Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Změna oznamovací povinnosti podle novely chemického zákona

Povinnost oznamovat dovezené/vyrobené nebezpečné směsí v harmonizovaném formátu se od 1. 1. 2021 mění. Řeší to novela zákona č. 350/2011 Sb. chemických látkách a chemických směsích s účinností od 1.1.2021.

14. prosinec 2020

Změny v legislativě chemických látek

Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování. Nově omezené látky. CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování. Ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. UFI kódy. Evropský systém kategorizace výrobků. Databáze SCIP. Nový formát bezpečnostního listu. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Oznamování podle chemického zákona (§ 22)

Zákon č. 350/2011 Sb. ukládá povinnost poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace o detergentech a nebezpečných chemických směsích. Informace se poskytují v elektronické podobě prostřednictvím registru CHLAP (Registr chemických látek a prostředků). Od 1.1.2021 ale dochází ke změně:

(1) Dovozce nebo následný uživatel, který jako první uvádí na trh Evropské unie na území České republiky směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen před prvním uvedením této směsi na trh poskytnout Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím portálu spravovaného Evropskou agenturou pro chemické látky informace o jejím vlivu na zdraví v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze VIII nařízení CLP.

(2) Distributor, který na území České republiky uvádí na trh směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen před prvním uvedením této směsi na trh poskytnout Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím portálu spravovaného Evropskou agenturou pro chemické látky informace o jejím vlivu na zdraví v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze VIII nařízení CLP, pokud tyto informace nebyly poskytnuty podle odstavce 1 nebo distributor mění označení této směsi. Povinnost podle předchozí věty může za distributora splnit dodavatel, pokud se tak dohodnou; odpovědnost za splnění této povinnosti má nadále distributor.

(5) Dovozce, následný uživatel nebo distributor podle odstavců 1 a 2 je v případě, že dojde ke změně podle oddílu 4.1 části B přílohy VIII nařízení CLP, povinen provést před uvedením směsi v pozměněné podobě na trh aktualizaci informací poskytnutých podle odstavců 1 nebo 2 v rozsahu a způsobem stanoveným v této příloze. Výrobce nebo distributor podle odstavců 3 a 4 je povinen každou změnu informací poskytnutých Ministerstvu zdravotnictví oznámit ve lhůtě 45 dnů od změny informací.

Termíny pro ohlašování nebezpečných směsí dle přílohy VIII nařízení:

  • Od 1. 1. 2021 chemické směsi pro spotřebitelské a profesionální použití
  • Od 1. 1. 2024 chemické směsi pro průmyslové použití
  • Od 1. 1. 2025 směsi již oznámené podle čl. 45 odst. 1 (databáze CHLAP) do data výše uvedeného, pokud do té doby nedojde ke změně popsané v oddíle 4.1 části B Přílohy VIII.

Má-li směs více použití, uplatní se dřívější termín.

Nově i oznamování látek v předmětech do databáze SCIP (od 1.1.2021)

(7) Dodavatel předmětu, který obsahje SVHC látku v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních, je povinen před uvedením předmětu na trh poskytovat informace do databáze vedené Evropskou agenturou pro chemické látky (databáze SCIP, podle Čl. 9 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech).

 

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii (možno i ON-LINE): 

  • Změny v legislativě chemických látek od 2021: nové označování a oznamování směsí

    Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu od ledna 2021. ČIŽP: databáze SCIP a ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. Envigroup:  označování a oznamování směsí po 1.1.2021 (UFI kódy, toxikogická centra agentury ECHA, PCN formát oznámení toxikologickým střediskům, evropský systém kategorizace výrobků). 

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP s.r.o.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.