Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novela vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Od ledna platí vyhláška č. 445/2022 Sb., která mění vyhlášku č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Posouvá zejména termíny přechodných ustanovení, vyjasňuje přechodná pravidla pro přechod odpad neodpad u recyklovaných stavebních a demoličních odpadů a mění podmínky pro upravené kaly a pro jejich aplikaci na zemědělskou půdu.

08. leden 2023

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů

Online seminář: Nový ISPOP. Evidence a ohlašování odpadů. Nový zákon o odpadech a prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Úprava podmínek zákazu skládkování nebezpečných odpadů

Podle důvodové zprávy pro všechny produkované nebezpečné odpady vymezené v seznamu neexistuje v České republice dostatečná zpracovatelská kapacita zejména v podobě spaloven nebezpečného odpadu. Novela proto prodlužuje přechodné období pro vymezení nebezpečných odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, protože je možné je zpracovat ve spalovnách nebezpečného odpadu, a to do konce roku 2025.

Posun přechodného období pro přechod na nová pravidla pro vedení odpadové evidence

Na konci roku 2022 mělo podle § 80 odst. 4 vyhlášky vypršet přechodné období pro adaptaci na nová pravidla pro vedení odpadové evidence a obsah ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady. S ohledem na nezbytné přizpůsobení elektronických systémů prodlužuje novela přechodné období do konce roku 2024.

Podmínky pro upravené kaly a pro jejich aplikaci na zemědělskou půdu

Vyhláška zpřísňuje mikrobiologické limity, při jejichž splnění je možné kaly z čistíren odpadních vod používat na zemědělské půdě a zároveň je možné, je považovat za upravené ve smyslu § 67 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o odpadech"). Dne 31. prosince 2022 skončilo přechodné období podle ustanovení § 82 odst. 1 vyhlášky, během kterého je možné považovat za upravené rovněž kaly splňující mikrobiologická kritéria vymezená v tabulce č. 7.1 (limity pro kaly kategorie I) nebo tabulce č. 7.2 (limity pro kaly kategorie II) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 437/2016 Sb.

Novela vyhlášky doplňuje možnost používat dosavadní kaly kategorie II i po uplynutí přechodného období. Zároveň doplňuje omezení pro aplikaci kalu kategorie II, která doposud vyplývala pouze z odkazu přechodného ustanovení na předchozí právní úpravu. Návrh rovněž jednoznačně vyjasňuje, že kaly, které splnily stanovené mikrobiologické limity, se považují za upravené ve smyslu definice v zákoně o odpadech.

Vyjasnění přechodných pravidel pro přechod odpad neodpad u recyklovaných stavebních a demoličních odpadů

Vyhláška obsahuje v § 83 odst. 2 kritéria, při jejichž splnění mohou určité recyklované stavební a demoliční odpady přestat být odpadem ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o odpadech, a to po přechodnou dobu do konce roku 2024. Novela upřesňuje text přechodného ustanovení v § 83 odst. 2 vyhlášky tak, aby bylo zřejmé, že se vyhláška vztahuje na zeminy a recyklované přírodní kamenivo. V návaznosti se do seznamu vstupních odpadů doplňuje opomenutý druh odpadu 20 02 02 Zemina a kameny, kterým prochází sice menšina zeminy a kamení, přesto není důvod, aby zemina a kamení pod tímto katalogovým číslem nebyly zahrnuty.

Vypuštění limitní hodnoty obsahu benzo(a)pyrenu a oprava limitu pro sumu polyaromatických uhlovodíků v odpadech pro zasypávání

Původní vyhláška nastavila nové limity pro zasypávání. V případě limitů pro obsah benzo(a)pyrenu a celkového obsahu polyaromatických uhlovodíků došlo k chybě. Nastavená úroveň je nedosažitelná, v novele tedy dochází k opravě. Nová hodnota odpovídá předchozí úpravě v již zrušené vyhlášce č. 294/2005 Sb., s přidáním pouze původně zamýšleného zpřísnění, které se týká zasypávání v hloubce 1 metru od povrchu terénu, kde mohou využité odpady představovat největší riziko pro lidské zdraví.

Zdroj: Verlag Dashofer, ENVIprofi.cz

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

Autor: Verlag Dashofer, ENVIprofi.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.