Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Evropský registr nebezpečných chemických směsí

Nařízení č. 2017/542 rozšiřuje Nařízení 1272/2008 (CLP) o přílohu č. VIII, která zavádí do evropského práva povinnosti související s vytvořením evropského registru nebezpečných chemických směsí. My známe obdobnou věc i v našem „chemickém" právu, kde ustanovením § 22 chemického zákona byla zavedena povinnost všech subjektů uvádějících na tuzemský trh nebezpečné chemické směsi ohlašovat vybrané údaje do registru CHLAP, který spravuje Ministerstvo zdravotnictví.

08. listopad 2019

Finálně informace končí u Toxikologického informačního střediska (TIS), které je na základě předaných údajů následně schopno poskytnout kvalifikovanou informaci v případech nutnosti poskytnutí první pomoci, ať již při expozici osob chemické směsi nebo v případech řešení jiných nehodových situací. Pro představu, TIS vyřizovalo za loňský rok cca 19 tisíc dotazů z terénu.

EU nyní zavádí celoevropský registr, ale jak to již v EU bývá, je to spojeno s řadou ne zcela jednoduchých povinností, jejichž naplnění bude vyžadovat čas, náklady a práci odborně zdatných lidí.

Kdo bude subjektem povinností

Zjednodušeně řečeno každý, kdo uvádí na trh nejen v EU, ale v celém evropském hospodářském prostoru (EHP = EU + Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island), což tedy budou zejména následní uživatelé chemických látek (rozuměj zejména výrobci směsí) a dovozci ze zemí mimo EHP. Za určitých okolností se jimi mohou stát i distributoři, pokud by mateřská firma, usazená v EHP, neohlásila, že směs bude uváděna na trh i v daném konkrétním státě.

Co a kdy ohlašovat

Oznamování se týká směsí s riziky pro zdraví člověka a fyzikálními riziky, netýká se tedy směsí s nebezpečnými vlastnostmi výlučně pro životní prostředí, dále plynů pod tlakem a výbušnin (nestabilní výbušniny a podtřídy 1.1 - 1.6).

 • Od 1. 1. 2020 chemické směsi pro spotřebitele (navrženo odložení do 1. 1. 2021, tento návrh byl již odsouhlasen, takže dojde k posunutí termínu, jen nebyl zatím oficiálně vyhlášen).
 • Od 1. 1. 2021 chemické směsi pro profesionální použití.
 • Od 1. 1. 2024 chemické směsi pro průmyslové použití.
 • Od 1. 1. 2025 směsi již oznámené podle čl. 45 odst. 1 do data výše uvedeného, pokud do té doby nedojde ke změně popsané v oddílu 4.1 části B Přílohy VIII. Stručně řečeno, pokud je směs již ohlášena v národních registrech (u nás CHLAP), má časový odklad, pokud ovšem nedojde v mezidobí k podstatným změnám, jako je změna klasifikace, změna složek atp.

Má-li směs více použití, uplatní se dřívější termín.

Jak bude ohlašování probíhat

Ohlašování bude prováděno u Evropské Chemické Agentury ECHA prostřednictvím elektronických nástrojů, které v tuto chvíli již fungují, ale ne příliš spolehlivě – to je také zřejmě hlavní důvod odložení termínu pro první vlnu ohlašování. Nejdřív si bude muset daný subjekt pro své portfolio výrobků vygenerovat tzv. UFI kódy, což bude šestnáctimístný alfanumerický kód jednoznačně identifikující konkrétní výrobek, ten bude muset být též uváděn na štítku. Následně oznámí v předepsaném formátu u ECHA požadované údaje. Zde jsou zatím očekávány největší potíže, neboť bude vyžadováno úplné složení směsi a podrobné toxikologické údaje. Systém údaje ověří a směs zaregistruje, nebo bude vyžadovat doplnění. Podle dostupných informací bude například podstatně zúžena možnost uvádět koncentrace složek v širokém rozpětí, u některých se bude vyžadovat přesný obsah, například pokud jsou složky směsi klasifikovány v souladu s CLP v minimálně jedné z kategorií nebezpečnosti uvedených níže, jejich koncentrace ve směsi se vyjádří jako přesný procentní podíl, a to v sestupném pořadí podle hmotnosti nebo objemu:

 • akutní toxicita, kategorie 1, 2 nebo 3,
 • toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kat. 1 nebo 2,
 • toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice kat. 1 nebo 2,
 • žíravost pro kůži, kategorie 1, 1 A, 1 B nebo 1 C,
 • vážné poškození očí, kategorie 1.

Účel

Vytvoření jednotného evropského registru má stejný účel jako registrace v národních systémech obdobných našemu CHLAPu, t. j. poskytování informací zejména pro případy, kdy je potřeba poskytnout první pomoc v souvislostí s expozicí chemické směsi. Zatímco dnes našemu Toxikologickému informačnímu středisku uvádíme obchodní název výrobku, do budoucna by v celé Evropě měl fungovat místo názvu UFI kód.

Poznámka: očekává se, že ještě dojde ke změnám v elektronických nástrojích pro oznamování.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Chemické látky, bezpečnost a ochrana zdraví

  Seminář k problematice chemických látek, více zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví. Analýza rizik, kategorizace práce, druhy a charakteristiky osobních ochranných pracovních prostředků, kontrolní orgány – co se kontroluje a kde jsou problémy. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

 • ADR PRO "NE"DOPRAVCE: Běžný podnik a jeho povinnosti k ADR

  Pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici platí nejen pro profesionální dopravce. Část povinností se týká také běžných firem. Zejména, pokud provádíte některé z následujících činností: Vozíte občas nějaké chemické látky či směsi (výrobky s nějakou nebezpečnou vlastností)? Nebo převážíte nebezpečný odpad? Odesíláte větší množství nebezpečných odpadů? Vykládáte či nakládáte chemické látky či směsi - příjem, vykládka či nakládka nebezpečných chemických látek/směsí? Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

 

Autor: BOZPinfo

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.