Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Aktualizace POH? Je to na krajích, říká ministerstvo

15. listopad 2011

Zákon o odpadech hovoří ve svém paragrafu 43, který pojednává o plánech odpadového hospodářství (POH), jednoznačně: "(6) Kraj v samostatné působnosti je povinen zpracovat a schválit návrh plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny do 18 měsíců od nabytí účinnosti nařízení vlády, kterým se vyhlašuje nebo mění závazná část plánu odpadového hospodářství České republiky".

ZMĚNA BYLA JEN JEDNA

Ke změně národního plánu došlo zatím pouze jednou. Novela z konce prosince roku 2009 (částka 152 Sbírky zákonů, vydaná dne 31. prosince 2009, č. 473/2009 Sb.) v něm změnila jedinou větu - bod i) v příloze č. 4 "...nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků" - jež za pár let své platnosti způsobila spousty potíží. Tato změna nabyla účinnosti dnem vyhlášení, tedy ke dni 31. 12. 2009.

A můžeme se vrátit na začátek: do 18 měsíců po změně POH jsou kraje povinny změnit také svůj POH. Zákonem daná lhůta tedy vypršela letos v červnu. Kontroluje a vyžaduje Ministerstvo změnu krajských plánů? Tisková mluvčí MŽP Mgr. Michaela Jendeková k tomu říká: "Je na krajích, zda potřebují aktualizovat svůj stávající POH. Minimálně aktualizaci doporučuje MŽP těm krajům, které plánují výstavbu spaloven, v této oblasti došlo k novelizaci POH ČR."

Ministerstvo tedy nehovoří o povinnosti změnit (jak plyne ze znění legislativní normy), ale pouze o doporučení změnit. Zdá se to logické - v době, kdy se připravuje zcela nová odpadová legislativa, by bylo nesmyslné vyžadovat striktně aktualizaci POH. V návaznosti na připravovaný nový zákon o odpadech bude nepochybně zpracován i nový POH (a po něm nejspíš i další aktualizace), a pak bude čas na úpravy stávajících plánů.

Potvrzuje to také Michaela Jendeková: "Ministerstvo životního prostředí zahájilo přípravu nového plánu odpadového hospodářství (POH) nejen s ohledem na nový zákon, ale i s ohledem na novou rámcovou směrnici o odpadech č. 98/2008/ES, která stanovuje rámcové požadavky na plány všech členských států. Nový POH ČR by měl být účinný nejpozději od poloviny roku 2013. Při projednávání POH ČR budou zastoupeny i kraje minimálně prostřednictvím Asociace krajů ČR nebo Svazu měst a obcí ČR. Kraje by pak měly ze zákona i logicky navázat svými novými POH krajů."

JE TO LOGICKÉ?

Poslední "jízdní řád" pro přípravu nového zákona o odpadech předpokládá, že bude k 30. 9. 2012 odevzdán k projednání vládě (a poté Poslanecké sněmovně). Ministerstvo předpokládá, že nová norma začne platit od prvního ledna roku 2014. Zástupci odborné veřejnosti sice zdůrazňují, že zákon by byl potřeba aspoň o rok dříve, ministerstvo však tvrdí, že proces nelze legislativně zvládnout rychleji.

Můžeme se tedy těšit na další speciální situaci české legislativy: nový Plán odpadového hospodářství bude hotov ještě PŘED účinností zákona o odpadech. Podle zástupců Ministerstva však už v té době práce na zákonu natolik pokročí, že Plán odpadového hsopodářství s ním bude koherentní.

Ovšem bude koherentní se zákonem, který ještě neprošel projednáváním v Parlamentu a Senátu. Tam, jak víme, dochází k mnoha překvapivým změnám ve znění legislativních norem.

 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 98/2008 ZE DNE 19. LISTOPADU 2008 O ODPADECH (VÝBĚR)

bod 2)

Členské státy zajistí, že vypracování právních předpisů o odpadech a odpadových politik bude představovat zcela transparentní proces, který bude dodržovat pravidla vnitrostátního plánování ohledně konzultací a zapojení občanů a zainteresovaných subjektů.

Článek 28 - Plány pro nakládání s odpady

1. Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány stanovily ... jeden nebo více plánů pro nakládání s odpady. Tyto plány, samotné nebo v kombinaci, pokryjí celé zeměpisné území dotyčného členského státu.

2. Plány pro nakládání s odpady stanoví analýzu stávající situace v nakládání s odpady..., jakož i opatření, která je třeba přijmout s cílem zlepšit environmentálně šetrnou přípravu na opětovné použití, recyklaci, využití a odstranění odpadů, a posouzení toho, jak bude tento plán podporovat provádění cílů a ustanovení této směrnice.

3. Plány pro nakládání s odpady ...obsahují alespoň:

a) druh, množství a zdroj vzniklého odpadu na daném území, odpad, jenž by mohl být přepravován z vnitrostátního území nebo na něj, a posouzení vývoje toků odpadů v budoucnosti;

b) stávající systémy sběru odpadů a důležitá zařízení na odstraňování a využití odpadu...;

c) posouzení potřeby nových systémů sběru, uzavření stávajících zařízení pro odpady, další infrastruktury zařízení pro odpady...,

d) v případě potřeby dostatečné informace o kritériích pro umístění s cílem určit místo a kapacitu budoucích zařízení sloužících k odstraňování odpadů nebo důležitých zařízení sloužících k využití odpadů;

e) všeobecné politiky nakládání s odpady, včetně plánovaných technologií a způsobů nakládání s odpady, nebo politik týkajících se konkrétních problémů v oblasti nakládání s odpady;

4. Plán pro nakládání s odpady může ... obsahovat:

a) organizační aspekty spojené s nakládáním s odpady, včetně popisu rozdělení povinností mezi veřejné a soukromé subjekty provádějící nakládání s odpady;

b) hodnocení užitečnosti a vhodnosti použití ekonomických a dalších nástrojů pro řešení různých problémů spojených s odpady, a to s ohledem na potřebu zachovat hladké fungování vnitřního trhu;

c) využívání kampaní na zvyšování povědomí a poskytování informací široké veřejnosti nebo zvláštní skupině spotřebitelů;

d) znečištěná místa, která sloužila k odstraňování odpadů, a opatření k jejich sanaci.

(Pozn: rámcová směrnice 98/2008/ES vůbec nehovoří o plánech odpadového hospodářství, ale pouze o plánech nakládání s odpady, což ovšem může být jen otázka překladu).

Autoři: JARMILA ŠŤASTNÁ

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.