zabaleny již jen podle nařízení CLP. Výjimku mají směsi, které byly uvedeny na trh před 1.6.2015 (jsou např. ve skladech distributorů nebo prodejen). Tyto směsi mohou být doprodány s původní starou klasifikací do 1.6.2017.

Pokud máte pravidla, která obsahují původní klasifikaci podle chemického zákona, je nutné provést jejich aktualizaci. Novela zákona o veřejném zdraví (platí od 1.12.2015) však žádný termín nestanovuje a nadále původní starou klasifikaci (vedle nové klasifikace podle CLP) používá.

Bezprostřední aktualizace starých pravidel je tak nutná jen v případech, kdy na pracovišti používáte látky či směsi, které jsou již klasifikovány a označeny podle nařízení CLP (H-věty, červené symboly).

Pokud používáte látky a směsi, které jsou označeny stále po staru podle chemického zákona (R-věty a oranžové symboly), zůstávají původní pravidla nadále platná.

Rozhodujícím kritériem pro aktualizaci pravidel je tedy skutečná klasifikace a označení chemických látek a směsí na pracovišti.

Dále je velmi důležité zkontrolovat si novou klasifikaci u Vašich látek a směsí. V některých případech dochází ke změnám v klasifikaci mezi stranou a novou a to pak může mít dopad na povinnost nově zpracovat písemná pravidla i pro látky či směsi, které s původní klasifikací této povinnosti nepodléhaly.

Obsah pravidel:

Pravidla musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě.

Nebývá akceptováno, pokud jsou uvedeny pouze obecně formulované požadavky stanovené příslušným zákonem, případně pouze citované obecné statě z právních předpisů. Pravidla mají obsahovat konkrétní informace o tom, jak je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba schopna plnit ustanovení daná tímto zákonem, a to s ohledem na své místní podmínky.

Podle názoru některých KHS by pravidla měla být zpracována pro konkrétní pracoviště, nikoliv pro jednotlivé chemické látky nebo směsi. V praxi ale někdy může být praktičtější naopak pravidla zpracovat podle jednotlivých chemických látek nebo směsí a následně pravidla umístit na jednotlivá pracoviště. Zákon sice požaduje vydat pravidla pro pracoviště, ale na druhé straně požaduje, aby obsahem byly jen informace o látkách či směsích a ne o pracovišti. Pravidla tedy jednoznačně mohou být zpracována i pro jednotlivé chemické látky nebo směsi. Pokud byste měli s těmito pravidly problém při projednávání, tak na pravidla napište název pracoviště.

Skupinová pravidla pro pracoviště:

Pokud se rozhodnete pro variantu zpracování souhrnných pravidel pro jednotlivá pracoviště, je vhodné v pravidlech uvést tyto informace: 

  • Název a adresa pracoviště.
  • Seznam NCHLS, s nimiž se na daném pracovišti nakládá a pro něž se vztahuje povinnost tato pravidla zpracovat (např. tabulka s výčtem NCHLS a jejich klasifikací).
  • Způsob nakládání s NCHLS na pracovišti (např. zda se jedná o výrobu, balení, označování, skladování, používání, prodej atd.) včetně pokynů pro bezpečnou manipulaci s nimi z hlediska ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí. Dále např. seznam OOPP určených pro danou práci.
  • U vysoce toxických NCHLS a NCHLS, které mají přiřazenu třídu a kategorie nebezpečnostiakutní toxicita kategorie 1 nebo 2,konkrétní způsob vedení evidence.
  • Při nakládání s vysoce toxickými NCHLS a NCHLS, které mají přiřazenu třídu a kategorie nebezpečnostiakutní toxicita kategorie 1 nebo 2,uvést odborně způsobilou osobu a zajištění školení zaměstnanců.
  • Způsob bezpečného skladování NCHLS na pracovišti z hlediska ochrany zdraví osob i životního prostředí.
  • Stručnou charakteristiku jednotlivých NCHLS z hlediska možného ohrožení resp. poškození zdraví.
  • Pokyny první pomoci při zasažení NCHLS (nemusí být zpracovány pro každou NCHLS samostatně, pokud se jedná o stejné nebezpečné vlastnosti a shodný postup při poskytování první pomoci). Informace o první pomoci uváděné v bezpečnostních listech NCHLS mohou být zastaralé, neúplné nebo nesprávné – doporučujeme zkontrolovat dle výše uvedené příručky.
  • Dostupnost zdroje pitné vody k danému pracovišti pro poskytnutí první pomoci a umístění lékárničky první pomoci.
  • Postup v  případě mimořádné situace - nehody (tj. únik NCHLS) s ohledem na zajištění ochrany zdraví zaměstnanců, kteří budou asanaci provádět a ochrany životního prostředí (např. seznam určených OOPP, místo jejich uložení; uložení odpadu do doby jeho likvidace v souladu se zákonem o odpadech atd.).
Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.