Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Jak odhalit porušování předpisů?

S neoprávněným nakládáním s odpady se při své činnosti mohou setkat pracovníci obecních a městských úřadů, ale i policisté či celníci. Jak správně reagovat na zjištěnou situaci, na koho se obrátit a jak vlastně odhalit porušování předpisů?

17. říjen 2014

Obecně lze za neoprávněné nakládání s odpady označit porušování zákonných povinností, které se týká více právních norem. V zákoně o odpadech jsou stanoveny povinnosti při nakládání s odpady, kompetence při výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství a sankce za porušení zákona. Trestní zákoník pak řeší skutkovou podstatu trestných činů proti životnímu prostředí.

Na řešení neoprávněného nakládání s odpady se podílí více různých orgánů. První, kdo obvykle zjistí nějaké nedostatky, bývají orgány veřejné správy. Podle charakteru konkrétní situace se pak na jejím řešení podílí Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), obecní úřad obce s rozšířenou působností (OÚ ORP), krajský úřad (KÚ) a složky Integrovaného záchranného systému - Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany, dále Police České republiky nebo provozovatelé záchranné zdravotnické služby.

Na pomoc při řešení těchto kauz vydalo Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka "Metodiku pro řešení neoprávněného nakládání s odpady".

Jsou v ní zpracovány návrhy postupů, které umožní rychle reagovat odpovídajícím způsobem na zjištěnou situaci, nebo možnosti využití informací a zdrojů dat z oblasti nakládání s odpady při řešení neoprávněného nakládání s odpady. Popsány jsou modelové situace neoprávněného nakládání s odpady a příručka zahrnuje i kontakty na orgány státní správy, které je možné nebo nutné upozornit při podezření na neoprávněné nakládání s odpady.

ZDROJE INFORMACÍ

Základním zdrojem informací k identifikaci neoprávněného nakládání s odpady je Informační systém odpadového hospodářství (ISOH). Zpracovává data za celou ČR z průběžné evidence odpadů, kterou musí na základě zákona vést všichni původci odpadů a oprávněné osoby. Na základě jejich analýzy je možné sledovat tok odpadu od původce až po jeho konečné zpracování (využití nebo odstranění) a odhalit tak nesrovnalosti způsobené administrativním pochybením nebo úmyslným neoprávněným nakládáním s odpady (viz schéma). Podle vedoucí CEHO Dagmar Sirotkové může proškolený úředník např. z odboru životního prostředí v ISOH poměrně jednoduše dohledat toky odpadů a rozpoznat tak nesrovnalosti v evidenci nebo samotném nakládání.

Metodika podrobně popisuje zdroje informací a data i v dalších oblastech nakládání s odpady, mezi něž patří třeba autovraky, souhlasy k provozu zařízení, oprávněné osoby, vnitrostátní a přeshraniční doprava odpadů.

ROZPOZNÁVÁNÍ

Lidé, kteří se v této oblasti nepohybují denně, potřebují také návod, jak vůbec nelegální nakládání s odpady rozpoznat. Proto metodika vypočítává nejčastější nedostatky, s nimž je možné se setkat v zařízení pro nakládání s odpady, při výkupu odpadů, zpracování autovraků nebo využívání odpadů na povrchu terénu (příklad viz box). Jsou zde uvedeny modelové situace neoprávněného nakládání s odpady nebo možné znaky nelegálních skladů odpadů.


Metodiku lze stáhnout zdarma na stránkách Centra pro hospodaření s odpady (CeHO) V. Ú. V. T. G. M., http://www.ceho.cz/

Zdroj: CEHO


PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ V ZAŘÍZENÍCH K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

  • Při kontrole zaměřené na dodržování povinností provozovatelů zařízení majících platný souhlas/povolení k provozování zařízení k nakládání s odpady bývají zjištěny následující nedostatky:
  • v provozovně jsou nalezeny odpady, pro které nemá provozovna platný souhlas/povolení
  • s odpady je nakládáno nedovoleným způsobem, např. odpad je vydáván za použitý výrobek, který zjevně nesplňuje technické a ekologické požadavky na výrobek (nejčastěji elektrozařízení, autovraky, pneumatiky, textil a obuv)
  • skladování odpadů je prováděno způsobem, který neodpovídá charakteru odpadu
  • odpady nejsou tříděny podle jednotlivých druhů
  • skládkování odpadu dovezeného ze zahraničí
  • spalování nebo spoluspalování neschválených odpadů
  • porušování pravidel provozu skládky odpadů (mísení a slučitelnosti odpadů, ukládání zakázaných odpadů, ukládání nebezpečných odpadů na skládky pro odpady ostatní, ukládání nepovolených nebezpečných odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky)
Autoři: -ork- 
 
Zdroj: www.ihned.cz 

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.