Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Kdo má povinnost prokázat oprávnění k nakládání s odpady?

12. červen 2011

Daná problematika je upravena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhláškou číslo 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Pokud jde o možné porušení povinností na straně vaší firmy, podle § 12 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., máte povinnost jako prvotní původce odpadů zjistit, zda osoba, které předáváte odpady, je k jejich převzetí podle výše uvedeného zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba neprokáže potřebným povolením, nesmí jí být odpad předán.

Dle ustanovení § 66 odst. 3 písm. b) vám může Česká inspekce životního prostředí uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč, jestliže předáte odpad fyzické nebo právnické osobě, která k jeho převzetí není podle zákona č. 185/2001 Sb. oprávněna. Žádným certifikátem se prokazovat nemusíte, pro případ řízení o uložení pokuty však doporučujeme opatřit si průkazný dokument, ze kterého vyplývá, že jste se mohli důvodně domnívat, že daná firma potřebná povolení má.

Při posuzování, zda došlo k porušení zákona ze strany firmy A., je třeba zjistit, zda se jedná o firmu provozující zařízení k využívání a odstraňování odpadů nebo o firmu, která odpady pouze užívá jako vstupní surovinu, tudíž je vůbec nepřejímá jako odpad. V ust. § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. je stanoveno, že zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů může být provozováno pouze na základě souhlasu krajského úřadu k provozování tohoto zařízení a v souladu s jeho provozním řádem.

Souhlas krajského úřadu však není potřeba v případech, kdy odpady zde využívané splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny (§ 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.). Provozovatelé zařízení na využívání odpadů nejsou sice povinni získat souhlas krajského úřadu, jsou však povinni podle § 39 odst. 3 zákona o odpadech zaslat údaje o tomto zařízení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu tohoto zařízení. Podrobnosti tohoto ohlášení stanoví § 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

V § 39 odst. 10 zákona č. 185/2001 Sb. je pak stanoveno, že obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad zveřejňují na portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz), popřípadě i jiným vhodným způsobem aktuální seznam zařízení provozovaných jak podle § 14 odst. 1, tak podle § 14 odst.2 zákona o odpadech. Odběratel vámi produkovaného odpadu tedy je buďto provozovatelem dle § 14 odst. 1 nebo § 14 odst. 2; v obou případech by toto zařízení mělo být zapsáno na portálu veřejné správy.

Doporučujeme vám proto překontrolovat tento aktuální seznam, a jestliže budete mít jakékoli pochybnosti, obrátit se telefonicky na krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností. Jestliže vám daný orgán informace neposkytne, můžete požadovat informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Podrobnosti o tom, jak žádat o informace, najdete například na webu Ekologického právního servisu v sekci "Právo na informace".

V případě, že by firma A. na žádném z těchto seznamů nebyla uvedena a zjistili byste, že neplní povinnosti uložené pro provozovatele dle § 14 odst. 1 nebo odst. 2 (tzn. nemá souhlas krajského úřadu ani nepodala oznámení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností), může Česká inspekce životního prostředí uložit firmě A. pokutu do výše 10 000 000 Kč, a to podle ust. § 66 odst. 3 písm. c) a d) zákona o odpadech.

Váš dotaz směřoval k tomu, zda se firma A. musí prokazovat nějakým certifikátem. V případě, že by se jednalo o provozovatele zařízení podle § 14 odst. 1, může se prokázat souhlasem vydaným krajským úřadem. V případě, že se jedná o provozovatele zařízení dle § 14 odst. 2, žádným dokumentem vydaným ze strany úřadu se pravděpodobně prokázat nemůže, ohlášení byste však měli najít na portálu veřejné správy, případně by vám jej měl vydat obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Markéta Višinková
Ekologický právní servis

Zdroj: odpady.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.