Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinnosti související s přepravou nebezpečných látek a odpadů

Dohoda ADR se netýká jen dopravců. Osoby předávající nebezpečné věci k přepravě (odesílatel) i osoby zajišťující vykládku nebezpečných věcí (příjemce) jsou také při přepravě nebezpečných věcí povinni v souladu s Dohodou ADR plnit stanovené povinnosti.

08. květen 2023

ADR PRO "NE"DOPRAVCE: Běžný podnik a jeho povinnosti k ADR, školení zúčastněných osob

Seminář: Pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici platí nejen pro profesionální dopravce. Část povinností se týká také běžných firem. Zejména, pokud provádíte některé z následujících činností: Vozíte občas nějaké chemické látky či směsi (výrobky s nějakou nebezpečnou vlastností)? Nebo převážíte nebezpečný odpad? Odesíláte větší množství nebezpečných odpadů? Vykládáte či nakládáte chemické látky či směsi - příjem, vykládka či nakládka nebezpečných chemických látek/směsí? Seminář je vhodný i jako školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Předpisy: § 23 zákona č. 111/1994 Sb., § 17-17g vyhlášky č. 478/2000 Sb., Dohoda ADR

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR) je hlavním předpisem pro přepravu nebezpečných věcí po silnici. Tato dohoda je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována a je vždy uveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv. K dispozici je na stránkách MDČR.

Dohoda ADR řeší požadavky nejen na přepravu, ale i na s přepravou související činnosti jako jsou balení, plnění nakládka, či vykládka nebezpečných věcí. Mezi základní požadavky patří zajištění bezpečnostním poradcem, školení zúčastněných osob, předepsané vybavení vozidel a další požadavky.

Osoba předávající nebezpečné věci k přepravě (dále jen "odesílatel") je při přepravě nebezpečných věcí povinna v souladu s Dohodou ADR:

 • předat dopravci řádně a úplně vyplněné průvodní doklady,
 • zatřídit a předat k přepravě pouze nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena,
 • předat nebezpečné věci k přepravě pouze, jsou-li dodržena ustanovení o způsobu přepravy nebezpečných věcí,
 • dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky,
 • použít k balení nebezpečných věcí pouze schválené a předepsané obaly,
 • zatřídit, zabalit a označit nebezpečné věci nápisy a bezpečnostními značkami,
 • označit kontejner bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,
 • ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí,
 • zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě a
 • uchovávat po dobu 2 let (od 1.7.2020 jen 1 rok) předepsané doklady. 

Dopravce je při přepravě nebezpečných věcí povinen v souladu s Dohodou ADR:

 • zajistit, aby v dopravní jednotce byly při přepravě řádně a úplně vyplněné průvodní doklady,
 • zajistit, aby pro přepravu nebezpečných věcí byla použita dopravní jednotka k tomu způsobilá a vybavená předepsanými doklady,
 • zajistit, aby přepravu prováděla pouze osádka dopravní jednotky složená z držitelů odpovídajících osvědčení,
 • převzít k přepravě a přepravovat pouze nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena,
 • zajistit dodržení ustanovení o nakládce, včetně zákazu společné nakládky, vykládce, manipulaci, zajištění nákladu, provozu dopravní jednotky a dozoru nad ní,
 • zabránit úniku látek nebo poškození přepravovaných věcí a nepřevzít k přepravě nebezpečné věci, u nichž je jejich obal poškozený nebo netěsný,
 • zajistit, aby v případě nehody nebo mimořádné události členové osádky vozidla provedli opatření uvedená v písemných pokynech pro řidiče vozidla,
 • provádět přepravu dopravní jednotkou označenou bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,
 • převzít k přepravě pouze kontejner označený bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,
 • používat dopravní jednotku vybavenou předepsanou výbavou,
 • dodržet ustanovení o způsobu přepravy nebezpečných věcí,
 • vybavit dopravní jednotku hasicími přístroji,
 • ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí a
 • uchovávat po dobu 1 roku předepsané doklady.

Osoba zajišťující vykládku nebezpečných věcí (dále jen "příjemce") je při přepravě nebezpečných věcí povinna v souladu s Dohodou ADR:

 • ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí,
 • dodržet ustanovení o vykládce, čištění a dekontaminaci vozidla,
 • zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě.

Řidič vozidla je (od 1.7.2020) při přepravě nebezpečných věcí v souladu s Dohodou ADR povinen

 • provádět přepravu dopravní jednotkou vybavenou písemnými pokyny, osvědčením o školení řidiče přepravujícího nebezpečné věci a osvědčením o schválení vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí a řádně a úplně vyplněnými průvodními doklady,
 • provádět přepravu dopravní jednotkou označenou bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,
 • převzít k přepravě pouze kontejner označený bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,
 • používat dopravní jednotku vybavenou předepsanou výbavou pro obecnou a osobní ochranu a další dodatečnou výbavou,
 • používat dopravní jednotku vybavenou hasicími přístroji,
 • dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky, manipulaci, zajištění nákladu a dozoru nad vozidly a
 • dodržet ustanovení pro omezení průjezdu tunely,
 • školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci upravuje § 17d-17g vyhlášky č. 478/2000 Sb..

Výjimka z povinnosti ustanovit bezpečnostního poradce (§ 17 vyhlášky):

Povinnosti právnických a fyzických osob týkající se bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou (bezpečnostní poradce), jak jsou uvedeny v dohodě ADR, se nevztahují na osoby, jejichž činnost se týká přepravovaných množství nebezpečných věcí, která jsou v každé dopravní jednotce menší než limity uvedené v dohodě ADR, příloze A, části 1 kapitole 1.1 pododdílu 1.1.3.6 (Vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou – viz dále přeprava v podlimitním množství), kapitole 1.7 pododdílu 1.7.1.4 (stanovené výjimky pro radioaktivní látky), části 3 kapitole 3.3 (Zvláštní ustanovení pro určité látky nebo předměty), kapitole 3.4 (Nebezpečné věci balené v omezených množstvích) a kapitole 3.5 (Nebezpečné věci balené ve vyňatých množstvích).

Vynětí přepravy nebezpečných věcí z ADR:

Přeprava některých nebezpečných věcí je při dodržení stanovených podmínek zcela, nebo z části vyňata z platnosti ADR (bod 1.1.3 dohody ADR, bližší podrobnosti pro vynětí jsou v jednotlivých bodech):

 • bod 1.1.3.1 Vynětí z platnosti vztahující se k druhu přepravy,
 • bod 1.1.3.2 Vynětí z platnosti pro přepravu plynů,
 • bod 1.1.3.3 Vynětí z platnosti pro přepravu kapalných pohonných látek,
 • bod 1.1.3.4 Vynětí z platnosti podle zvláštních ustanovení a pro nebezpečné věci balené v omezených nebo vyňatých množstvích,
 • bod 1.1.3.5 Vynětí z platnosti pro prázdné nevyčištěné obaly. Prázdné nevyčištěné obaly (včetně IBC a velkých obalů), které obsahovaly látky tříd 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 a 9, nepodléhají ustanovením ADR, jestliže byla provedena přiměřená opatření vylučující jakékoli nebezpečí. Nebezpečí jsou vyloučena, jestliže byla provedena opatření vylučující všechna nebezpečí tříd 1 až 9.,
 • bod 1.1.3.6 Vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou (viz dále),
 • bod 1.1.3.7 Vynětí z platnosti pro přepravu systémů akumulace a výroby elektrické energie,
 • bod 1.1.3.8 (Vyhrazeno),
 • bod 1.1.3.9 Vynětí z platnosti vztahující se na nebezpečné věci používané pro chlazení nebo kondiciování během přepravy,
 • bod 1.1.3.10 Vynětí z platnosti vztahující se na přepravu lamp a žárovek obsahujících nebezpečné věci.

Přeprava v podlimitním množství:

Pokud množství nebezpečných věcí přepravovaných jednou dopravní jednotkou nepřevyšuje hodnoty uvedené ve sloupci (3) tabulky uvedené v 1.1.3.6.3 dohody ADR pro danou přepravní kategorii (pokud nebezpečné věci přepravované v jedné dopravní jednotce patří do téže přepravní kategorie) nebo hodnotu vypočtenou podle 1.1.3.6.4 (pokud nebezpečné věci přepravované v jedné dopravní jednotce patří do různých přepravních kategorií), mohou být přepravovány v kusech v téže dopravní jednotce, aniž se použijí určitá ustanovení.

V případě přepravy v podlimitu nemusí být plněna následující ustanovení ADR:

 • řidič vozidla nemusí absolvovat školení řidičů ADR,
 • dopravní jednotka nebude označena oranžovými tabulkami,
 • dopravní jednotka nemusí mít výbavu předepsanou dohodou ADR,
 • ve vozidle nemusí být písemné pokyny pro případ nehody,

Dopravní jednotka musí mít hasicí přístroj s obsahem min. 2 kg suchého hasicího prášku a přepravní doklad.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • ADR PRO "NE"DOPRAVCE: Běžný podnik a jeho povinnosti k ADR, školení zúčastněných osob

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.