Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

D - Ochrana ovzduší

V této kapitole jsou uvedeny povinnosti, které stanovuje zákon č. 201/2012 Sb., o ovzduší.

Kompletní přehledy s vysvětlujícími komentáři, s odkazy na právní předpisy upravující danou povinnost, výběrovými dotazníky pro filtrování povinností podle činností a dalšími informacemi naleznete v publikaci Povinnosti firem v podnikové ekologii nebo v on-line publikaci Průvodce podnikovou ekologií.

bod povinnost
d1

Provozovatel je povinen zařadit zdroj znečišťování.

d2

Provozovatel je povinen uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o ovzduší, jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem a dodavatelem.

d3

Provozovatel stacionárního zdroje je povinen dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře.

d4

Provozovatel je povinen spalovat ve stacionárním zdroji pouze stanovená a povolená paliva.

d5

Provozovatel stacionárního zdroje je povinen provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem.

d6

Provozovatel stacionárního "malého" spalovacího zdroje je povinen dodržovat minimální emisní požadavky a provádět pravidelné kontroly zdroje.

d7

Provozovat vyjmenovaný zdroj pouze na základě povolení k provozu.

d8

Provozovatel vyjmenovaného zdroje je povinen zjišťovat množství emisí.

d9

Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje je povinen vést provozní evidenci, každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence prostřednictvím ISPOP a platit poplatky za znečišťování ovzduší.

d10

Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje je povinen odvádět ZL komínem, odstraňovat poruchy a ve stanovených případech podávat zprávy KÚ a omezit či zastavit provoz zdroje.

d11

Provozovatel stacionárního zdroje, ve kterém je tepelně zpracován odpad, je povinen plnit další stanovené povinnosti.

d12

Dovozce či prodejce je povinen zajistit ve stanovených výrobcích dodržování limitního obsahu VOC, omezení prodeje nadlimitních výrobků, vedení evidence a označování údaji o obsahu VOC.

d13

Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen zajistit, aby v těchto pohonných hmotách, které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely, bylo obsaženo minimální množství pokročilých biopaliv za kalendářní rok.

d14

Obec může na svém území stanovit zónu s omezením provozu motorových vozidel.

d15

Osoba, která přede nabude regulované látky, jejichž použití je v rozporu s nařízením 1005/2009, je povinna zajistit zneškodnění.

d16

Provádět kontroly zařízení s nadlimitním obsahem regulovaných látek či fluorovaných skleníkových plynů certifikovanou osobou.

d17

Dovozce a vývozce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny, je povinen zajistit stanovené označení.

d18

Výrobce a dovozce regulovaných látek a zařízení, které je obsahují, je povinen platit poplatek.

d19

Stanovené činnosti v oblasti regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů smi provádět pouze certifikovaná osoba.

d20

Povinnost zasílat zprávy mají: Osoba, která nakládá (získá z EU, předá do EU, zneškodní) nad 200 t ekvivalentu CO2 F-plynů ročně. Nebo osoba, která uvede na trh ČR, s výjimkou dovozu, znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní regulované látky. Nebo osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony. Nebo osoba, která vyrobila, dovezla, vyvezla nejméně 1 t nebo 100 tun ekvivalentu CO2 F-plynů.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.