Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Živnostníci jako původci odpadů

03. březen 2014

Ačkoliv v právní úpravě odpadového hospodářství v ČR není samostatný pojem"živnostenský odpad" upraven, tyto odpady reálně na území měst a obcí vznikají.Podle Katalogu odpadů jsou zařazovány do skupiny 20 "Komunální odpady (odpady zdomácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetněsložek z odděleného sběru". V případě odpadů "podobných" jde o odpady vznikajícípři nevýrobní činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikánína území obcí (např. v úřadech, v kancelářích, v kulturních a vzdělávacíchzařízeních, v síti obchodů a služeb včetně veřejného stravování).

Ve studii, věnované živnostenským odpadům, mezi ně autorka Ing. ZdenkaKotoulová zařazuje také odpady z oblasti občanské vybavenosti, spadající podskupiny 15, 18, 19, 20 a specifické druhy odpadů odpovídající dané činnosti."Služby jsou zde chápány v co nejširším smyslu jako veškerý servis pro životobčanů (včetně např. zdravotnických zařízení) a fungování obce (včetně např.provozu úřadů veřejné správy). Toto pojetí je dáno výčtovým přehledem podleOdvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ, respektive NACE) a může býtbezpochyby předmětem další diskuse," říká se ve studii z roku 2010 (viz box2).

VAROVÁNÍ A INFORMACE

Ačkoliv živnostenské odpady byly dlouhou dobu mimo zorné pole úřadů, postupněse časy mění.

Magistrát města České Budějovice na webu města upozorňuje na povinnostipůvodce odpadů, v tomto případě právnických a fyzických osob oprávněných kpodnikání na základě živnostenského listu nebo zápisu v obchodním rejstříku. Nazákladě vlastních provedených kontrol upozorňuje zejména na § 16 (písm. c až e)zákona o odpadech - povinnost shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivýchdruhů a kategorií a předávat je pouze osobě oprávněné k jejich převzetí.

"Pokud Vám vznikají například plastové obaly, papírový odpad nebo sklo, jstepovinni toto shromažďovat odděleně a v žádném případě neodevzdávat dokomunálního odpadu. K zajištění převzetí vytříděných odpadů je nutno mítuzavřenu smlouvu se společností, která má oprávnění k převzetí odpadu do svéhovlastnictví," říká se na webové stránce.

Podobně informuje leták společnosti KOMWAG, působící v Praze. "Separačnínádoby nelze bez písemné smlouvy s hl. m. Prahou, zastoupenou svozovou firmoupůsobící na obvodě, kde podnikáte, využívat. Jsou určeny pouze pro obyvatele hl.m. Prahy a hradí je hl. m. Praha ze svého rozpočtu. Vám, jako původcům odpadů (§16 zákona o odpadech), hl. m. Praha nabízí tuto formu, ale pouze za úhradu.Pokud byste odkládali vytříděné složky do separačních nádob a neměli uzavřenousmlouvu s městem, může vám být odborem životního prostředí úřadu městské částiuložena pokuta až do výše 300 000 Kč," uvádí se v letáku. Formulář žádosti ozapojení do systému města je možné si stáhnout na stránkách města.

PRODUCENTI

Původci odpadu, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadu jakoodpad podobný komunálnímu, můžou na základě smlouvy s obcí využít systémuzavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná amusí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu. Odpadem podobnýmkomunálnímu se rozumí odpad, podobného složení jako komunální odpad, kterývzniká původci odpadu z nevýrobní činností (v kancelářích, od zaměstnancůapod.).

Zkušenost a praxe ukazují, že řada původců systémy nakládání s komunálnímodpadem obcí využívá, ovšem bez příslušné smlouvy s obcí. Jak uvádí webčeskobudějovického Magistrátu, mnoho menších podnikatelů o svých povinnostechnic netuší, nebo se domnívá, že je nějak obejde.

BOX 1: POVINNOSTI PŮVODCŮ ODPADŮ

Původce odpadů je podle § 16 zákona o odpadech povinen:

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,

b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,

c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem aprováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné kjejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomuzřízené právnické osoby,

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimipodle jejich skutečných vlastností,

e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi aohlašovat odpady,

i) zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem aprováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění,

j) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životníprostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadovéhohospodářství,

S prevencí a s nakládáním s živnostenskými odpady úzce souvisí zákon č.477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech), veznění pozdějších předpisů.

Zdroj: Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO http://www.zivnoodpad.cz/

BOX 2: CO PATŘÍ DO KO

Za komunální odpad lze považovat všechny odpady z neprodukční infrastrukturyvznikající na území obce (komuny):

KO = DO + OS + PONV

kde:

KOkomunální odpad,
DOdomovní odpad,
OSodpady ze služeb,
PONVprůmyslové odpady nesouvisející s výrobou

Řada živnostníků využívá obecní systém, ale bez smlouvy s obcí.

Autoři: -ork-

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.