Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Konfliktní minerály (3TG) - přehled a aktuální informace

Nová právní úprava EU od 1. ledna 2021 stanoví povinnost náležité péče v dodavatelském řetězci pro některé dovozce cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata.

27. prosinec 2021

Aktuálně:

První kontroly dodržování povinností náležité péče dle nařízení (EU) 2017/821 proběhnou v průběhu roku 2022.   

Pro určení vysoce rizikové oblasti a oblasti postižené konfliktem je nyní možné využít také nezávazný indikativní seznam, který je pravidelně aktualizován. 

1. Situace v oblastech těžby a mezinárodní odpovědnost

Nerostné suroviny, na něž se toto nařízení vztahuje, pocházejí z velké části z oblastí, v nichž panuje složitá bezpečnostní situace a kde operují ozbrojené skupiny, které ovládají těžební místa a využívají místní obyvatelstvo, včetně dětí, k dobývání surovin ve velmi těžkých podmínkách, přičemž výnosy z těžby plynou do rukou těchto skupin a přispívají tak k vypuknutí nebo pokračování násilných konfliktů. Vážnou situací v oblasti bezpečnosti a lidských práv se mezinárodní společenství zabývá stále intenzivněji, zejména v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), o jejíž doporučující pokyny se opírá také nová právní úprava Evropské unie.

2. Smysl nové právní úpravy EU a dopad na české dovozce

Cílem nové právní úpravy je omezit možnosti ozbrojených skupin podílet se na obchodu s cínem, tantalem, wolframem, jejich rudami a zlatem. Nařízení má zajistit transparentnost dodavatelských postupů unijních dovozců a subjektů zabývajících se tavením a rafinací, kteří získávají nerostné suroviny z dotčených oblastí. Smyslem není přestat odebírat suroviny či kovy od stávajících partnerů, ale spíše vyvíjet tlak směrem k místům těžby, aby došlo k žádoucím změnám.

Čeští dovozci, na něž se nařízení vztahuje, tak budou mít nově některé povinnosti v oblasti náležité péče (společenská odpovědnost podniků), jež zprůhlední a umožní kontrolovat jejich dodavatelský řetězec.

3. Na jaké subjekty se nařízení vztahuje?

Do působnosti nařízení spadají dovozci:

  1. nerostů a kovů sestávajících z cínutantaluwolframu nebo zlata, nebo tyto prvky obsahujících (konkrétní seznam včetně kódů kombinované nomenklatury zboží je uveden v příloze I nařízení (EU) 2017/821 a také na webu MPO, případně ke stažení  zde [pdf, 141 kB]). Jsou tedy zahrnuty pouze tyto komodity, nikoli výrobky je obsahující.
  2. kteří ročně dovezou objemy překračující minimální limity uvedené v příloze I nařízení (EU) 2017/821

4. Na jaké subjekty se nařízení nevztahuje?

Nařízení se nepoužije při ročních objemech dovozů nedosahujících limitů podle přílohy I nařízení (EU) 2017/821, dále na dovozy recyklovaných kovů (pokud dovozce dospěje k důvodnému závěru, že kovy jsou získávány pouze z recyklovaných zdrojů nebo kovového šrotu, musí svůj závěr zveřejnit a přiměřeným způsobem popsat opatření náležité péče v dodavatelském řetězci, na jejichž základě k tomuto závěru dospěl) a na zásoby uskladněné před 1. únorem 2013.

5. V čem spočívají nové povinnosti?

Dovozci, na které se nařízení vztahuje, budou mít nově povinnost uzpůsobit svou vnitropodnikovou strukturu řízení tak, aby mohli získávat a vyhodnocovat informace relevantní z hlediska zmíněných rizik, a zakomponovat tento přístup založený na „náležité péči“ do svých smluvních vztahů s dodavateli. Dovozci se budou zajímat o původ surovin, které nakupují, a budou vyhodnocovat riziko, zda tyto suroviny nepocházejí z „nezodpovědných“ zdrojů. Jejich systém bude podléhat pravidelným auditům prováděným nezávislým auditorem, s výjimkou případů, kdy nakupují výlučně z již prověřených zdrojů. Dále budou mít dovozci povinnost zveřejňovat každoročně informace o svých postupech náležité péče. Relevantní informace spjaté s náležitou péčí by měli předávat také svým odběratelům.  

Celý systém je ve stručnosti znázorněn v tomto diagramu [pdf, 125 kB].

6. Relevantní předpisy a jejich vzájemný vztah 

V rámci nové právní úpravy jsou pro příslušné dovozce stěžejní následující předpisy/dokumenty:

  1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821, které bude v dílčích aspektech (zejm. opatření k nápravě) provedeno zákonem. Nařízení je závazné a je základním předpisem pro plnění povinností v rámci nové právní úpravy.
  2. Zákon č. 151/2021 Sb. o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu, který stanovuje mimo jiné opatření k nápravě při nedodržení povinností daných nařízením (EU) 2017/821. Návrh předpokládá zveřejňování výsledků kontrol na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
  3. Pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, které samy o sobě závazné nejsou, avšak nařízení na ně koncepčně navazuje a na několika místech výslovně odkazuje. Samotné pokyny mají širší rozsah působnosti, vztahují se i na další nerostné suroviny a kovy a jsou dokumentem, k němuž se vztahují také právní úpravy dalších zemí. Evropská komise a někteří dovozci se dobrovolně přihlásili k dodržování těchto pokynů i nad rámec povinností stanovených nařízením.
  4. Doporučení Komise (EU) 2018/1149 o nezávazných pokynech k určování oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí a jiných rizik v dodavatelském řetězci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821. Tento nezávazný dokument slouží jako vodítko a uvádí postup pro určení vysoce rizikové oblasti a oblasti postižené konfliktem včetně odkazů na zdroje, které by měl dovozce při tomto rozhodování konzultovat. 

Pro určení vysoce rizikové oblasti a oblasti postižené konfliktem je možné využít také nezávazný indikativní seznam, který je pravidelně aktualizován.  

7. Co dělat, pokud dovážíte z rizikové oblasti?

Pokud z vašich zjištění vyplyne, že nerostné suroviny pocházejí z oblastí postižených konfliktem nebo vysoce rizikových oblastí, nebo pokud jste zjistili jiná rizika uvedená v pokynech OECD (příloha II těchto pokynů), měli byste získat doplňující informace a následně na základě těchto informací posoudit rizika nepříznivých dopadů a zvolit strategii, jak těmto dopadům zabránit nebo je zmírnit.

8. Úloha Ministerstva průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu je příslušným orgánem ve smyslu nařízení a zajišťuje jeho jednotné a účinné provádění. Vykonává také následné kontroly dovozců a ukládá opatření k nápravě.

9. Následné kontroly dovozců

Vlastní režim dovozu předmětných surovin nebo kovů zůstává beze změn. Kontroly dovozců budou probíhat zpětně a zaměří se na dodržování povinností vyplývajících z daného nařízení. 

Internetové stránky Evropské komise věnované konfliktním minerálům:

https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/

Kontakt:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Odbor obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Tomáš Hurych, tel: 224 852 975, e-mail: konfliktni.mineraly@mpo.cz

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Maximální minimum o novém zákoně o odpadech

  • Změny v legislativě chemických látek - záznam z 13.12.2021

    Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. ČIŽP: REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování. Nově omezené látky. CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování. Ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. UFI kódy. Evropský systém kategorizace výrobků. Databáze SCIP. Nový formát bezpečnostního listu.

Autor: MPO

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.