Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Elektronovela: nové definice a přísnější recyklační kvóty

17. říjen 2014

Novela se odehrává zejména ve čtvrté části zákona, věnované povinnostem při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními.

V § 37 g písm. e) je nová definice pojmu výrobce. Tím je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která v České republice pod vlastní značkou vyrábí a uvádí na trh elektrozařízení, prodává zařízení vyrobená jinými dodavateli, nebo uvádí na trh zařízení nabytá z jiného státu, a je v České republice usazena. Definice pamatuje i na e-shopy formulací "bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku".

V § 37 g písm. o) je nově nadefinován poslední prodejce jako právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která ...dodává v rámci své podnikatelské činnosti elektrozařízení konečnému uživateli (opět bez ohledu na způsob prodeje).

Novým institutem je "Pověřený zástupce" (§ 37 q), který odpovídá za plnění povinností zahraničního výrobce. Pokud pověřený zástupce své povinnosti neplní, odpovědnost výrobce tím nezanikne.

Zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení nalezneme v § 37 i. Zapsané osoby jsou povinny upravit svůj zápis v Seznamu podle nového znění § 37 i do čtyř měsíců od účinnosti novely, jinak budou ze Seznamu vyřazeny.

Povinnost evidence určuje § 37 h odst. 3: výrobce je povinen vést evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu od místa zpětného odběru nebo místa odděleného sběru až po zpracování, využití a odstranění elektroodpadu, případně vede tuto evidenci příslušná právnická osoba. Rozsah evidence bude určen prováděcím předpisem s účinností od 1. ledna 2015.

Při přeshraniční přepravě použitých elektrozařízení (§ 37 r) je třeba prokázat, že nejde o odpad. Použijí se k tomu doklady, jako je například kopie daňového dokladu a kopie smlouvy o převodu vlastnictví k přepravovanému elektrozařízení, v níž je uvedeno, že elektrozařízení jsou určena k přímému opětovnému použití a že jsou plně funkční.

Ke každému jednotlivému kusu přepravovaného elektrozařízení musí být vypracována dokumentace, která prokazuje, že byla ověřena jeho funkčnost a vyhodnocena přítomnost nebezpečných látek. Celní úřad nebo inspekce mohou držitele vyzvat, aby funkčnost elektrozařízení na vlastní náklady prokázal. Pro přepravu přes hranice státu nesmí být tento dokument starší než 3 měsíce. Jedinou výjimku z těchto tvrdých pravidel je přeprava zařízení k opravě, či renovaci (vše bude ještě upřesněno prováděcími předpisy). Pokud držitel požadované věci neprokáže, považují se přepravovaná zařízení za elektroodpad a jeho přeprava za nedovolenou přepravu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství.

V § 37 písm. s) je zakotveno vytvoření "Registru míst zpětného odběru". Podle zákonodárců mají mít občané ČR možnost jednoduše najít nejvýhodnější místo zpětného odběru v jednotné databázi sběrných míst. Sekundárním efektem by měl být transparentní systém, který umožňuje státu efektivně vyhodnocovat stav, dostupnost a aktuální rozvoj sběrné sítě v České republice. Předpokládá se postupné napojení všech komodit podléhajících zpětnému odběru (baterie, akumulátory, pneumatiky apod.), případně rozšíření o další komodity (textil, kovy apod.). Registr míst zpětného odběru bude zřízen jako informační systém veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo. Spuštění registru se předpokládá 1. června 2015.

NOVÉ ZNĚNÍ PŘÍLOH

Od 15. srpna 2018 se mění směrnice 2012/19/EU skupiny elektrozařízení. Proto má elektronovela nové znění přílohy č. 7, která skupiny vymezuje. V první části je dosud platný seznam, platný do 14. srpna 2018, v části II jsou nové skupiny elektrozařízení, platné od 15. srpna 2018.

V nové příloze č. 14 k zákonu o odpadech se stanovují procentuální cíle pro minimální úroveň využití, recyklace a přípravy na opětovné použití elektroodpadu, které vycházejí z přílohy V směrnice 2012/19/EU. Zatímco do 14. srpna 2015 budou platit pro jednotlivé skupiny elektrozařízení cíle pro využití elektroodpadu, kde jsou zahrnuty všechny způsoby využití, včetně recyklace a přípravy na opětovné použití, a zvlášť cíle pro recyklaci elektroodpadu. Od 15. srpna 2015 se budou sledovat vedle cílů pro jakékoliv využití elektroodpadu cíle pro recyklaci společně s přípravou na opětovné použití.

Zdroj: znění zákona a důvodová zpráva, sněmovní tisk 172/0

LEGISLATIVA

Zákon č. 184/2014 Sb., (částka 75 ze dne 29. srpna 2014), kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

BOX 1: SKUPINY ELEKTROZAŘÍZENÍ - PŘÍLOHA 7

I. Skupiny elektrozařízení, které se použijí do 14. srpna 2018

1.Velké domácí spotřebiče

2.Malé domácí spotřebiče

3.Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

4.Spotřebitelská zařízení a solární panely

5.Osvětlovací zařízení

6.Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)

7.Hračky, vybavení pro volný čas a sporty

8.Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)

9.Přístroje pro monitorování a kontrolu

10.Výdejní automaty

II. Skupiny elektrozařízení, které se použijí od 15. srpna 2018

1. Zařízení pro tepelnou výměnu

2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2

3. Světelné zdroje

4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a 3, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu

5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu

6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm.

Autoři: -orh- 
 
Zdroj:  www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.