Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nakládáte správně s odpady ze zdravotní/veterinární péče?

Nová odpadová legislativa přinesla výrazně přísnější úpravu nakládání s odpady ze zdravotní či veterinární péče. Nejen přímo v zákoně o odpadech, ale i v prováděcí vyhlášce. Některé povinnosti již platí od roku 2021, další od 2022 a 2023.

01. květen 2022

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů

Online seminář: Nový ISPOP. Evidence a ohlašování odpadů. Nový zákon o odpadech a prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

1. Definice odpadu ze zdravotní péče

Odpadem ze zdravotní péče je

 1. odpad uvedený ve skupině 18, podskupině 18 01 Katalogu odpadů, který vznikl při poskytování zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách v lůžkových, ambulantních nebo jim podobných zdravotnických zařízeních,
 2. odpad vznikající při zdravotní péči poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta, pokud tento odpad vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení, nebo
 3. odpad vznikající mimo zdravotnická zařízení, zejména v zařízeních sociální péče, tetovacích salonech nebo protidrogových centrech, pokud vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení,

Tj. veškerý odpad pod 18 01 xx, bez ohledu za typ zařízení, kde vznikl.

2. Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní péče (od 1.1.2023)

(§ 89 odst. 1): PO nebo PFO, která je původcem odpadu ze zdravotní péče, je povinna zpracovat pokyny pro nakládání s těmito odpady v zařízení, kde tento odpad vzniká. Pokyny jsou součástí provozního řádu zařízení zpracovaného podle zákona o ochraně veřejného zdraví (povinně od 1.1.2023). Náležitosti pokynů pro nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče jsou stanoveny v příloze č. 48 k vyhlášce o podrobnostech.

Bližší info a příklady z Hygienické stanice Praha:

3. Poučení pacienta o způsobu nakládání s odpadem (od 1.1.2022!)

(§ 89 odst. 2): V případě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta je poskytovatel zdravotních služeb povinen písemně poučit pacienta o způsobu nakládání s odpadem ze zdravotní péče a o jeho bezpečném uložení, a pacient je povinen s odpadem naložit v souladu s tímto poučením. O poučení učiní poskytovatel zdravotních služeb záznam do zdravotnické dokumentace; záznam podepíše zdravotnický pracovník, který ho provedl, a pacient nebo osoba, která o pacienta pečuje (povinně od 1.1.2022). Původcem odpadu ze zdravotní péče v případě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta je poskytovatel zdravotních služeb.

4. Zajištění nakládání osobou odborně způsobilou nad 10t a školení (od 1.1.2021!)

(§ 90 odst. 1-3): PO nebo PFO, která nakládá s více než 10 tunami odpadů ze zdravotní nebo veterinární péče ročně, je povinna zajistit nakládání s těmito odpady pouze fyzickou osobou odborně způsobilou (OZO§ 90 odst. 2) pro nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče může vykonávat i zaměstnanec, kterého OZO proškolila nejméně jednou ročně.

5. Povinné školení zaměstnanců pod 10t (od 1.1.2021!)

(§ 90 odst. 4): PO nebo PFO, která nakládá s méně než 10 tunami odpadů ze zdravotní nebo veterinární péče ročně, je povinna zaměstnance, kteří budou s těmito odpady nakládat, proškolit ohledně nakládání s odpady. Obsah školení se liší podle jednotlivých kategorií zaměstnanců (podrobnosti ve vyhlášce). Školení se provádí jednou za 3 roky. O školení musí být pořízen písemný záznam (archivace po dobu 5 let).

Kategorie zaměstnanců a požadavky na obsah školení pro účely školení pro nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče jsou vymezeny v příloze č. 49 k vyhlášce.

6. Požadavky na shromažďovací prostředky (od 1.1.2023)

(§ 72 odst. 2 vyhlášky o podrobnostech): Soustřeďovací prostředky na odpady ze zdravotní nebo veterinární péče musí splňovat následující požadavky:

 1. musí být certifikovány (!!!) pro daný způsob použití,
 2. nádoby na ostré předměty musí splňovat požadavky podle technické normy ČSN EN ISO 23907(85 4002) Ochrana před poraněním ostrými předměty,
 3. nádoby pro nebezpečný odpad musí být pevné, nepropustné, nepropíchnutelné a uzavíratelné,
 4. plastové pytle musí mít maximální objem 0,1 m3tloušťka materiálu musí být alespoň 0,1 mm; v případě plastových pytlů, které se používají na pracovištích s vysokým rizikem infekčních činitelů, musí být tloušťka materiálu alespoň 0,2 mm; při použití plastového pytle z tenčího materiálu musí být použito více pytlů do požadované tloušťky nebo musí být pytel umístěn do nádoby, která musí být z dezinfikovatelného a čistitelného materiálu.

7. Požadavky na označení shromažďovacích prostředků (od 1.1.2023)

(§ 72 odst. 2 písm. e) vyhlášky o podrobnostech): Kromě obecných požadavků musí být dále soustřeďovací prostředky na odpady ze zdravotní péče označeny

 1. časem vzniku odpadu,
 2. konkrétním oddělením, kde odpad vznikl,
 3. jménem osoby zodpovědné za nakládání a označení,
 4. údajem o hmotnosti odpadu a
 5. údajem o dalším způsobu nakládání

Vzorová dokumentace

Pokud byste měli zájem o příklady výše uvedené dokumentace (etikety, pokyny, školení pracovníků), tak nám napište, nebo se můžete zúčastnit semináře Nová odpadová legislativa pro běžnou praxi / Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů - dokumentace je součástí semináře.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.