Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Oznamovací povinnosti podle chemického zákona a podle nařízení CLP

Oznamování se týká dovozců (do ČR) či výrobců (v ČR) nebezpečných směsí. Nebo dodavatelů nebezpečných směsí, které koupily v EU a prodávají v ČR. Kromě nebezpečných směsí se to týká i detergentů. K tomu nařízení CLP nařizuje ještě notifikaci látek.

19. říjen 2016

Oznamování podle chemického zákona

Zákon č. 350/2011 Sb. ukládá povinnost poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace o detergentech a nebezpečných chemických směsích. Informace se poskytují v elektronické podobě prostřednictvím registru CHLAP (Registr chemických látek a prostředků).

Dotčené subjekty (§22 zákona č. 350/2011 Sb.):

  • Dovozce nebo následný uživatel, který jako první uvádí na trh Evropské unie na území České republiky směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace o jejím vlivu na zdraví včetně informací o jejím úplném složení a fyzikálně-chemických vlastnostech.
  • Dodavatel, který na území České republiky uvádí na trh směs z jiného členského státu Evropské unie, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace o jejím vlivu na zdraví včetně informací o jejím složení a fyzikálně-chemických vlastnostech obsažených v bezpečnostním listu.
  • Výrobce, který uvádí na trh Evropské unie na území České republiky detergent, je povinen poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace obsažené v datovém listu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o detergentech.
  • Distributor, který na území České republiky uvádí na trh detergent z jiného členského státu Evropské unie, je povinen do 45 dnů ode dne, kdy tento detergent poprvé uvedl na trh, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace zveřejněné výrobcem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o detergentech.

 

Oznámení v registru CHLAP musí být provedeno do 45 dnů od prvního uvedení na trh. Každá změna informací poskytnutých Ministerstvu zdravotnictví musí být oznámena ve lhůtě 45 dnů od změny informací.

(V důsledku opožděného vydání vyhlášky byl termín pro splnění oznamovací povinnosti stanovený v § 36 chemického zákona odložen – "staré" směsi měly být oznámeny nejpozději do 1.3.2014, pro směsi uvedené po 1.3.2014 platí lhůta 45 dní od uvedení na trh.)

Rozsah informací poskytovaných o nebezpečných chemických směsích stanovuje vyhl. č. 61/2013 Sb. Rozsah informací poskytovaných o detergentech stanovuje čl. 9 odst. 3 a příloha VII nařízení (ES) č. 648/2004.

Kam se oznamuje – Registr chemických látek a prostředků:

Registr slouží k celostátní evidenci biocidních přípravků, pro které bylo podáno oznámení o uvedení na trh. Součástí registru je taktéž evidence oznámení směsí, které mají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví a detergentů pro potřeby pomoci v případě intoxikace těmito směsmi.

Registr je na adrese: http://ozn.mzcr.cz.

Oznamování (notifikace) podle nařízení CLP

Nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP stanovuje povinnost výrobcům a dovozcům oznámit chemické látky do seznamu klasifikací a označení - Notifikace.

Povinnost notifikace se vztahuje na chemické látky klasifikované jako nebezpečné, které jsou vyráběny nebo dováženy ze zemí mimo EU a uváděny na trh v EU bez ohledu na jejich množství. Notifikovat je třeba i látky obsažené ve směsích, které způsobují klasifikaci směsi jako nebezpečná. Rovněž musí být oznámeny látky, které podle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH podléhají registraci, tj. látky, které jsou vyráběny nebo dováženy v množství jedné tuny nebo větším za rok.

Dotčené subjekty:

  • Výrobce nebo dovozce látky klasifikované jako nebezpečné
  • Výrobce nebo dovozce směsi obsahující látku klasifikovanou jako nebezpečná
  • Výrobce nebo dovozce látky podléhající registraci podle nařízení REACH
  • Výrobce nebo dovozce předmětu, který obsahuje látku podléhající registraci podle článku 7 nařízení REACH

Výrobcem látky se rozumí fyzická nebo právnická osoba usazená v EU, která vyrábí látku v EU.
Dovozcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která odpovídá za dovoz do EU.

Notifikace se provádí elektronicky prostřednictvím systému REACH-IT nebo IUCLID 5 do 30 dnů od prvního uvedení na trh. Pro dovozce se tato měsíční lhůta počítá od data, kdy je látka fyzicky uvedena na celní území Společenství.
Rozsah informací obsažených v oznámení stanovuje článek 40 nařízení CLP.

Povinnost oznamovat látky se nevztahuje např. na radioaktivní materiály, léčivé přípravky, kosmetické výrobky, potraviny a krmiva.

 

Autor: Ing. Lenka Zatloukalová, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.