Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Záchytné vany - musí být?

V provozní praxi se často řeší otázka, zda kapalné látky musí být vždy na záchytné vaně. Legislativa to řeší poněkud méně jasně. Sklad ano, hořlavé kapaliny ano, a ty o statní - jen v případě možnosti ohrožení vod.

06. prosinec 2021

Co je to závadná látka

Téměř všechno. Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (dále jen "závadné látky").

Základní povinnost

Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí (zachytné vany? Viz níže). Řídí se při tom výstražnými symboly, uvedenými na obale výrobku s obsahem konkrétní závadné látky, a pokyny pro bezpečné zacházení s nimi, které stanoví zvláštní právní předpisy (například zákon o chemických látkách a přípravcích).

V praxi se tato povinnost plní nejčastěji umístěním závadných látek na záchytných vanách nebo uložením v jinak vodohospodářsky zabezpečeném prostoru (např. sklad s nepropustnou podlahou a záchytným prostorem, sorpční rohože apod.). Není vždy nutné, aby každý obal s nebezpečnou látkou nebo přípravkem byl umístěn v záchytné vaně (i když to při auditech EMS často někteří auditoři požadují). Pro volbu úrovně zabezpečení je rozhodující, zda-li může dojít při zacházení či úniku látky k ohrožení povrchových nebo podzemních vod (pozor na nepřímé ohrožení např. propustnou podlahou, spárami, kanalizačními poklopy apod.).

Povinnost záchytných van

Hořlavé kapaliny - ČSN 65 0201

Tato norma platí pro stavby, pokud se v nich vyskytují hořlavé kapaliny.

4.8 Výrobní prostory (včetně otevřených technologických zařízení) a sklady hořlavých kapalin musí být vybaveny havarijními jímkami nebo záchytnými jímkami, které jsou trvale napojeny (kromě 6.2.5) na havarijní jímky.

6.2.4 Havarijní jímky musí být dimenzovány nejméně na užitný objem největší nádrže, technologického zařízení, kontejneru nebo přepravního obalu, v nichž se vyskytuje hořlavá kapalina, která je sváděna do havarijní jímky, nejméně však na: 10 % objemu všech hořlavých kapalin do jímky sváděných, pokud největší nádrž má užitný objem alespoň dvojnásobně větší, než kterákoliv jiná nádrž do jímky sváděná; nebo 20 % objemu všech hořlavých kapalin do jímky sváděných v ostatních případech. Havarijní jímky se dimenzují i na celý objem hořlavých kapalin, který se může vyskytovat v technologickém zařízení, aniž by šlo o nádrže apod.

6.2.5 V požárních úsecích nevýrobních či výrobních objektů, kde se vyskytují hořlavé kapaliny v celkovém objemu do 2000L, mohou být havarijní jímky nahrazeny záchytnými jímkami, které musí být dimenzovány nejméně na 10% objemu hořlavých kapalin v tomto prostoru, nejméně však na objem největší nádrže, pokud slouží záchytná jímka pro více nádrží.

Ostatní látky - vodní zákon a havarijní vyhláška

Platí pouze obecná povinnost učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod. Což může být např. záchytná vana na místech, kde je voda ohrožená. Tam, kde není voda přímo ohrožená, lze použít i jiná opatření, např. protihavarijní porstředky. Sklady ale musí mít nepropustnou úpravu pro ochranu podzemních vod (§ 39 zákona o o vodách).

V případě, že je pro pro ochranu vod použitá záchytná vana/havarijní jímka, musí mít objem minimálně odpovídající kapacitě největší nádrže v ní umístěné nebo do ní svedené (vyhláška č. 450/2005 Sb.).

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Maximální minimum o novém zákoně o odpadech

  • Změny v legislativě chemických látek

    Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. ČIŽP: REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování. Nově omezené látky. CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování. Ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. UFI kódy. Evropský systém kategorizace výrobků. Databáze SCIP. Nový formát bezpečnostního listu.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.