Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Školní sběry podle nového zákona o odpadech

Sběrové akce jsou oblíbenou aktivitou, která má na českých školách dlouholetou tradici. Propad cen papíru a protipandemická opatření je však v minulých dvou letech výrazně omezily. Teď už se ale situace změnila a školní sběry hlásí návrat. Pojďme si tedy shrnout ta nejdůležitější fakta.

05. září 2022

Odpadová legislativa pro běžnou praxi

Seminář: Nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb.. Nový Katalog odpadů č. 8/2021 Sb.. Metodické pokyny MŽP. To vše zpracované pro běžnou praxi s důrazem na změny oproti původní legislativě. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE záznam.

Úplné znění

Úvodem je potřeba zdůraznit, že provádět školní sběr není pro školní zařízení povinnost. Pokud jsou však sběrové akce organizovány, je nutné postupovat podle pravidel, která ukládá nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v § 20 nejen školám, ale i obcím, na jejichž území se školy nachází.

Nové povinnosti školy v roli příjemce odpadů ze školních sběrů nelze sloučit s jinou její rolí, a to původce odpadů vznikajících při činnosti školy jakožto právnické osoby (odpady z běžného provozu, ze školních jídelen či jiné odpady, které vznikají jako důsledek různých úkonů ve škole.).

Dále připomeňme, že pokud škola umožní svým zaměstnancům, žákům, studentům a návštěvníkům ve svých budovách odkládat komunální odpad, musí také zajistit místa pro oddělený sběr papíru, plastů, skla, kovů a biologického odpadu (§ 62 odst. 1 zákona o odpadech).

Jako školní sběr může být označen sběr využitelných složek komunálního odpadu od žáků a studentů organizovaný školou prostřednictvím shromažďovacího prostředku (obvykle kontejneru) umístěného dočasně v areálu školy. Dle nového zákona o odpadech se v rámci školních sběrů mohou sbírat pouze odpady z papíru, plastů a kovů z domácností. V tomto případě se na školu nevztahují povinnosti provozovatele zařízení (§ 17–19 zákona o odpadech).

Školní sběr by měla škola provádět po dohodě s příslušnou obcí, na jejímž území se nachází. Do obecně závazné vyhlášky se škola jako místo určené obcí pro odkládání odpadu neuvádí, protože zákon o odpadech předpokládá „nezávislé“ fungování školního sběru (§ 20 zákona o odpadech) na obecním systému odpadového hospodářství (§ 59 téhož zákona).

Škola se okamžikem převzetí odpadů sebraných v rámci školního sběru, stává jejich vlastníkem. Nakládá s nimi, tj. soustřeďuje je a předává do zařízení (např. sběrny), příp. za ně přijímá odměnu. Škola plní ve vztahu k těmto převzatým odpadům všechny povinnosti původce odpaduačkoli jejich původcem není. Výjimkou je pouze povinnost podávat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Původcem odpadu se z hlediska evidenční povinnosti stává obec, na jejímž území se škola nachází. Tato obec má povinnost vést o odpadech ze školního sběru evidenci a uvádět je v ročním hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi.

Škola předá do 15. ledna následujícího roku obci údaje o hmotnosti převzatých druhů odpadů a o zařízeních určených pro nakládání s odpady, kterým převzaté odpady předala, za předchozí kalendářní rok. Rozsah a způsob předání těchto údajů stanovilo MŽP ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. v příloze č. 3.

V ročním hlášení obec zahrne tyto odpady nahlášené školou, popř. školami do produkce obce (pod kód nakládání A00). Školy musí před prvním vývozem informovat oprávněnou osobu, které odpady předávají, o tom, že původcem, kterého má uvádět v evidenci, je obec, nikoliv škola. Tyto informace je nutné předat i v případě nastalých změn u vývozů následujících (např. změna oprávněné osoby, které se odpad předává).

Odpad sbíraný v rámci školního sběru lze zahrnout do čtvrtletních výkazů pro AOS EKO-KOM. Jelikož mnoho obcí delegovalo svoji povinnost vyplňovat tento čtvrtletní výkaz na svoji svozovou společnost, doporučujeme v rámci obce zajistit předání těchto informací mezi těmito subjekty.

Ve výkazech je od verze výkazu 4.3.01 (1.1.2022) školní sběr evidován samostatně jako „L“

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

  • Nová odpadová legislativa pro běžnou praxi

  • Maximální minimum o novém zákoně o odpadech

Autor: EKO-KOM a.s.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.