Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Je nutná změna povolení při změně provozovatele zdroje znečišťování ovzduší?

Stanovisko odboru ochrany ovzduší k přechodu práv a povinností vyplývajících z rozhodnutí vydaných podle zákona č. 201/2012 Sb.

22. leden 2020

OVZDUŠÍ: povinnosti firem, uhlíková stopa, ISPOP, SPE a poplatky, IRZ

Seminář: Ovzduší – povinnosti v oblasti ovzduší. uhlíková stopa, vykazování, SCOPE 1 a SCOPE 2. ISPOP_2 v roce 2023. ohlašování agendy ovzduší (ISPOP, formulář F_OVZ, poplatky). Ohlašování agendy IRZ. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

V ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší"), je uvedeno, že práva a povinnosti vyplývající z rozhodnutí vydaných podle tohoto zákona provozovateli přecházejí na právní nástupce provozovatele.

Výše uvedené platí pouze pro rozhodnutí ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu, tj. pro povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, které vydává krajský úřad dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší („povolení provozu"). Podle § 2 písm. h) zákona o ochraně ovzduší se za provozovatele stacionárního zdroje považuje právnická nebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník stacionárního zdroje.

Z obsahu a povahy povolení provozu vyplývá, že se jedná o typické rozhodnutí in rem, což stvrzuje § 40 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. Rozhodnutí in rem se prvotně nevztahují k osobě adresáta, ale týkají se adresáta z důvodu jeho vztahu k určité věci (např. nemovitosti či zařízení). Pro vydání rozhodnutí in rem jsou relevantní výlučné vlastnosti této věci a rozhodnutí pak lpí na této věci a působí vůči každé osobě, která se ve vztahu k této věci nachází ve stejném právním postavení jako původní adresát. Rozhodnutí in rem tak zavazují i právní nástupce, na něž práva a povinnosti z těchto aktů přecházejí. Povahu aktu in rem mají např. také územní rozhodnutí, stavební povolení či kolaudační rozhodnutí.
Pojem „právní nástupce provozovatele" není nikde definován, a proto musí být dovozen výkladem. V zásadě půjde o typickou situaci právního nástupnictví z titulu změny vlastníka zdroje, ať už na základě kupní smlouvy či např. při přeměně obchodní společnosti.

Pokud je vydání povolení provozu na základě § 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, je právní nástupce provozovatele zařízení povinen podle § 17 zákona o integrované prevenci oznámit přechod integrovaného povolení povolujícímu úřadu do 15 dnů ode dne účinnosti převodu nebo přechodu práv a povinností.

JUDr. Libor Dvořák, ředitel legislativního odboru
Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

    Novela zákona o ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb. Povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády... Zákon 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Ohlašování agendy ovzduší, ISPOP, aktuální formulář F_OVZ_SPE, poplatky. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

  • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

  • Legislativa životního prostředí v kostce

    Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

Autor: MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.