Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Průběžná evidence odpadů a ohlašování

Původce odpadu, provozovatel zařízení, obchodník s odpady, zprostředkovatel, a dopravce musí plnit evidenční a ohlašovací povinnosti. 

29. leden 2024

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů

Online seminář: Nový ISPOP. Evidence a ohlašování odpadů. Nový zákon o odpadech a prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Aktuální nedostupnost formulářů pro ohlašování odpadů:

Provozovatel ISPOP upozorňuje uživatele, že v systému ISPOP nejsou k dispozici vybrané formuláře pro roční hlášení v agendě odpady (F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV a F_ODP_PROD_EL) a roční zprávy (F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_BAT, F_ODPRZ_PNEU) za ohlašovací rok 2021. Do ISPOP budou nasazeny až koncem ledna/na začátku února 2022.

Důvodem prodlevy v nasazení je nedávná změna Registru zařízení, obchodníků a spisů spojená s přijetím nového zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.), na kterou je třeba funkcionality a kontroly ve formulářích upravit. Hlášení není možné zaslat ani datovou schránkou, je nutné vyčkat do nasazení kontrol!

Pokyny pro rok 2021-24 (§ 80 vyhlášky):

V letech 2021 až 2024 se průběžná evidence vede a roční hlášení se podává podle požadavků vyhlášky č. 383/2001 Sb. V letech 2021 až 2024 se nevede průběžná evidence odpadů podle přílohy č. 14 k vyhlášce (zařízení přijímající kovové odpady).

Podmínky pro podání hlášení o odpadech se ale již řídí novým zákonem (podání do 28.2. 2022; limity původce: >600 kg NO či >100 tun OO, provozovatel/obchodník i nulové hlášení).

Průběžná evidence (§ 94)

Původce odpadu, provozovatel zařízení a obchodník s odpady jsou povinni vést průběžnou evidenci. Průběžná evidence se vede samostatně za každý druh odpadu, za každé zařízení určené pro nakládání s odpady, za každého obchodníka s odpady a za každou provozovnu, kde odpad vzniká. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu a nakládání s odpady v mobilním zařízení k úpravě, využití nebo odstranění odpadu se průběžná evidence vede samostatně za každý správní obvod obce s rozšířenou působností a hlavního města Prahy.

Původce odpadu, provozovatel zařízení a obchodník s odpady jsou povinni uchovávat průběžnou evidenci po dobu 5 let od provedení záznamu do evidence.

U odpadu perzistentních organických látek vymezeného vyhláškou je součástí průběžné evidence rovněž údaj o obsahu perzistentních organických látek podle přílohy IV nařízení EU 2019/1021.

Vedení průběžné evidence (§ 26 vyhlášky 273/2021 Sb.): platí až od 2025!

Do konce roku 2024 se evidence vede podle požadavků § 21 vyhlášky 383/2001 Sb.

Průběžná evidence se od 2024 vede podle listu 2 přílohy č. 13 k vyhlášce a dále vždy obsahuje datum a číslo zápisu do evidence a jméno osoby odpovědné za vedení evidence. V rámci vedení průběžné evidence odpadů se provede záznam

 • při každém naplnění prostředku pro soustřeďování odpadu,
 • při každém předání nebo převzetí odpadu; jednou měsíčně v případě periodického svozu komunálního odpadu,
 • při každém provedení úpravy, využití nebo odstranění odpadu,
 • při přeshraniční přepravě, dovozu nebo vývozu,
 • vždy na konci kalendářního roku k zaznamenání zůstatku odpadů k 31. prosinci.

Ohlašování (§ 95-96)

Údaje o zařízení (§ 95 odst. 1-2):

Provozovatel zařízení, obchodník s odpady, zprostředkovatel, a dopravce odpadu jsou povinni ohlásit údaje o zařízení určeném pro nakládání s odpady nebo o činnosti a údaje o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení nebo činnosti (provozovatel zařízení podle přílohy č. 15; obchodník s odpady, zprostředkovatel nebo dopravce podle přílohy č. 16 k vyhlášce). Zahájeníobnovení provozu zařízení nebo činnosti jsou povinni ohlásit před jejich zahájením nebo obnovením. Přerušení nebo ukončení provozu zařízení nebo činnosti jsou povinni ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Provozovatel zařízení podle § 21 odst. 3 (tj. zařízení k využití nebo skladování odpadu vymezené v příloze č. 4) je povinen ohlásit změnu údajů o zařízení před zahájením provozu na základě změněných údajů.

Provozovatel skládky je povinen ohlásit do 28. února za předchozí rok údaje o stavu vytvořené rezervy, doložené výpisem z účtu provozovatele skládky, údaje o volné kapacitě skládky a o poplatcích za ukládání odpadu na skládky.

Roční hlášení o odpadech (§ 95 odst. 3-5):

Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém roce s více než 600 kg NO, s více než 100 tunami OO nebo s odpadem POPs vymezeným vyhláškou, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý rok.

Provozovatel zařízení (s výjimkou skladu odpadu podle přílohy č. 4 k zákonu, kde je původce pod limitem 600kg NO/100t OO) a obchodník s odpady je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý rok. Provozovatel zařízení je povinen zaslat toto hlášení i v případě, že v zařízení nebylo po celý uplynulý rok nakládáno s odpady, aniž by byl provoz zařízení celoročně přerušen. Hlášení nezasílá provozovatel zařízení a obchodník s odpady, jejichž provoz nebo činnost byly přerušeny po celý uplynulý rok.

Obec, která je povinna zaslat roční hlášení, zasílá do 28. února následujícího roku hlášení o obecním systému za uplynulý kalendářní rok.

Hlášení zasílají prostřednictvím ISPOP nebo datové schránky MŽP určené k plnění ohlašovacích povinností.

Ministerstvo obrany nebo jím zřízená organizace pro správu a provoz objektů důležitých pro obranu státu ohlašují souhrnné údaje z průběžné evidence MŽP v rozsahu přílohy č. 13 k vyhlášce na elektronickém nosiči dat a provoz zařízení určených pro nakládání s odpady KÚ v listinné podobě nebo na elektronickém nosiči dat v rozsahu přílohy č. 15 k vyhlášce.

Manuály a videonávody pro nový ISPOP:

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • OVZDUŠÍ: povinnosti firem, uhlíková stopa, ISPOP, SPE a poplatky, IRZ

  Ovzduší – povinnosti v oblasti ovzduší. uhlíková stopa, vykazování, SCOPE 1 a SCOPE 2. ISPOP_2 v roce 2023. ohlašování agendy ovzduší (ISPOP, formulář F_OVZ, poplatky). Ohlašování agendy IRZ.

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.