Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Místní poplatek za shromažďování a likvidaci odpadu

Současná legislativa vůbec neřeší platby za komunální odpad těch obyvatel, kteří se z jakéhokoliv důvodu nezdržují na adrese trvalého pobytu, například vysokoškolských studentů. Ti potom musí platit za odpad na koleji i v místě svého trvalého pobytu. Je to správné chápání zákona?

08. leden 2011

Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby plateb fyzických osob za komunální odpad, kterými jsou:

úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - viz § 17 odst. 5 zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.),

poplatek za komunální odpad - viz § 17a zákona o odpadech,

místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - viz § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

První způsob platby se uskutečňuje na základě písemné smlouvy uzavřené mezi obcí a fyzickou osobou, ostatní dva obec stanoví (respektive může stanovit) pouze formou právního předpisu (obecně závaznou vyhláškou). Uvedené možné způsoby plateb za komunální odpad však nelze (v rámci jedné obce) v žádném případě směšovat či různě kombinovat. To znamená, že obec si může vybrat pouze jeden z uvedených způsobů.

Z dotazu dovozuji, že se má na mysli zřejmě místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákon o místních poplatcích rozlišuje dvě skupiny poplatníků popisovaného místního poplatku. Pokud jde o vysokoškolské studenty, mají povinnost platit předmětný místní poplatek pouze v obci, ve které mají trvalý pobyt. Vysokoškolské koleje rozhodně nelze považovat za »stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci«, a proto případné vybírání místního poplatku je v rozporu se zákonem o místních poplatcích. Maximální výše daného místního poplatku na osobu činí 500 Kč za kalendářní rok.

Jestliže však dotaz míří na poplatek za komunální odpad ve smyslu § 17a zákona o odpadech, je dvojí placení v souladu s právním řádem. Vysokoškolský student platí místní poplatek v obci, ve které má trvalý pobyt, a v obci, která zavedla poplatek za komunální odpad, je poplatníkem ještě tohoto poplatku.

Poplatníkem poplatku za komunální odpad je totiž bez dalších podmínek každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad (plátcem tohoto poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad).

Maximální výše poplatku za komunální odpad se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu.

Rozdílná právní pozice vysokoškolského studenta v popsaných případech se tak odvíjí od konkrétního způsobu platby za komunální odpad, který zvolila příslušná obec.


Mgr. JAN BŘEŇ
právník

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.