Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Expoziční scénář - rozšířený bezpečnostní list

Expoziční scénář musí zpracovat firma, která vyrábí nebo dováží nebezpečnou látku v tonáži nad 10 tun/rok. Pokud takovou látku používáte, musí vám váš dodavatel poskytnout rozšířený BL s expozičním scénářem.

03. říjen 2016

Expoziční scénář má povinnost vypracovat firma, která vyrábí nebo dováží látku registrovanou v tonáži nad 10 tun/rok a současně se jedná o látku klasifikovanou jako nebezpečná nebo splňující kritéria PBT či vPvB. Pokud takovou látku ve firmě používáte, musí vám váš dodavatel poskytnout bezpečnostní list s přílohou v podobě expozičního scénáře.

Expoziční scénář je nástrojem k řízení rizika expozice nebezpečných chemických látek a směsí pro člověka a životní prostředí. Jedná se o soubor podmínek včetně provozních podmínek a opatření pro řízení rizik, které popisují, jak se látka vyrábí nebo používá. Může pokrývat jeden konkrétní proces nebo použití, případně i několik procesů nebo použití. Expoziční scénář je součástí tzv. rozšířeného bezpečnostního listu, tj. bezpečnostní list s přílohou v podobě expozičního scénáře.

Pro hodnocení rizika v expozičním scénáři se využívají tyto základní hodnoty:

Účinky látek na zdraví:

  • DNEL (Derived No-Effect Level) - úroveň expozice dané látce, pod níž se předpokládá, že nedochází k žádným účinkům. Tato hodnota by pro člověka neměla být překročena.
  • DMEL (Derived Minimal Effect Level) - odvozená úroveň, při které dochází k minimálním nepříznivým účinkům.

Účinky látek na životní prostředí:

  • PNEC (Predicted No-Effect Concentration) - odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům na životní prostředí.
  • PEC (Predicted Environmental Concentration) - odhad koncentrace, při které dochází k nepříznivým účinkům na životní prostředí.

Expoziční scénář se vždy týká určeného použití. V rámci registrace látek nad 10 tun za rok, zpracovává registrant zprávu o hodnocení rizika (CSR), ve které hodnotí rizika pro všechna určená použití, která registroval. Rizika jsou vyhodnocena formou expozičního scénáře, který obdrží odběratelé jako přílohu spolu s bezpečnostním listem.
Podmínkou je, že registrant zná určená použití svých odběratelů (odběratel má možnost své použití registrantovi oznámit). Pokud látka nemá vyhodnocená rizika konkrétního používání v rámci registrace (určené použití) nesmí být tímto způsobem používána.

Každý odběratel, který obdrží expoziční scénář, musí posoudit, zda vyhovuje jeho podmínkám použití, provést kontrolu zda nastavené parametry scénáře odpovídají jeho provozním podmínkám ve firmě a zavést doporučená opatření k řízení rizika.

Popis použití látek se provádí pomocí deskriptorů použití. Systém deskriptorů je založen na pěti samostatných seznamech deskriptorů, které v kombinaci vytvářejí popis použití:

  1. Kategorie oblasti použití (SU) - popisuje, v jaké hospodářské oblasti se látka používá. Patří sem míšení a následné balení látek na úrovni formulátorů a rovněž průmyslové, profesionální a spotřebitelské způsoby koncového použití těchto látek.
  2. Kategorie chemických výrobků (PC) - popisuje, v jakých typech chemických výrobků (= látkách v nesmíšené formě nebo ve směsích) je daná látka nakonec obsažena, když je dodávána ke svému koncovému použití (průmyslovým, profesionálním nebo spotřebitelským uživatelům).
  3. Kategorie procesů (PROC) - popisuje techniky aplikování látky nebo typy jejího zpracování definované z hlediska pracovníka.
  4. Kategorie uvolňování do životního prostředí (ERC) - popisuje nejrůznější podmínky používání látek z hlediska životního prostředí.
  5. Kategorie předmětů (AC) - popisuje typ předmětů, v nichž je daná látka v konečné fázi svého zpracování obsažena. Patří sem rovněž směsi v zaschlé či tvrzené podobě (např. zaschlá tiskařská barva na novinách; zaschlé povrchové materiály na různých plochách).
Autor: Ing. Lenka Zatloukalová, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.