Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Návrh zákona o biocidech

Cílem návrhu zákona je implementace evropského nařízení č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání do právního řádu ČR.

29. prosinec 2015

Biocidní přípravky jsou chemické směsi určené k hubení, omezení růstu nebo odpuzování škodlivých organismů za účelem ochrany zdraví člověka. Pro zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví člověka, zvířat a ochrany životního prostředí je dodávání a používání těchto výrobků nově regulováno evropskou legislativou, a to konkrétně přímo použitelným nařízením EU. Cílem návrhu zákona je proto provedení implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 z května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání do právního řádu ČR. A to tak, aby pro výkon povinností vyplývající České republice z tohoto nařízení byly stanoveny příslušné orgány státní správy, sankce za porušení povinností vyplývajících z tohoto nařízení a v neposlední řadě i poplatková politika za hodnocení žádostí o povolení k dodávání biocidních přípravků na trh České republiky. Všechny zásadní připomínky se předkladateli podařilo vypořádat, návrh zákona je tak vládě předkládán bez rozporu. Předkladatelem zákona bylo Ministerstvo zdravotnictví (MZD).

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech).

Cílem návrhu zákona je provedení adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání do právního řádu ČR. Režim uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh byl dosud regulován na základě zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh. Nařízením č. 528/2012 však byla výše uvedená směrnice zrušena, takže stávající zákon není v souladu s aktuální právní úpravou EU v této oblasti a v řadě ustanovení je duplicitní s přímo použitelnou unijní úpravou. S ohledem na rozsah změn, které by bylo třeba při úpravě stávajícího zákona provést, byla zvolena varianta adaptace do nového zákona.

Předložený návrh zákona stanoví především postavení orgánů státní správy, působnost správních orgánů při výkonu státní správy podle nařízení a sankce za porušení povinností stanovených nařízením. Pro účely přechodného období (pro některé typy přípravků platné až do roku 2024) byly stanoveny některé povinnosti pro podnikající fyzické a právnické osoby při uvádění těchto přípravků na trh.

Návrh zákona byl dne 17. září 2014 rozeslán v rámci mezirezortního připomínkového řízení všem připomínkovým místům stanoveným Legislativními pravidly vlády s lhůtou k uplatnění připomínek do 15. října 2014. Připomínky doporučující povahy uplatnilo Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zemědělství a Technologická agentura ČR. Všechny připomínky doporučující povahy byly akceptovány a zapracovány do materiálu. Zásadní připomínky uplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády – odbor kompatibility. Připomínky podstatné povahy uplatnila Hospodářská komora, Českomoravská konfederace odborových svazů, Úřad pro ochranu osobních údajů, Svaz chemického průmyslu, Svaz průmyslu a dopravy ČR, České sdružení pro značkové výrobky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Tyto připomínky byly akceptovány nebo vysvětleny a na jejich základě byla upravena i důvodová zpráva.

Z výsledku meziresortního připomínkového řízení se ukázalo jako problémové, aby výběr správních poplatků za žádosti podané podle nařízení o biocidech byl řešen obdobně, jako tomu bylo doposud v zákoně č. 120/2002 Sb., který řešil výběr poplatků prostřednictvím zákona o správních poplatcích; správní poplatky lze žadateli vrátit pouze za pevně definovaných podmínek podle zákona o správních poplatcích. Takové řešení ale nedostatečně adaptuje ustanovení čl. 80 nařízení o biocidech, které předpokládá, že část poplatku za provedení odborných úkonů může být částečně nebo zcela vrácena. Předkladatel proto zvolil obdobné řešení jako je v zákoně o léčivech, kdy se za přijetí žádosti vybírá minimální správní poplatek a za samotné odborné hodnocení Státní ústav pro kontrolu léčiv vybírá platbu podle vyhlášky č. 427/2008 Sb. s tím rozdílem, že vybrané poplatky budou příjmem státního rozpočtu a budou rozpočtovány v rámci kapitoly ministerstva a finanční prostředky budou využity výhradně na agendu biocidních přípravků.

Ministerstvo zdravotnictví tak v návaznosti na výše uvedené do návrhu zákona o biocidech vložilo nové ustanovení § 16, které upravuje poplatky za provedení odborných úkonů a v návaznosti na zmocňovací ustanovení § 17 zákona  vypracovalo rovněž pracovní návrh prováděcího předpisu.
Případné navýšení personálních kapacit pro zabezpečení této agendy na úrovni správních úřadů bude zajištěno v rámci schválených prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (včetně příslušenství) a funkčních míst dotčených kapitol. Vybrané prostředky z poplatků za provedení odborných úkonů budou příjmem státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví. V rámci přípravy návrhu státního rozpočtu si dotčené rezorty zajistí na další kalendářní rok prostředky pro výkon agendy biocidních přípravků na základě informací o objemu vykázané práce strávené nad odbornými úkony za předchozí kalendářní rok.

V současné době je návrh zákona projednáván poslaneckou sněmovnou.

Dokumenty k návrhu zákona

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.