Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Environmentální prohlášení o produktu

Podporovat poptávku a nabídku produktů, které způsobují menší environmentální zátěž, je cílem environmentálního značení. Jeho prostřednictvím získávají zákazníci ověřitelné, přesné a nezavádějící informace o environmentálních aspektech produktů. To může ovlivnit jejich rozhodování při výběru výrobků a služeb.

02. duben 2010

 

Spotřebitelům je proto třeba vysvětlovat význam environmentálního značení a producentům umožnit účinnou propagaci jejich produktů s environmentálním značením.

TRŽNĚ ORIENTOVANÝ NÁSTROJ

Environmentální značení a prohlášení je dobrovolný, tržně orientovaný nástroj. Je upraveno normami ISO řady 14020, což zajišťuje celosvětovou srovnatelnost hodnocení.

Koordinace a propagace environmentálního značení je úkolem odpovědných orgánů Národního programu environmentálního značení (dále jen NPEZ), tj. Ministerstva životního prostředí (Odboru politiky životního prostředí a Odboru vnějších vztahů) a Agentury NPEZ.

Existují tři základní typy environmentálního značení a prohlášení. Typ I zahrnuje produkty splňující předem stanovené environmentální požadavky v rámci určité produktové kategorie, které jsou nezávisle ověřeny třetí stranou (ekologicky šetrné produkty).

Typ II je environmentální tvrzení o produktu (např. biologicky degradovatelný, recyklovatelný), vydané výrobcem bez certifikace třetí, nezávislou stranou. Toto vlastní environmentální tvrzení musí být veřejně ověřitelné (ověření tzv. druhou stranou) na základě informací dobrovolně zpřístupněných vyhlašovatelem. Podpora správnosti tvrzení ověřením třetí stranou však není vyloučena.

U typu III - EPD Enviromental Product Declaration - zahrnují kvantifikované environmentální informace celý životní cyklus produktu. Cílem environmentálního značení typu III je mj. poskytovat informace založené na metodě posuzování životního cyklu "od kolébky do hrobu" (LCA, Life Cycle Assessment). Prohlášení je nezávisle ověřováno třetí stranou.

Environmentální prohlášení o výrobku III. typu (dále jen EPD) musí být vždy založeno na ověřených datech z posouzení životního cyklu (LCA) výrobku v souladu s požadavky norem ISO řady 14040.

Na rozdíl od environmentálního značení a prohlášení I. a II. typu, založených na porovnávání vybraných environmentálních ukazatelů z některých fází životního cyklu výrobku s předem definovanými standardy, je EPD absolutní kvantifikovanou výpovědí o environmentálních aspektech daného výrobku, a to ve všech fázích - od těžby surovin a paliv a výrobu základních materiálů a energií, výrobu, přepravu, užití výrobku a jeho servis, demontáž až po recyklaci/zneškodnění součástí po skončení životnosti výrobku.

Aby environmentální prohlášení o produktu mohlo nést logo EPD a mohlo být registrováno u Mezinárodního odpovědného orgánu, musí splňovat požadavky mezinárodního programu environmentálního značení III. typu a být vytvořeno podle dokumentace tohoto systému. Požadavky na obsah, ověřování a registraci environmentálních prohlášení o produktu (včetně registrace u Mezinárodního odpovědného orgánu) jsou specifikovány ve Věstníku MŽP.

VÝHODY A NEVÝHODY

Analýza, která doprovází EPD, poskytuje přehled o spotřebě energií a surovin na daný produkt a hodnocení výrobních nákladů. Úvahy o vlivu na životní prostředí se tak přenášejí do fáze navrhování produktů a vedou k inovaci materiálů i technologických postupů.

V marketingové komunikaci představuje EPD moderní styl a oslovení zákazníků, kteří hledají kvalitu produktu ve vztahu k životnímu prostředí (tato skupina stabilně roste). Výhodou je možnost porovnání s jinými produkty v rámci světových databází (www.environdec.com).

Pro konečné zákazníky a spotřebitele je environmentální prohlášení o produktu důvěryhodným dokumentem. Protože je vypracován podle jednotné mezinárodní metodiky, parametry produktů stejného druhu z různých částí světa jsou porovnatelné a prohlášení o výrobcích jsou přijímána na celém světě.

Negativa vyplývají především z nevýhod a rizik spojených s komplexností metody LCA, zejména stanovení měrné jednotky, ke které se dané výsledky vztahují. Obtížné je i dodržení zásady transparentnosti, aby bylo vždy zřejmé, jakým způsobem byly výsledky dosaženy a vybrané výrobky (respektive jejich EPD) mohly být porovnatelné.

EPD V CEMENTÁRNÁCH

V oblasti stavebnictví v České republice je v současnosti k dispozici PCR pro cement a připravuje se LCA vztažené k tuně slinku. Na základě takto připraveného LCA by pak bylo možné případně zavést EPD pro konkrétní cementárnu nebo daný druh cementu. Je také možné vytvořit detailní nebo zjednodušené LCA, např. pro CO2 ekvivalent uhlíkové stopy (carbon footprint) apod.

Je již samozřejmostí, že výroba cementu splňuje veškeré emisní limity. Používání alternativních paliv šetří neobnovitelné zdroje a je přínosem i pro emise CO2 a současně přispívá k odstranění materiálů, které by jinak byly uloženy jako odpad. Kromě kladného vlivu na životní prostředí je využití alternativních paliv ekonomicky výhodné. Další významnou skutečností je, že beton jako konečný produkt výroby cementu je recyklovatelný materiál. Cement je tedy z hlediska dlouhodobého použití ekologický výrobek.

Studie LCA pracuje s těmito skutečnostmi a jejím výsledkem je EPD jako ověřitelný, srovnatelný nástroj ochrany životního prostředí založený na vědecké metodice. Tyto informace je pak možné využít jak environmentálně, tak marketingově.

Současné trendy minimalizace spotřeby energií, snižování environmentální zátěže (snižování produkce CO2 a skleníkových plynů), přednostní používání recyklovatelných materiálů ukazují, že pokud chtějí výrobci uspět v širší evropské konkurenci, je nutné uplatňovat nové požadavky a kritéria vyplývající např. ze studie LCA. Některá opatření, která vedou k environmentálně šetrnějšímu nakládání se zdroji, se mohou jevit z hlediska počátečních investic jako méně výhodná, avšak některé již provedené studie LCA ukazují, že z dlouhodobého pohledu jsou taková opatření příznivá nejen environmentálně, ale též ekonomicky.


Ing. Stanislava Rollová
Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o.


Národní program environmentálního značení

Typ I 

- ekologicky šetrné produkty

- splňují předem dané požadavky v rámci produktové kategorie

- nezávisle ověřeny třetí stranou

Typ II

- environmentální tvrzení o produktu (např. biologicky degradovatelný, recyklovatelný)

- vydává výrobce bez certifikace, tvrzení musí být veřejně ověřitelné

- ověření třetí, nezávislou stranou se nedělá, není však vyloučeno

Typ III

- EPD Environmental Product Declaration

- založeno na posouzení životního cyklu (LCA) výrobku v souladu s ISO řady 14040.

- absolutní kvantifikovaná výpověď o environmentálních aspektech daného výrobku ve všech fázích životního cyklu

- nutná registrace u Mezinárodního odpovědného orgánu


Pokud chtějí výrobci uspět v širší evropské konkurenci, je nutné uplatňovat nové požadavky a kritéria vyplývající ze studie LCA

Zdroj: odpady.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.