Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Rok po vydání normy ISO 14001:2015 - jste připraveni na zásadní změny?

Hlavní změny: Přesnější definování zainteresovaných stran. Vyšší integrace managementu do plánování, zrušení funkce představitele managementu. Plánování outsourcingu a analýza. Závazek k trvale udržitelnému rozvoji - environmentální dopad na celý životní cyklus.

04. říjen 2016

Hlavní změny ISO 14001:2015:

  1. Strategický environmentální management: je zvýšením důležitosti environmentálního managementu (EMS) u strategických procesů organizace. Nový požadavek na porozumění kontextu organizace byl začleněn, aby se identifikovaly příležitosti ku prospěchu jak organizace tak i životního prostředí. Zvláštní pozornost je věnována měnícím se potřebám a očekáváním zainteresovaných stran (zahrnujícím legislativní, regulační požadavky) a lokálním, regionálním nebo globálním podmínkám, které mohou ovlivnit nebo být ovlivněny organizací. Akce na snížení, řízení rizika nebo odhalující benefit identifikované jako prioritní- důležité jsou začleněny do plánování environmentálního systému.
  2. Silnější důraz na vůdcovství (leadership) pro podporu environmentálního managementu v organizaci
  3. Ochrana životního prostředí: bylo rozšířeno očekávání, že se organizace zaváže k proaktivním opatřením k ochraně prostředí v rámci svého kontextu. Revidovaný text nedefinuje ochranu životního prostředí, ale může zahrnovat prevenci znečištění, udržitelné využívání zdrojů, adaptace a snižování změn klimatu, ochrana biodiversity a ekosystémů a další.
  4. Environmentální výkonnost: je zde možné vidět posun od neustálého zlepšování systému managementu ke zlepšování výkonnosti environmentálního systému. Závazek organizace v rámci EMS, který je v souladu s politikou organizace, směřuje ke snížení emisí, odpadních vod a odpadů na úroveň definovanou organizací.
  5. Myšlení založené na životním cyklu: navíc ke stávajícímu požadavku na řízení envi aspektů vztahujících se k nakupovaným produktům a službám organizace musí rozšířit svou kontrolu a vliv na envi dopady související s použitím produktu a jeho konečnou likvidací (recyklací). Ovšem tento požadavek neznamená povinnost provádět audit životního cyklu.
  6. Komunikace: byl identifikován požadavek na zavedení komunikační strategie se stejným důrazem jak na vnitřní tak i na vnější komunikaci. Tento požadavek zahrnuje i poskytování konzistentních o důvěryhodných informací. Rozhodnutí o externí komunikaci je ponecháno organizaci, ovšem je nutné vzít do úvahy požadované regulačními autoritami a dalšími zainteresovanými stranami.
  7. Dokumentace: reflexe používaní informačních technologií vyúsťuje v menší důraz na dokumentaci

Pro přechod na novou normu platí tříleté přechodné období (do 9/2018) od publikování mezinárodního vydání standardu ISO 14001:2015 (září 2015).

Proč vznikla revize normy ISO 14001?

Stejně jako u normy ISO 9001:2015 jedním z důvodů novelizace je požadavek mezinárodní organizace ISO, aby všechny normy byly jednou za 5 let revidovány. Nicméně hlavním důvodem jel stále rostoucí požadavek společnosti na soulad výrobních a podnikatelských aktivit s ochranou životního prostředí.

Jaké jsou cíle a významné změny novelizace 2015?

Přesnější definování zainteresovaných stran
Organizace má povinnost provést analýzu skutečnosti, které subjekty jsou zainteresovanými stranami, tedy subjekty dotčené její činnosti. Tato povinnost je stanovaná jako aktivní ze strany organizace.

Vyšší integrace managementu do plánování, zrušení funkce představitele managementu
Všechna rozhodnutí o obchodní a podnikatelské činnosti organizace učiněná vrcholovým vedením musí zahrnovat analýzu dopadu na životní prostředí, to znamená, že vrcholový management musí rozhodovat o své činnosti jako o integrovaném procesu. Funkce představitele managementu může být rozdělena mezi různé stupně řízení organizace.

Plánování musí zahrnovat GAP metodu a celý životní cyklus
Pokud organizace plánuje vývoj nového výrobku nebo služby, musí brát v úvahu celý jeho životní cyklus, tedy i skutečnost co se stane s výrobkem a jeho dopady na životní prostředí po skončení jeho životnosti nebo ukončení služby.

Použití software
Jako náhrada řídící dokumentaci může být využit software pro řízení procesů nebo moderní audiovizuální prostředky.

Plánování outsourcingu a analýza
Pokud se organizace rozhodne významným způsobem outsourcovat své činnosti, musí provést analýzu a následně přijmout relevantní opatření jako by sama tuto činnost prováděla.

Environmentální dopad na celý životní cyklus a servis
Všechna rozhodnutí od plánování, přes realizaci až po dodání koncovému zákazníkovi musí zahrnovat všechny aspekty poprodejního servisu až do konce životního cyklu výrobku nebo služby.

Korekce neshod na vnější prostředí
Organizace v rámci nápravných a preventivních opatření musí využívat aktivně externí zdroje, tedy zejména zpětnou vazbu od zainteresovaných stran.

Změna struktury normy
Struktura normy se více přiblížila jiným normám týkající se systémů řízení.

Podrobné informace o dopadech aktualizované normy ISO 14001:2015 do praxe a aplikační zkušenosti po roce platnosti revize normy se dozvíte od zkušeného lektora a dlouholetého auditora na aktuálním semináři k tématu EMS:

Environmentální management podle ISO 14001:2015 - dopady revize normy do praxe

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.