Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinnosti týkající se klasifikace a označování nesplňuje skoro polovina nebezpečných směsí

V rámci projektu fóra o prosazování v celoevropském měřítku bylo zjištěny závažné neshody v klasifikaci a označování směsí.

02. únor 2020

Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

Základní seminář o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. Povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů. Základy REACH a CLP. Oznamování látek na MZd a ECHA. Bezpečnostní listy. Povolování a omezování látek, SVHC látky. Klasifikace, balení a označování podle CLP - základní principy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Šestý celoevropský projekt fóra o prosazování (REF-6) byl zaměřený na klasifikaci a označování směsí. Nejčastějšími kontrolovanými směsmi byly mycí a čisticí prostředky; biocidní přípravky; nátěry, barvy, ředidla a odstraňovače nátěrů; lepidla a těsnící materiály a přípravky pro osvěžení vzduchu – všechny obvykle obsahují nebezpečné složky.

Inspektoři ve 29 zemích zkontrolovali celkem 3 391 směsí a provedli kontrolu 1 620 společností (výrobci, dovozci, následní uživatelé a distributoři).

Projekt se zabýval také výjimkami z požadavků na označování a balení, harmonizovanou klasifikací, povinnostmi pro biocidy a zvláštními pravidly pro kapsle s tekutými pracími prostředky.

Hlavní zjištění projektu:

  • Bylo zjištěno, že 43% všech nahlášených společností má alespoň jednu neshodu a 44% vykazovaných směsí bylo nějakým způsobem nevyhovujících.
  • 17% nahlášených směsí bylo nesprávně klasifikováno, což může mít za následek nesprávné označení směsí, a tím i nesprávné pokyny pro bezpečné používání.
  • U některých látek, které vzbuzují největší obavy (karcinogenita, mutagenita, reprodukční toxicita a senzibilizátory dýchacích cest), je klasifikace a označování v celé EU harmonizováno, aby bylo zajištěno odpovídající řízení rizik. U 9% těchto látek kontrolovaných v projektu nebyla uvedena požadovaná harmonizovaná klasifikace a označení.
  • 33% nahlášených směsí mělo nesprávné označení.
  • 33% kontrolovaných bezpečnostních listů nesplňovalo požadavky sledované v projektu.
  • Inspektoři zkontrolovali požadavky na balení a označování kapslí s tekutými pracími prostředky (LLDC). Nejdůležitější zjištění je, že u 22% kontrolovaných LLDC uzavírání vnějšího obalu nezachovalo při opakovaném používání svoji funkčnost po dobu životnosti obalu.
  • U kontrolovaných biocidních přípravků postrádalo v přechodném období přibližně 7% platné povolení podle nařízení o biocidních přípravcích (BPR) nebo podle národních právních předpisů. U 17% biocidů byly nevyhovující etikety.

Výrobci, dovozci a následní uživatelé se musí více snažit při odvozování správné klasifikace směsí a předávat tyto informace v dodavatelském řetězci. Průmysl by měl rovněž pracovat na zlepšení kvality bezpečnostních listů. Zamezí se tím šíření nesprávných informací v bezpečnostních listech a na štítcích.

Dále by se mělo zlepšit porozumění právním předpisům v oblasti biocidů, aby se minimalizovala porušení způsobená nedostatečnou znalostí BPR.

U kapslí s pracími tekutými prostředky je průmyslu doporučeno zlepšit balení, aby uzávěry po celou dobu životnosti výrobků fungovaly správně, jak vyžaduje legislativa.

Shrnutí:

Hlavním zaměřením projektu REF-6 byla kontrola souladu klasifikace a označování chemických směsí s cílem zvýšit povědomí o různých právních ustanoveních podle nařízení CLP, z nichž nejdůležitější jsou články 4, 17, 29, 35 a 37, článek 31 nařízení REACH a články 17 a 69 nařízení o biocidních přípravcích.
Chemické výrobky používané spotřebiteli jsou směsi různých látek, na jejichž etiketách by měly být uvedeny správné informace o bezpečném používání výrobků. Příslušný štítek na obalu může být vytvořen na základě správné klasifikace nebezpečnosti směsi.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • 2-denní kurz: Chemická legislativa + bezpečnostní list (ČIŽP+Envigroup)

  • Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS (ČIŽP+Envigroup)

  • BEZPEČNOSTNÍ LIST: sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost (Envigroup)

Autor: MPO

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.