Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Metodické sdělení k plnění některých povinností výrobců baterií a akumulátorů, elektrozařízení, pneumatik a vozidel

V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností dnem 1. ledna 2021 vydává MŽP metodické sdělení, které má za cíl vyjasnit některé otázky týkající se plnění povinností výrobců baterií a akumulátorů, elektrozařízení, pneumatik a vozidel.

14. únor 2021

1. Nové povinnosti výrobců plnících své povinnosti v individuálním systému (Hlava V ZVUŽ)

Výrobcům baterií a akumulátorů, elektrozařízení a pneumatik (resp. dle staré terminologie povinným osobám v oblasti zpětného odběru pneumatik) plnících povinnosti v rámci rozšířené odpovědnosti výrobce v individuálním systému vzniká na základě ZVUŽ několik nových povinností oproti stavu platnému do 31. 12. 2020, který byl definován zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

1. 1. Dočasné fungování individuálních systémů na základě přechodného ustanovení v zákoně o výrobcích s ukončenou životností

Pro stávající výrobce baterií a akumulátorů, elektrozařízení a pneumatik platí přechodné ustanovení vymezené v § 141 odst. 3 ZVUŽ: „Výrobce nebo pověřený zástupce, který byl ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsán v Seznamu výrobců elektrozařízení nebo v Seznamu výrobců baterií a akumulátorů podle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a povinná osoba, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsána v Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik podle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni postupem stanoveným tímto zákonem pro změny údajů zapsaných v Seznamu výrobců přizpůsobit zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem, a to ve lhůtě 120 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.".

Výrobci výše uvedených výrobků mají tedy přechodnou lhůtu 4 měsíce na to, aby uvedli svůj individuální systém zpětného odběru výrobků s ukončenou životností do stavu dle požadavků ZVUŽ, resp. aby zaslali Ministerstvu životního prostředí  návrh na změnu systému, ve kterém doloží způsob plnění nových zákonných povinností. 

1.2. Povinnosti výrobců ve vztahu k prováděcímu předpisu

Tam, kde způsob plnění povinností výrobců upravovala do 31. 12. 2020 prováděcí vyhláška podle starého zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (jde o vyhlášku č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech, vyhlášku č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady,nebo vyhlášku č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik), tak platí, že do doby vydání prováděcí vyhlášky ke ZVUŽ („výrobková vyhláška"), platí pravidla definovaná v těchto uvedených vyhláškách. To se týká i zapisování nových výrobců baterií a akumulátorů, elektrozařízení a pneumatik do Seznamu výrobců.

Dokud nevejde v platnost výrobková vyhláška, budou noví výrobci, na které se vztahuje povinnost zapsání v Seznamu, postupovat dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Následně, až vejde v platnost výrobková vyhláška, budou výrobci ze strany MŽP vyzýváni, aby uvedli návrh na zápis do seznamu výrobců do takového stavu, aby odpovídal požadavkům výrobkové vyhlášky.

V případě, že některý z již zapsaných výrobců v Seznamu doloží Ministerstvu životního prostředí změny svého individuálního systému dříve, než bude vydána výrobková vyhláška, Ministerstvo životního prostředí bude i zde postupovat obdobně, tzn., že po nabytí účinnosti výrobkové vyhlášky vyzve výrobce k doložení relevantních změn, resp. způsobů plnění vyhláškou detailněji specifikovaných povinností.

1.3. Povinnost poskytnutí kauce

Výrobci mají nově na základě ustanovení § 31 ZVUŽ povinnost poskytnout na zvláštní vázaný účet kauci, která dosahuje nejméně 20 % ročních nákladů daného výrobce na zajištění zpětného odběru, zpracování a využití nebo odstranění výrobků s ukončenou životností. Tato kauce je vytvořena na základě předpokládaných budoucích nákladů na zajištění zpětného odběru, zpracování a využití nebo odstranění výrobků s ukončenou životností, nikoliv na základě nákladů z let předchozích (např. u pneumatik dochází k navýšení sběrné kvóty z 65 % na 70 %, a kauce tak musí odrážet vyšší náklady na zpětný odběr než pro předchozí období).

Povinnost poskytnout kauci mají všichni výrobci plnící své povinnosti v individuálním systému, přičemž za tímto účelem zřídí zvláštní vázaný účet v České republice u banky nebo u pobočky zahraniční banky se sídlem v členském státě Evropské unie. ZVUŽ ani připravovaná výrobková vyhláška neobsahuje bližší specifikaci zvláštního vázaného účtu, nicméně ze smlouvy o zřízení tohoto vázaného účtu by mělo vyplývat, že byl zřízen za účelem ukládání finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených se zajištěním nakládání s výrobky daného výrobce.

Výrobková vyhláška pak bude definovat náležitosti formuláře pro podání žádosti o souhlas k čerpání peněžních prostředků ze zvláštního vázaného účtu. Tento formulář bude obdobou formuláře, který je uveden v příloze č. 9 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

Přestože ZVUŽ ukládá výrobci povinnost skládat kauci již od. 1. ledna 2021, resp. ZVUŽ neobsahuje pro tento případ žádné zvláštní přechodné ustanovení, vykládá Ministerstvo životního ustanovení § 31 tak, že i zde se uplatní pro zřízení vázaného účtu lhůta 120 dní definovaná ve výše uvedeném přechodném ustanovení § 141 odst. 3 ZVUŽ. Informace o zřízení zvláštního vázaného účtu tak musí být součástí změny v návrhu na zápis doloženého výrobcem Ministerstvu životního prostředí dle bodu 1. a bodu 1.1. výše.

Podrobnosti, jak mají být finanční prostředky kauce ze strany výrobce specifikovány použity, jsou blíže v § 32 ZVUŽ.

1. 4. Realizace osvětových a informačních aktivit ve vztahu ke konečným uživatelům

Na základě ustanovení § 13 jsou všichni výrobci vybraných výrobků povinni ve vztahu ke konečným uživatelům provádět informační a osvětové aktivity. V souladu s požadavky evropské směrnice o odpadech mají tyto aktivity přitom zahrnovat podávání informace o

 • možnostech předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků,
 • možnostech přípravy vybraných výrobků s ukončenou životností k opětovnému použití,
 • požadavku, aby výrobky s ukončenou životností byly odevzdávány na místech k tomu určených, zejména aby nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad,
 • negativních dopadech nelegálního zbavování se výrobků s ukončenou životností mimo místa určená k jejich odkládání na životní prostředí,
 • způsobu zajištění zpětného odběru a
 • případných dalších skutečnostech relevantních zejména pro elektrozařízení (§ 63) nebo baterie a akumulátory (§ 82).

Podrobnosti k realizaci výše uvedených osvětových aktivit budou přitom blíže definovány výrobkovou vyhláškou.

1.5. Oddělené uvádění nákladů na daňových dokladech na zajištění povinností spojených se zpětným odběrem

Výrobci elektrozařízení, distributoři a poslední prodejci mají nově dle § 73 ZVUŽ povinnost uvádět při prodeji elektrozařízení odděleně od ceny elektrozařízení náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení. Tyto náklady jsou uváděny buď na jeden kus nového elektrozařízení nebo jeden kilogram nových elektrozařízení. Informace je na daňovém dokladu uvedena formou samostatného údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Obdobná povinnost platí již od roku 2015 také pro pneumatiky, na základě § 99 ZVUŽ byl nicméně způsob uvádění viditelného příspěvku upřesněn.

Podrobně je tato problematika vysvětlena v metodickém pokynu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, který je zveřejněn webových stránkách MŽP zde: https://www.mzp.cz/cz/oddelene_uvadeni_nakladu.

1.6. Povinnosti individuálních výrobců při uzavření smlouvy o kolektivním plnění s provozovatelem kolektivního systému

Dle ustanovení § 24 odst. 1 ZVUŽ mají osoby zapsané v Seznamu výrobců povinnost oznámit Ministerstvu životního prostředí, že zanikly důvody pro jejich zápis v Seznamu výrobců, do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, a to i v případě, že výrobce nebo pověřený zástupce, kteří plnili své povinnosti stanovené ZVUŽ v individuálním systému, uzavřou smlouvu o kolektivním plnění s provozovatelem kolektivního systému pro všechny vybrané výrobky uváděné na trh. Jinými slovy, výrobci baterií a akumulátorů, elektrozařízení a pneumatik mají na základě ZVUŽ povinnost do 30 dní od uzavření smlouvy o kolektivním plnění oznámit Ministerstvu životního prostředí skutečnost, že již plní své povinnosti v kolektivním systému a nikoliv v individuálním.

1.7 Zrušení povinnosti výrobců a akreditovaných zástupců vybraných vozidel

Výrobci a akreditovaní zástupci vybraných vozidel od 1. ledna 2021 nemají povinnost zasílat Roční zprávu výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Výrobci a akreditovaní zástupci tedy již v roce 2021 výše uvedenou roční zprávu nezasílají, neboť ZVUŽ neobsahuje přechodné ustanovení, dle kterého by roční zpráva dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech musela být zasílána.

2. Výrobci plnící své povinnosti v kolektivním systému (Hlava VI ZVUŽ)

Výrobců baterií a akumulátorů, elektrozařízení a pneumatik plnící své povinnosti prostřednictvím kolektivního systému se ZVUŽ přímo nedotýká, nicméně lze očekávat, že průběžně všichni tito výrobci obdrží nové smlouvy o kolektivním plnění, které budou vytvořené tak, aby odpovídaly požadavkům ZVUŽ.

3. Provozovatelé kolektivních systémů

Přechodné ustanovení § 142 odst. 1 ZVUŽ umožňuje kolektivním systémům, které mají oprávnění k provozování kolektivního systému na základě starého zákona o odpadech platné v den předcházející dni nabytí účinnosti ZVUŽ, provozovat kolektivní systém do 31. 12. 2022, nebo do nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o k provozování  kolektivního systému podle ZVUŽ, jejímž předmětem je vydání oprávnění provozování téhož kolektivního systému, pokud byla tato žádost podána do dne 31. prosince 2022.

Provozovatelé stávajících kolektivních systémů mají tedy dva roky na to, aby podali novou žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému obsahující všechny požadavky § 36 ZVUŽ.

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na dalších odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

  Nová odpadová legislativa: zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností, změnový zákon, prováděcí předpisy. 

 • Podnikový ekolog (2denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy.  Kompletní vzorová dokumentace.

 • Výrobky s ukončenou životností – dopady nového zákona na výrobce, distributory, prodejce a původce

  Nový zákon 542/2020 Sb. upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků (VUŽ) - elektrozařízení, baterie nebo akumulátory, pneumatiky a vozidla, regulaci obsahu nebezpečných látek ve VUŽ, povinnosti výrobců při uvedení VUŽ na trh, zpětný odběr či sběr VUŽ, a to s cílem zajistit co největší podíl jejich opětovného použití a recyklace, zvláštní pravidla pro nakládání s VUŽ včetně jejich využití a odstranění, povinnosti osob při nakládání s VUŽ.

Autor: MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.