Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Jak musí vypadat nový bezpečnostní list?

Odborné semináře na téma chemické látky/přípravky:

  • CHEMICKÉ LÁTKY a PŘÍPRAVKY:
    nová úprava CLP, REACH: klasifikace, balení, označování, bezpečnostní listy, 19. října 2010, Praha
  • "BĚŽNÝ" PODNIK A CHEMICKÉ LÁTKY/PŘÍPRAVKY:
    přehled povinností firmy v oblasti chemických látek a přípravků (dovoz CHLP pro svou potřebu ve výrobě, balení, označování, bezpečnostní listy, prodej spotřebitelům...), 24. listopadu 2010, Praha

Na těchto seminářích se dozvíte všechny legislativní změny a novinky a poznáte svoje nové povinnosti v oblasti CHLP!

04. říjen 2010

Nařízení č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), mění část nařízení REACH, která se týká bezpečnostního listu.

Celé změnové nařízení - obsahuje podrobný popis požadovaných informací u jednotlivých oddílů bezpečnostní ho listu.

Bezpečnostní list musí obsahovat následujících 16 oddílů v souladu s čl. 31 odst. 6 a dále rovněž uvedené pododdíly s výjimkou oddílu 3, kdy je třeba zahrnout podle daného případu pouze pododdíl 3.1 nebo pododdíl 3.2:

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

2.2 Prvky označení

2.3 Další nebezpečnost

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

3.2 Směsi

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

5.3 Pokyny pro hasiče

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.4 Odkaz na jiné oddíly

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

8.2 Omezování expozice

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

9.2 Další informace

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemická stabilita

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

10.5 Neslučitelné materiály

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

12.2 Perzistence a rozložitelnost

12.3 Bioakumulační potenciál

12.4 Mobilita v půdě

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

12.6 Jiné nepříznivé účinky

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 Číslo OSN

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.