Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění: aktuální dokumenty

17. říjen 2014

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí byl zakotven v legislativě EU směrnicí 2008/1/ES (dříve 96/61/ES) o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Nyní je uvedená směrnice nahrazena směrnicí 2010/75/EU o průmyslových emisích. Evropské předpisy jsou do českého právního řádu je transponovány zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů.


Hlavním cílem integrované prevence je ochrana životního prostředí jako celku před průmyslovým a zemědělským znečištěním regulací provozu vybraných zařízení uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci. Vydáním integrovaného povolení dochází k náhradě správních aktů podle příslušných právních předpisů.


Pro získání integrovaného povolení musí provozovatel předložit příslušnou žádost, zpracovanou podle vyhlášky č. 288/2013 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění. Ještě před vlastním podáním žádosti o integrované povolení je důležitá vzájemná diskuse mezi provozovatelem a příslušným krajským úřadem, který je pro většinu zařízení povolujím orgánem (zařízení s významným negativním přeshraničním vlivem povoluje Ministerstvo životního prostředí).


Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahovánopředcházením znečišťování použitím tzv. nejlepších dostupných technik (BAT). Způsob a rozsah zabezpečení systému výměny informací o BAT je stanoven zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech o BAT (BREF), které připravuje Evropská komise ve spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a členskými státy EU. Nejdůležitější kapitole BREF se nazývá závěry o BAT a členské státy EU ji schvalují hlasováním.

Aktuality MŽP z oblasti integrované prevence 

Závěry o BAT pro výrobu buničiny, papíru a lepenky

Dne 30.09.2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2014, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu buničiny, papíru a lepenky.

Pracovní podklad k problematickým okruhům přílohy č. 1

Zveřejnění pracovního podkladu k problematickým okruhům přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci.

Zpráva o podílu průmyslu na celkových emisích do ovzduší a do vody.

Na stránkách Evropské kanceláře IPPC byla zveřejněná zpráva o podílu emisí z průmyslových činností, které spadají pod Směrnici 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED), na celkovém objemu emisí do ovzduší a vody.

Základní zpráva - pracovní podklad k některým problematickým okruhům

Ministerstvo životního prostředí vypracovalo pracovní podklad k některým problematickým okruhům základní zprávy.

Harmonogram přezkumů integrovaných povolení

Zveřejnění harmonogramu přezkumů integrovaných povolení, Referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách a Závěrů o nejlepších dostupných technikách.

Pokyny Evropské komise týkající se základních zpráv

V Úředním věstníku Evropské unie byly zvěřeněny pokyny Evropské komise týkající se základních zpráv.

Aktualita k základní zprávě - Nový metodický pokyn "Indikátory znečištění"

Ve Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1 byl vydán nový metodický pokyn "Indikátory znečištění".

Seznam Odborně způsobilých osob

Ve Věstníku MŽP ročník XIV - Duben 2014 - ČÁSTKA 3 byl zveřejněn doplněný Seznam odborně způsobilých osob

Metodický dokument k problematice ekonomického hodnocení dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami a odborného posouzení

Účelem Metodického dokumentu je ujasnit aspekty praktického provádění některých relevantních ustanovení předpisů v oblasti integrované prevence, týkající se klíčové oblasti nejlepších dostupných technik (BAT).

Příručka ochrany kvality ovzduší

V rámci projektu "Efektivní řízení kvality ovzduší" byla vytvořena souborná Příručka ochrany kvality ovzduší.

Změna zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezováni znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

V souvislosti s přijetím kontrolního řádu byl vydán zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. Změna se dotýká také zákona o integrované prevenci.

Metodický pokyn ke schvalování provozu bioplynových stanic a stanovování závazných podmínek provozu z hlediska ochrany životního prostředí

Metodický pokyn ke schvalování provozu bioplynových stanic a stanovování závazných podmínek provozu z hlediska ochrany životního prostředí a aktuální Seznam odborně způsobilých osob byly zveřejněny ve Věstníku Ministerstva životního prostředí ročník XIV - Únor 14 - Částka 2.

Aktuální seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením

Zveřejnění aktuálního seznamu správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením.

Vazba zákona o ochraně ovzduší a zákona o integrované prevenci

Účelem materiálu, zpracovaného MŽP, je přiblížit vazbu mezi relevantními ustanoveními předpisů integrované prevence a legislativou v oblasti ovzduší.

Závěry o BAT pro výrobu chlóru a alkalických hydroxidů

Dne 11.12.2013 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí komise 2013/732/EU, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu chlóru a alkalických hydroxidů.

Metodický dokument k problematice základní zprávy

Metodický dokument k problematice základní zprávy byl zveřejněn ve Věstníku MŽP ročník 13 - září, říjen - částka 9,10.
Metodický dokument je také ke stažení v rubrice "Národní legislativa v oblasti integrované prevence"

 

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.