Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Znečištěné obaly - konečně jasné zařazení pod 15 01 10

MŽP vydalo metodický návod k zařazování odpadů z obalů znečištěných nebezpečnými látkami nebo obsahujících zbytky nebezpečných látek. Je tak konečně jasno a zvítězil i zdravý rozum. Skončí snad tedy i spory s úřady.

12. září 2019

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí (dále jen „OODP MŽP") vydal metodický návod k zajištění jednotného postupu ze strany původců odpadů, kteří produkují odpady z obalů znečištěné nebezpečnými látkami nebo obsahující zbytky nebezpečných látek, při zařazování těchto vzniklých odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech", vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů (dále jen „Katalog odpadů") a vedení jejich evidence podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o situaci, kdy původcům odpadů vznikají odpady z obalů znečištěné nebezpečnými látkami nebo obsahující zbytky nebezpečných látek z různých materiálů (např. papírové, plastové, kovové, kompozitní obaly). Původce zvažuje zařazení odpadů pod katalogová čísla dle materiálu 15 01 01 O/N Papírové a lepenkové obaly, 15 01 02 O/N Plastové obaly, 15 01 04 O/N Kovové obaly, 15 01 05 O/N Kompozitní obaly, a v návaznosti na toto zařazení současně odpady zvlášť odděleně shromažďovat, anebo zařadit tyto odpady pod katalogové číslo 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, a to bez odděleného shromažďování podle materiálů.

Předmětem nejasnosti bývá zejména problematika, zda použití katalogového čísla 15 01 10* musí být vázáno na souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů.

Odpady kategorie ostatní podskupiny 15 01 jsou tříděny za účelem následného, zejména materiálového využití. Ovšem v případech, kdy jsou tyto odpady znečištěny nebezpečnou látkou a zařazeny do kategorie nebezpečný odpad, je možnost jejich materiálového využití minimální a z tohoto důvodu by bylo jejich oddělené shromažďování a vedení evidence nadbytečné. Vydávat souhlas k upuštění od třídění pro odpad katalogového čísla 15 01 10* je rovněž nadbytečné.

V případě odpadů z obalů znečištěných nebezpečnými látkami nebo obsahujících zbytky nebezpečných látek by mělo být upřednostněno zařazení pod katalogové číslo 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Preferenci tohoto postupu lze dovodit již ze samotné existence tohoto speciálního katalogového čísla pro nebezpečné odpady.

Výše uvedené však platí pouze v případech, kdy tento způsob nakládání a zařazení odpadů nebrání nakládání s těmito odpady v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady dle zákona o odpadech. Pokud by tedy např. jedna ze složek obalů, znečištěná nebezpečnými látkami nebo obsahující zbytky nebezpečných látek, zabraňovala předávání odpadu katalogizovaného pod kódem 15 01 10* např. k energetickému využití a bylo by tak možné tento odpad odstraňovat pouze uložením na skládku, pak je nezbytné danou složku obalových odpadů zařazovat jako odpad „O/N" pod příslušné katalogové číslo podle materiálu obalu uvedeného v podskupině „15 01" Katalogu odpadů.

MŽP, celý návod je ke stažení níže.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Podrobný kurz na téma odpady od tvůrců legislativy z MŽP: Maximální minimum pro původce odpadů

  Dvoudenní kurz přímo od tvůrců legislativy, vyvedený odborníky z MŽP a MV zaměřený od problematiky definice odpadu, vedlejších produktů, nebezpečné odpady a zařazování do katalogu přes obecné povinnosti jako je evidence a ohlašování, správní řád až po nakládání se specifickými odpadovými toky jako jsou čistírenské kaly a bioodpady, stavební odpady atp. Návody na řešení nejčastějších složitých situací. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

 • ODPADY: Aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

  Přehled předpisů a jejich změny. Metodické pokyny MŽP. Přehled povinností a změn. Klasifikace nebezpečných odpadů; jak postupovat. Označování nebezpečných odpadů+ILNO. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů SEPNO. Plnění evidenčních povinností. PoužíváníIČZ, IČP, ISOH, RZP. Ohlašování provozu zařízení přes ISPOP, Registr dopravců. Nakládání se sedimenty a kaly. Využívání odpadů na povrchu terénu, vzorkování odpadů. Zpětný odběr vyjmenovaných výrobků. Chystané změny legislativy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).


Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP; MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.