Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Vyšla novela zákona o odpadech

01. září 2014

Dne 29. srpna 2014 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novelou se mění také předchozí novela, tedy zákon č. 169/2013 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb.,o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Stručně k obsahu:

1. Novela zákona o odpadech, která transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady z roku 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Mezi hlavní změny patří:

  • Nová definice pojmu výrobce (§ 37g písm. e) zákona) a poslední prodejce (§ 37g písm. o) zákona) + nově upravený institut "Pověřený zástupce" (§37q).
  • Změny v zápisu do Seznamu výrobců elektrozařízení (nové znění § 37i) - platnost dosavadních zápisů v Seznamu výrobců elektrozařízení zůstává podle přechodných ustanovení novely nedotčena, pouze s výjimkou zápisů osob usazených v jiném státě než v České republice. Osoba zapsaná v Seznamu výrobců elektrozařízení je dále podle přechodných ustanovení povinna doplnit všechny údaje, které jsou vyžadovány v návrhu na zápis podle nového znění § 37i odst. 3 nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely - osobu, která nesplní tuto povinnost MŽP ze Seznamu výrobců elektrozařízení vyřadí.
  • § 37h odst. 3 - Povinnost výrobce (nebo právnické osoby zajišťující společné plnění) vést evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu od místa zpětného odběru nebo místa odděleného sběru až po zpracování, využití a odstranění elektroodpadu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (podle přechodného ustanovení od 1. ledna 2015).
  • Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení (§ 37r)
  • Vytvoření "Registru míst zpětného odběru" (§ 37s)
  • Nové znění přílohy č. 7 - "Skupiny elektrozařízení"
  • Nová příloha č. 14 - "Minimální úroveň využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadu" - navýšení hodnot  

Účinnost: S výjimkou ustanovení čl. bodů 33  a 37 až 39 týkajících se Registru míst zpětného odběru, které nabývají účinnosti dnem 1. června 2015. 

2. Podstatná je rovněž novela zákona č. 169/2013 Sb., tedy novela již dřívější platné novely zákona o odpadech ("novela novely")

Po mnoha připomínkách odborné veřejnosti (např. zde) došlo k posunutí účinnosti těch bodů novely, které se vztahují k použití ISPOP v oblasti hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  a k zásadním změnám v evidenci odpadů a především v evidenci při přepravě nebezpečných odpadů, a to z 1. října 2014 až k datu 1. ledna 2016. Důvodem posunutí účinnosti má být technická náročnost provedení změn v praxi (elektronizace evidence). Pravděpodobné jsou také určité další nutné úpravy této části legislativy.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (http://www.caoh.cz/)

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.