Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Mříž od kanálu by už sběrna vzít neměla

27. únor 2009

ODPADY, Legislativa

Novela zákona měla především snížit motivaci zlodějů kovů, s nimiž se potýkají zejména obce. Předpis vyjmenovává ty typy odpadů, které není možné od počátku roku 2009 vykupovat od fyzických osob. Zákon však je formulován tak, že bylo nutno rychle změnit vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady. Pokud by se dosavadní vyhláška o podrobnostech výkupu odpadů nezměnila, fakticky by od 1. ledna 2009 bylo zakázáno vykupovat od fyzických osob všechny kovy. To by nejen velmi ztížilo situaci výkupen druhotných surovin, ale především by hrozilo významné nebezpečí vzniku černých skládek, ale také významné snížení motivace poctivých lidí kovový odpad třídit a předávat k recyklaci.

Na základě novely zákona o odpadech i vyhlášky je od 1. ledna 2009 zakázáno vykupovat od fyzických osob předměty bohoslužebného nebo pietního charakteru (například pohřební urny či součástí náhrobků a pomníků), umělecká díla a jejich součásti (například sochy), průmyslová zařízení a jejich části či předměty veřejně prospěšného charakteru, tedy dopravní značení, kanálové mříže, elektrické kabely a podobně. "To jsou všechno věci, ke kterým se prakticky jednotlivec nemá jak legálně dostat, snažili jsme se vyjmenovat tyto kategorie co nejúplněji tak, aby se už nikomu nevyplatilo krást, protože ukradené věci nebude mít možnost prodat," řekl po přijetí vyhlášky tisku ministr životního prostředí Martin Bursík.

V platnosti samozřejmě zůstávají i všechna ostatní ustanovení novely odpadového zákona, jako je přísnější evidence a její delší uchovávání pro případné vyšetřování, či zákaz platby za vykoupené vyjmenované kovové odpady v hotovosti.

Podrobnosti vyhlášky

Dne 31. 12. 2008 byla vydána ve Sbírce zákonů a dne 1. 1. 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 478/2008 Sb. Tento právní předpis mění vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (což jsou postupně vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhláška č. 294/2005 Sb., vyhláška č. 353/2005 Sb. a vyhláška č. 351/2008 Sb.) V paragrafu 8 této vyhlášky se uvádí, že zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů musí splňovat stejné technické požadavky jako zařízení ke shromažďování nebo skladování odpadů.

U autovraků a jejich podstatných částí se evidence podle § 18 zákona nahrazuje evidencí v informačním systému pro sledování toku vybraných autovraků.

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen v souladu s § 18 odst. 3 zákona identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a osoby, od kterých vykoupil věci jako odpady, a vést o těchto skutečnostech evidenci

Kód druhu odpadu a Název druhu odpadu

16 01 04*

Autovraky

17 04 07

Směsi kovů (17 04 01- 06)

16 01 06

Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

17 04 11

Kabely

17 04 01

Měď, bronz, mosaz

16 01 17

Železné kovy

17 04 02

Hliník

16 01 18

Neželezné kovy

17 04 03

Olovo

17 04 05

Železo a ocel

17 04 04

Zinek

17 04 07

Směsné kovy

17 04 06

Cín

20 01 40

Kovy.

Nesmí se vykupovat

Odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob, a odpady, za jejichž výkup nebo odběr nesmí poskytovat úplatu v hotovosti:

  • uměleckého díla nebo jeho části,
  • pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,
  • průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,
  • obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení,
  • části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona (baterie a akumulátory, elektrická a elektronická zařízení)

Autor/ři: - jhm -

Zdroj: http://odpady.ihned.cz/

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.