Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Ohlašování použití upravených kalů na zemědělské půdě

MŽP vydalo sdělení, jehož cílem je vyjasnění plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, které je zemědělec povinen vést při použití upravených kalů na zemědělské půdě.

11. leden 2017

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů

Online seminář: Nový ISPOP. Evidence a ohlašování odpadů. Nový zákon o odpadech a prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Zemědělec, který používá upravené kaly na zemědělské půdě je podle zákona o odpadech:

  • oprávněnou osobou;
  • povinen vést průběžnou evidenci;
  • povinen podávat roční hlášení;
  • povinen dodržovat přechodné období pro podání hlášení o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení dané novou vyhláškou o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.

Osoba, která užívá půdu (dále jen „zemědělec") a používá na ni upravené kaly z čistírny komunálních odpadních vod, je z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech") provozovatelem zařízení ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o odpadech (dále jen „zařízení na použití upravených kalů"), to znamená, že pro tuto činnost není potřeba souhlas krajského úřadu s provozem zařízení pro nakládání s odpady. Všechny díly půdních bloků, na kterých používá upravené kaly jeden zemědělec, jsou jako celek jedním zařízením na využití odpadů (upravených kalů) ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o odpadech.

Zemědělec je mimo jiné povinen postupovat při použití upravených kalů na zemědělské půdě dle ustanovení § 33 zákona o odpadech, které upravuje povinnosti při používání upravených kalů na zemědělské půdě, jehož konkrétní podmínky stanovuje vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (dále jen „vyhláška č. 382/2001 Sb.").

Zemědělec je oprávněn k přijímání odpadů, kterými jsou upravené kaly k použití na zemědělské půdě od osoby, která kaly upravuje hygienizací (většinou se jedná o čistírnu odpadních vod).

Zemědělec, který používá upravené kaly na zemědělské půdě je povinen podle § 39 odst. 1 zákona o odpadech vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (viz dále bod 1).

Vzhledem k tomu, že zemědělec je oprávněnou osobou k nakládání s odpady, je povinen dle § 39 odst. 2 v případě, že používá upravené kaly na zemědělské půdě, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o tom, že přijal odpad (upravené kaly) (viz dále bod 2).

Zemědělec, který používá upravené kaly na zemědělské půdě, je dále v souladu s ustanovením § 39 odst. 3 povinen zaslat hlášení o provozu zařízení, a to do 15 dnů od zahájení provozu zařízení, tedy od okamžiku prvního přijetí kalů. Vzhledem k nové vyhlášce č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, kterou se zruší vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, byla rovněž novelizována vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, konkrétně příloha č. 22, která zavádí způsoby, kterými bude zemědělec ohlašovat provoz zařízení na použití upravených kalů. Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., vyžaduje, aby zemědělec ohlásil zařízení na použití upravených kalů do 30. listopadu 2017 způsobem, který stanoví nová vyhláška. 

Podrobnosti o způsobu vedení průběžné evidence, podání ročního hlášení a o způsobu ohlašování zařízení na použití upravených kalů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhláška č.
383/2001 Sb.).

1. Způsob vedení průběžné evidence odpadů ve smyslu § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb.:

Zemědělec je povinen vést průběžnou evidenci o tom, že přijal od jednotlivých osob (např. čistíren odpadních vod, zařízení k úpravě odpadů, zařízení ke skladování) odpady - upravené kaly katalogového čísla 19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod, tzv. odpady převzaté a vede evidenci o tom, že tyto převzaté odpady jsou následně použity do zemědělské půdy v tzv. zařízení na použití upravených kalů. Průběžná evidence odpadů se vede za zařízení na použití
upravených kalů. Pokud jedna osoba používá upravené kaly na několika dílech půdních bloků, přičemž tyto díly půdních bloků mohou být různě rozmístěny po ČR, vede se průběžná evidence za všechny díly půdních bloků daného zemědělce
dohromady.

Průběžná evidence se vede podle př. č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., která je podkladem pro podání ročního hlášení, a vždy obsahuje datum a číslo zápisu do evidence a jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

Pokud zemědělci vzniknou při jeho jiné zemědělské činnosti odpady, je povinen vést průběžnou evidenci i za tyto odpady tzv. odpady vlastní. V tomto případě je nutné vést evidenci za každou samostatnou provozovnu, kde zemědělec vykonává
zemědělskou činnost, tedy odděleně od evidence zařízení na použití upravených kalů na zemědělskou půdu.

2. Způsob podání ročního hlášení podle § 22 odst. 3 a v rozsahu př. č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.:

Pokud zemědělec používá upravené kaly na zemědělské půdě je povinen zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o tom, že přijal odpad katalogového čísla 19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod. Při tvorbě hlášení vychází zemědělec z průběžné evidence (viz bod 1). Hlášení se zasílá prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) příslušnému podle místa provozovny. Provozovnou je v tomto případě provozovna osoby, která zajišťuje použití kalů na zemědělské půdě.

Zemědělec uvede, v jakém množství a od koho přijal odpad katalogového čísla 19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod (kód způsobu nakládání B00 – převzetí odpadu), včetně uvedení způsobu nakládání s ním tzn. použití na zemědělskou půdu (kód způsobu nakládání BR10 - aplikace do půdy). Hlášení se provádí za zařízení na použití upravených kalů a za veškeré odpady katalogového čísla 19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod, které byly přijaty od jednotlivých osob a následně použity na zemědělskou půdu.

Po přihlášení do ISPOP zemědělec vyplní ve formuláři (roční hlášení o produkci a nakládání s odpady) údaje za provozovnu, která zajišťuje použití kalů na zemědělské půdě. V políčku „Číslo provozovny/číslo zařízení" uvede údaj „ZPF2016". V políčku „Název provozovny" uveden název příslušné provozovny osoby, která zajišťuje použití kalů na zemědělské půdě. Dále uvede adresu této provozovny.

Pozn. Pokud provozuje zemědělec jinou zemědělskou činnost, při které vznikají odpady, je povinen zasílat zvlášť (odděleně od hlášení za zařízení použití upravených kalů na zemědělské půdě) roční hlášení i za provozovnu, kde odpad
vzniká (oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem zasílat roční hlášení vždy, a to bez ohledu na ohlašovací práh - 39 odst. 2 zákona o odpadech). Za předpokladu, že v daném kalendářním roce zemědělec nenakládá s odpady (nepřijímá jako oprávněná osoba žádné upravené kaly k použití na zemědělské půdě) a provozuje jinou zemědělskou činnost, při které odpady vznikají, je povinen podat hlášení pouze při překročení ohlašovacího prahu (100 kg nebezpečných odpadů, 100 t ostatních odpadů - § 39 odst. 2 zákona o odpadech).

3. Způsob hlášení zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení k použití upravených kalů:

Do doby vydání nové vyhlášky 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a novely vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (tj. do 31.12.2016), zemědělec provozující zařízení k použití upravených kalů na zemědělské půdě nepodával hlášení o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu tohoto zařízení dle platné přílohy č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Tzn., že do 31.12.2016 zemědělec v neohlašoval zařízení k použití upravených kalů na zemědělské půdě a rovněž žádal u krajského úřadu o přidělení identifikačního čísla zařízení (IČZ). Účinnost nové vyhlášky je 1. 1. 2017 s tím, že je stanoveno přechodné období (do 30.11.2017), do kterého jsou zemědělci povinni zažádat krajský úřad o přidělení IČZ a podat hlášení o zařízení na použití upravených kalů.

Do té doby bude zemědělec podávat pouze roční hlášení o produkci a nakládání s odpady podle př. č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. s tím, že v políčku „IČZ" uvede dočasně zavedenou zkratku „ ZPF2016".

Obdobně v průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady osoba, která bude předávat upravené kaly zemědělci k použití, uvede v políčku „IČZ" zkratku „ZPF2016". V následujícím roce v hlášení za rok 2017 bude již používat přidělené identifikační číslo zařízení.

V průběhu roku 2017 bude Ministerstvo životního prostředí informovat o přípravě formuláře pro ohlášení zařízení na použití kalů. Od tohoto okamžiku budou moci zemědělci ohlásit provoz zařízení. Nejzazším termínem pro ohlášení bude podle nové vyhlášky o použití kalů 30. listopad 2017. Následně mu bude krajským úřadem přiděleno identifikační číslo zařízení.

V Praze dne 21. listopadu 2016

Ing. Jaromír Manhart
ředitel odboru odpadů, MŽP

Autor: MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.