Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Rozumíte tomu? Já tedy moc ne. Odpovědi MŽP na téma zdravotní odpady.

Vzhledem k nejasnostem ohledně nakládání se zdravotními odpady jsme požádali MŽP o odpovědi na konkrétní otázky. Odpovědi toho ale moc neobjasnily.

14. listopad 2022

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů

Online seminář: Nový ISPOP. Evidence a ohlašování odpadů. Nový zákon o odpadech a prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Požadavky v § 72 vyhlášky č. 273/2021 Sb.:

(1) Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče musí být odděleně soustřeďovány od okamžiku svého vzniku, a to alespoň v následujícím rozsahu:

 1. ostré předměty,
 2. nepoužitelná léčiva,
 3. odpady určené ke spálení,
 4. odpady určené k dekontaminaci a
 5. komunální odpad.

(2) Soustřeďovací prostředky na odpady ze zdravotní nebo veterinární péče musí splňovat následující požadavky:

 1. musí být certifikovány pro daný způsob použití,
 2. nádoby na ostré předměty musí splňovat normu ČSN EN ISO 23907 (85 4002) Ochrana před poraněním ostrými předměty,
 3. nádoby pro nebezpečný odpad musí být pevné, nepropustné, nepropíchnutelné a uzavíratelné,
 4. plastové pytle musí mít maximální objem 0,1 m3, tloušťka materiálu musí být alespoň 0,1 mm; v případě plastových pytlů, které se používají na pracovištích s vysokým rizikem infekčních činitelů, musí být tloušťka materiálu alespoň 0,2 mm; při použití plastového pytle z tenčího materiálu musí být použito více pytlů do požadované tloušťky nebo musí být pytel umístěn do nádoby, která musí být z dezinfikovatelného a čistitelného materiálu,
 5. kromě obecných požadavků musí být dále označeny
  1. časem vzniku odpadu,
  2. konkrétním oddělením, kde odpad vznikl,
  3. jménem osoby zodpovědné za nakládání a označení,
  4. údajem o hmotnosti odpadu a
  5. údajem o dalším způsobu nakládání.

(3) Odpady se z pracoviště zdravotnického zařízení nebo místa poskytování veterinární péče odstraňují denně.

Naše otázky k výše uvedeným požadavkům

Jak přesně chápat požadavky § 72 vyhl. č. 273/2021 Sb.:

 • K odst. 1: podle čeho má původce rozlišit odpady na spálení a dekontaminaci (původce přeci není odborníkem na další nakládání s odpadem), když má povinnost podle dalšího nakládání třídit?
 • K odst. 2: musí pytel být zároveň certifikovaný podle písm. a), nebo stačí jen naplnit požadavky písm. d)?
 • K odst. 2: podle písm. c) musí být nádoby na nebezpečný odpad nepropíchnutelné. Tzn., že nebezpečný odpad (např. 180103) se nesmí dávat do pytlů podle písm. d)?
 • K odst. 2: požadavky na označení podle písm. e) se týkají celé skupiny 18, nebo jen nebezpečných odpadů?
 • K odst. 2: požadavky na označení podle písm. e) čas je jen čas, nebo si má původce domyslet, že se požaduje vedle času i datum?
 • Patří mezi zdravotní odpad podle § 88 i odpad např. z laboratoří, výrob léků a pod? Podle textu § 88 se jako zdravotní odpad spíše považuje odpad z poskytování péče.

Odpovědi z MŽP

V případě odpadů ze zdravotní nebo veterinární péče je třeba s ohledem na možná rizika, která tyto odpady přestavují pro lidské zdraví a životní prostředí, věnovat zvýšenou pozornost celém cyklu nakládání s těmito odpady tedy včetně jejich soustřeďování před dalším nakládáním.

Podmínky pro soustřeďování veškerých odpadů ze zdravotní nebo veterinární péče (jak odpadů kategorie O-ostatní, tak N-nebezpečné) uvedené v odst. § 72 vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška"), zohledňují vlastnosti jednotlivých typů odpadů.

Pro odpad ostrých předmětů jsou požadavky na soustřeďovací prostředky, stanovené v § 72 odst. 2, písm. b vyhlášky): „nádoby na ostré předměty musí splňovat požadavky podle technické normy ČSN EN ISO 23907 (85 4002) Ochrana před poraněním ostrými předměty".

Je tedy zřejmé, že v případě odpadu ostrých přemetů (včetně těch, následně určených ke spálení) je třeba použít soustřeďovací prostředek certifikovaný jako výrobek pro daný způsob použití a pouze pro tento účel jej použít. Nelze tedy např. vkládat ostré předměty volně do plastových pytlů spolu s dalším odpadem určeným na spálení, neboť by mohlo dojít k jejich propíchnutí během další manipulace a následně tak ke zranění zdravotnického personálu nebo dalších pracovníků, kteří dále s odpadem nakládají. Smyslem odděleného soustřeďování je zajistit vysoký stupeň ochrany životního prostředí a lidského zdraví v rámci celého cyklu nakládání s odpadem.

Dále jsou podmínky soustřeďování těchto odpadů v místě jejich vzniku, zejména co se týká lhůt pro odstranění odpadu, specifikovány ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 306/2012 Sb.).

Za čas vzniku odpadu dle § 72 odst. 2 písm. e) vyhlášky je považován čas naplnění soustřeďovacího prostředku odpadem. Smyslem tohoto ustanovení je, aby v případech, kdy to připouští další související právní předpisy (např. vyhláška č. 306/2012 Sb.) nebyly k dalšímu nakládání nebo konečnému odstranění odpadu předávány pouze částečně naplněné soustřeďovací prostředky. Datum je rovněž vhodné uvést na soustřeďovací prostředek.

Co se týká působnosti § 88 zákona o odpadech jsou Vámi uvedené odpady (např. odpady léčiv, která vznikají při distribuci léčiv nebo odpady z laboratoří) považovány za odpad ze zdravotní péče vznikající mimo zdravotnická zařízení, který má stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení.

Dále v souladu se schválenými provozními řády musí pracovníci vědět, kam má být z určitých zdravotnických oddělení, úseků atd. zde vznikající odpad dále směřován. Dopředu musí být nastaveny postupy a směřování odpadu ke zpracování. Nelze odpady z prostředků jako jsou pytle nějak dále roztřiďovat.

Odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí

Tak nevím, zda vám odpovědi trochu pomohli. Podle mě moc ne.

Zdeněk Fildán

související článek: Nakládáte správně s odpady ze zdravotní/veterinární péče?

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.