Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Informace k zeminám a recyklátům ze staveb a demolic

Zákon o odpadech a prováděcí legislativa rozsáhle upravuje nakládání ze zeminou a jinými materiály ze stavební či demoliční činnosti. Jsou také nastavena různá přechodná období.

21. červen 2023

Podnikový ekolog (2-denní kurz)

Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace. Roční předplatné na servis o změnách legislativy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE záznam.

Úplné znění

1. Zemina není odpadem:

Zákon o odpadech se nevztahuje na nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Tj. v tomto případě je to čistě jen zemina bez vazby na režim odpadů. Ve všech jiných případech zemina spadá pod zákon o odpadech (odpad, recyklát z odpadů nebo vedlejší produkt).

2. Určení původce odpadu:

Původcem odpadu se rozumí každý, při jehož činnosti vzniká odpad. Tj. stavební firma provádí stavební práce a veškerý odpad, který při tom vzniká je v odpovědnosti stavební firmy (nezáleží tedy na tom, kdo byl majitelem původní věci/nemovitosti…).

Od tohoto stavu se lze odchýlit, pokud se tak stanoví v písemné smlouvě pro případy, kdy odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné na základě smlouvy pro vlastníka věci (tj. pokud bude v písemné smlouvě např. s investorem upraveno, že původcem je investor, tak stavební firma nemá k odpadu odpovědnost).

3. Zemina jako vedlejší produkt (VP):

Aby zemina byla vedlejším produktem musí být splněno:

 1. vzniká jako nedílná součást stavby,
 2. je její další využití je legálně zajištěno (např. terénní úpravy s platným povolením již v okamžiku vzniku zeminy-VP),
 3. její další využití je možné bez dalšího zpracování (tj. přímé použití bez nutnosti vytřídění příměsí apod.),
 4. je její využití v souladu s jinými předpisy – např. splnění vyhlášky č. 273/2021 Sb./ 294/2005 Sb. – sušina a výluhy. 

4. Recyklát ze stavebních odpadů podle § 83 vyhl. 273/2021 Sb.:

Do 31. prosince 2024 přestává být recyklát ze stavebního a demoličního odpadu, pokud jde o zeminu, přírodní kamenivo nebo inertní minerální materiálový výstup recyklace, při které dochází ke změně zrnitosti a roztřídění na velikostní frakce, odpadem v případě, že splňuje následující požadavky:

 1. je vyroben výhradně z odpadu, který je minerálním inertním materiálem, katalogových čísel17 01 01, 17 01 02,17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 17 05 08, 19 12 09 nebo 20 02 02pocházejícího z dřívější stavební konstrukce nebo rostlého terénu,
 2. je určen k využití některým z následujících způsobů, pro který splňuje požadavky jiných právních předpisů:
  1. recyklované kamenivo jako náhrada přírodního kameniva pro použití stanovená v technických normách,
  2. konstrukční nestmelené a prolévané vrstvy pozemních komunikací nižších tříd, místních komunikací, parkovišť a chodníků, letištních nebo obdobných dopravních ploch,
  3. ochranná vrstva pozemní komunikace či letištní nebo obdobné dopravní plochy,
  4. nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest,
  5. obsypy inženýrských sítí a zásypy výkopů a rýh pro inženýrské sítě,
  6. nestmelené a prolévané konstrukční vrstvy stavby železničních tratí,
  7. nestmelené a prolévané vrstvy účelových komunikací a ploch na staveništích,
  8. podkladní konstrukční nestmelené a prolévané vrstvy pro vyrovnání terénu pro následné pozemní a inženýrské stavby a pod základové desky při stavbě nižších budov; pokud nedojde k následnému vybudování pozemní nebo inženýrské stavby nebo základové desky a budovy, musí být recyklát ze stavebního a demoličního odpadu z místa použití odebrán,
  9. zemní těleso pozemních komunikací prováděné v souladu s technickou normou ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ze dne 1. února 2010,
 3. obsah škodlivin v sušině nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty podle tabulky č. 10.1přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a
 4. výsledky zkoušek akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy nepřekročí limity stanovené v tabulce č. 5.3 sloupci II v příloze č. 5 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.; do 31. prosince 2023 je dostačující, pokud výsledky zkoušek akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy nepřekročí limity stanovené v tabulce č. 10.2sloupci II v příloze č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.

Recyklát bude doložen průvodní dokumentací recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu. Průvodní dokumentace recyklátu musí obsahovat:

 1. název, identifikační číslo a adresu zařízení určeného pro nakládání s odpady, které vyrobilo recyklát ze stavebního a demoličního odpadu, a název nebo jméno a identifikační číslo osoby provozovatele tohoto zařízení,
 2. popis recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu, alespoň pokud jde o materiál a velikost frakce,
 3. výčet způsobů použití podle písm. b), ke kterým je možné recyklát ze stavebního a demoličního odpadu použít,
 4. dokumenty prokazující splnění požadavků na stavební výrobky umožňující dané způsoby použití,
 5. hmotnost recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu, ke kterému se průvodní dokumentace vztahuje,
 6. podpis provozovatele zařízení nebo zástupce, který za provozovatele jedná, a
 7. protokol o provedeném vzorkování a protokol o laboratorních zkouškách, na základě, kterých bylo ověřeno splnění podmínek podle písm. c) a d), nebo kopie těchto protokolů. 

5.1 Znovuzískaná asfaltová směs jako vedlejší produkt:

Do 31. prosince 2023 je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem, pokud splní požadavky vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Do 31. prosince 2023 přestává být znovuzískaná asfaltová směs nebo asfaltová směs vyrobená z odpadní asfaltové směsi odpadem, pokud splní požadavky vyhlášky č. 130/2019 Sb.

5.1 Kritéria, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem podle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Upřesňující kritéria, při jejichž splnění:

 • je možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt a nikoliv odpad,
 • přestává být znovuzískaná asfaltová směs odpadem,
 • přestává být asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi odpadem.

Kritéria pro znovuzískanou asfaltovou směs (§ 3)

(1) Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 a ZAS-T4 je vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, pokud splňuje následující upřesňující kritéria:

a)    není znečištěna jinými látkami než těmi, které se používají k její výrobě, pokládce, nebo při běžném provozu; toto znečištění je přípustné, pokud neohrožuje možnost využití znovuzískané asfaltové směsi způsobem, který je v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb. (dále jen "vyhláškou"),

b)    použije se výhradně způsobem stanoveným pro příslušnou kvalitativní třídu v § 4, 5 nebo 6 vyhlášky,

c)     pro konkrétní způsob použití celkové množství polyaromatických uhlovodíků ve znovuzískané asfaltové směsi nepřesáhne celkové množství stanovené pro příslušnou kvalitativní třídu znovuzískané asfaltové směsi v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k vyhlášce,

d)    splnění požadavků na celkový obsah polyaromatických uhlovodíků je prokázáno vzorkováním a zkoušením, která byla provedena v souladu s § 7, pokud tato vyhláška nestanoví jinak, a

e)    znovuzískaná asfaltová směs s výjimkou znovuzískané asfaltové směsi využívané technologií recyklace na místě je identifikována a doprovázena údaji stanovenými v příloze č. 2 vyhlášky.

(2) V případě znovuzískané asfaltové směsi z konstrukční vrstvy, která byla prokazatelně vybudována po 1. lednu 2000, nemusí být provedeno vzorkování a zkoušení. V takovém případě je tato znovuzískaná asfaltová směs pro účely této vyhlášky považována za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T3.

(3) Pokud se nejedná o případ podle odstavce 2 a není provedeno vzorkování a zkoušení podle § 7, je asfaltová směs pro účely této vyhlášky považována za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T4.

(4) Pokud se při vzorkování a zkoušení zjistí, že jednotlivé vrstvy naplňují podmínky pro zařazení do různých kvalitativních tříd a jednotlivé vrstvy nejsou vybourány odděleně, zařazuje se znovuzískaná asfaltová směs do kvalitativní třídy podle vrstvy s nejvyšším obsahem polyaromatických uhlovodíků.

(5) Aby bylo možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt, musí být vzorkování a zkoušení provedeno před zahájením stavebních prací, při nichž dochází ke znovuzískání asfaltové směsi, pokud vyhláška neumožňuje zařazení znovuzískané asfaltové směsi bez vzorkování. Odběr vzorků před zahájením stavebních prací se provádí formou zkušebních vývrtů tak, aby bylo možné posoudit samostatně každou asfaltovou vrstvu, která má být v rámci stavebních prací odstraněna.

Celkové množství polyaromatických uhlovodíků pro kvalitativní třídy znovuzískaných asfaltových směsí ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 a ZAS-T4 (příloha č. 1 k vyhl. č. 130/2019 Sb.):

 Celkové obsahy parametru

Jednotka

Kvalitativní třída

ZAS-T1

ZAS-T2

ZAS-T3

ZAS-T4

Celkové množství polyaromatických uhlovodíků (PAU)

mg/kg suš.

≤ 12

12 < x ≤ 25

25 < x ≤ 300

> 300

Vzorkování a zkoušení je upraveno v § 7 vyhlášky.

Kritéria pro použití znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T1 / ZAS-T2 (§ 4):

(1) Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídyZAS-T1 nebo ZAS-T2se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, nebo frézovaná nebo drcená znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 vystupující ze zařízení na využití odpadu přestává být odpadem, pokud

a) se použije výhradně některým z dále uvedených způsobů:

1. výroba asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena,

2. nestmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní, manipulační nebo obdobné dopravní plochy,

3. ochranná vrstva pozemní komunikace či letištní nebo obdobné dopravní plochy,

4. konstrukce zemního tělesa pozemní komunikace nebo stavby železniční trati,

5. nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest,

6. hydraulicky stmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní nebo obdobné dopravní plochy či konstrukce železniční trati a

b) v případě, že se jedná o znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T2, nepoužije se v nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje.

(2) Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se dále nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud se použije v technologii recyklace na místě a v případě znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T2 se nepoužije v nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje.

(3) Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 v podobě asfaltových ker se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud je zajištěno její předání do obalovny asfaltových směsí, kde se použije k výrobě asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena.

Kritéria pro použití znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T3 / ZAS-T4 (§ 5)

(1) Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud se použije v technologii recyklace za studena na místě, a to při použití asfaltového pojiva v podobě asfaltové emulze nebo zpěněného asfaltu samostatně nebo v kombinaci s vhodným hydraulickým pojivem. Použití pouze hydraulického pojiva není v takových případech přípustné.

Pokud se nesplní body 3 až 5, jde o odpad a je možné jej shromažďovat jen v místě vzniku nebo skladovat či předávat jen v rámci oficiálních odpadových zařízení s IČS/IČZ.

6. Odpady, které je zakázáno využívat k zasypávání:

Zákaz platí pro: stavební a demoliční odpady s výjimkou

 • zeminy, jalové horniny, hlušiny, sedimentů,
 • inertního minerálního recyklovaného kameniva a
 • vybouraných betonových nebo železobetonových bloků využívaných jako náhrada za lomový kámen k účelům, pro které není technicky možné využít recyklované kamenivo, pokud je jejich použití nezbytné z důvodu stabilizace terénu.

Zákaz dále platí pro: odpady na bázi sádry, kovů, plastu, textilu, odpady kompozitních obalů, pryže, asfaltu, skla, papíru a dřeva.

Text v PDF ke stažení.

Zpracoval:

Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP s.r.o., tel. 606 638 325, email: info@envigroup.cz

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Odborná příprava pro bezpečné používání diisokyanátů

 • Podnikový ekolog (2denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.