Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Kdy musí být písemná informace o předávaném odpadu?

Máte mít písemnou informaci o odpadu, nebo základní popis odpadu? Kdy se zpracovává, komu se předává?

10. prosinec 2016

ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

Seminář: Nová odpadová legislativa - zákon o odpadech, nové prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Písemná informace (podle 383/2001 Sb.)

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, požaduje v § 4 odst. 3, aby při přejímce odpadů do zařízení (zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů) postupoval provozovatel zařízení a dodavatel odpadů způsobem uvedeným v příloze č. 2 zmíněné vyhlášky.

A příloha č. 2 definuje mimo jiné i požadované informace, které musí dodavatel odpadu předat provozovateli zařízení:

Dodavatel odpadu poskytne osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující písemné informace:

 • IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firmu/název/jméno a příjmení dodavatele odpadu, identifikační číslo zařízení, pokud je dodavatelem oprávněná osoba, identifikační číslo provozovny, pokud je dodavatelem původce odpadu, název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (dále jen „IČZUJ") provozovny. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí,
 • kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných vlastnostech,
 • další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu.

Písemnou informaci nemusí dodavatel odpadu uchovávat např. pro kontrolu ČIŽP, pouze ji musí předat provozovateli zařízení s jednorázovou nebo s první z řady dodávek odpadu.

Příklad písemné informace aktualizované podle novely 83/2016 Sb. najdete v příloze. V praxi většinou písemnou informaci (i základní pospis odpadu -viz dále) předpřipraví pro původce oprávněná osoba a na začátku roku jej pošle k doplnění původci odpadu.

Základní popis odpadu (polde 294/2005 Sb.)

V případě, že je odpad předáván na skládku či dalším zařízením (povrchové doly, lomy, odkaliště a další místa na povrchu terénu, kde jsou odpady využívány k zasypávání, rekultivacím a jiným povrchovým úpravám) musí být zpracován jiný dokument: základní popis odpadu.

Základním popisem odpadu je průvodní dokumentace odpadu vypracovaná původcem odpadu nebo oprávněnou osobou v rozsahu stanoveném v bodě 2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, na základě všech dostupných informací o odpadu, za jehož úplnost a pravdivost odpovídá původce nebo oprávněná osoba, která základní popis odpadu předává s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení.

Náležitosti základního popisu odpadu (informace a doklady o kvalitě odpadu), které musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) předat osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení jsou následující:

 1. identifikační údaje dodavatele odpadu (název, sídlo, adresa, IČ bylo-li přiděleno),
 2. název, adresa provozovny, kde odpad vznikl,
 3. název druhu odpadu, katalogové číslo, kategorie, výčet nebezpečných vlastností pokud je odpad kategorie „nebezpečný odpad",
 4. popis vzniku odpadu,
 5. fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach apod.),
 6. jméno, příjmení, bydliště, telefon, fax, e-mail a podpis osoby odpovědné za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v základním popisu odpadu,
 7. protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou stanoveny technickou normou ČSN EN 14899 ze dne 1. července 2006 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití, pokud jsou při přejímce odpadů požadovány výsledky zkoušek a pokud se nejedná o odpady, jejichž základní popis není třeba vypracovávat na základě výsledků zkoušek,
 8. protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), zaměřených zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 3 měsíce od data vypracování základního popisu odpadu, pokud jsou výsledky zkoušek při přejímce odpadů požadovány,
 9. předpokládané množství odpadu v dodávce,
 10. předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok,
 11. stanovení kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek odpadu:
  • dodávaných původcem odpadu minimálně jedenkrát za rok,
  • dodávaných provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů v případě pravidelně i nepravidelně se opakující každé dodávky jednoho druhu odpadu stejných vlastností, vznikajícího v zařízení ke sběru a výkupu odpadů soustřeďováním stejných druhů odpadů od různých původců minimálně dvakrát za rok.

Pro přijetí odpadu na skládku odpadů základní popis odpadu dále musí obsahovat:

 1. údaje o vyluhovatelnosti a složení odpadu potřebné pro určení příslušné skupiny skládky podle podmínek stanovených v příloze č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb.,
 2. mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů,
 3. určení skupiny skládky na základě údajů uvedených pod bodem a), 
 4. prohlášení, že s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle § 9a zákona, 
 5. prohlášení, že se nejedná o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin (příloha č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb.), 
 6. opatření, které je třeba na skládce učinit po přijetí některých druhů odpadu, (např. překryv u odpadů obsahujících azbest, zákaz smíchávání odpadů vyhodnocený podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb.).

Základní popis odpadu se aktualizuje při každé změně surovin a technologie procesu, ve kterém odpad vzniká a dalších změnách, které ovlivní kvalitativní ukazatele odpadu.

Zjednodušená přejímka odpadu na skládku:
Při opakovaných dodávkách odpadu může být základní popis odpadu nahrazen čestným prohlášením vlastníka odpadu, že odpad odpovídá základnímu popisu, dodanému při první z řady dodávek a ověřením kritických ukazatelů dle podmínek stanovených v písm. k).

Odpady, jejichž základní popis není třeba vypracovávat na základě výsledků zkoušek, jsou:

 • odpady uvedené v příloze č. 8 vyhlášky č. 294/2005 Sb. ukládané za podmínek tam stanovených,
 • odpady, jejichž hodnocení pro účely přijetí do zařízení lze provést odborným úsudkem na základě znalosti vstupních surovin, technologie vzniku, úpravy a dalších informací; úsudek musí být v základním popisu podrobně zdokumentován ve vztahu ke každému ukazateli pro přijetí do příslušného zařízení stanovenému v přílohách č. 2 a 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb.,
 • odpady, z nichž nelze odebrat reprezentativní vzorek a jejichž základní popis se zpracovává na základě úsudku.

Podrobné informace o aktuálních změnách legislativy odpadů se dozvíte na semináři:

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, změny legislativy (Praha 26.1.2017, Ing. Eva Směšná)

ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi (Praha 7.2.2017, Ing. Eva Směšná)

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.