Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novela vyhlášky 294/2005 Sb. - hlavní principy nové právní úpravy

Vyhláška č. 387/2016 Sb. novelizuje od 1.1.2017 vyhlášku č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, a vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

06. prosinec 2016

ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

Seminář: Nová odpadová legislativa - zákon o odpadech, nové prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Současný stav

Současné znění vyhlášky č. 294/2005 Sb. v § 4 stanoví, že odběr vzorků provádí kvalifikovaná osoba, tento pojem však není v stávající právní úpravě blíže definován. Ve vyhlášce č. 376/2001 Sb. je pouze uvedena možnost doložení odborné způsobilosti absolvováním školení určeného pro osoby pověřené k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo lze dle vyhlášky č. 384/2001 Sb. získat personální certifikát k odběru vzorků PCB v zařízeních podléhajících evidenci. Vzhledem k chybějící specifikaci pojmu „kvalifikovaná osoba" může docházet k rozdílným podmínkám pro jednotlivé povinné subjekty a tím pádem i k odlišnému zařazování materiálově stejného odpadu. Je třeba nastavit podmínky tak, aby bylo zřejmé, kdo a za jakých podmínek může odebírat vzorky odpadů pro účely zpracování základního popisu odpadu a sledování kritických ukazatelů.

V aktuálním znění § 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb. jsou stanoveny obecné technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu. Stávající znění umožňuje v praxi zneužívání výjimky pro využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů na povrchu terénu, kdy dochází k budování účelových terénních úprav, které slouží pouze k odstranění stavebních a demoličních odpadů.

V důsledku zahrnutí sedimentů do působnosti zákona o odpadech je podstatně ztíženo využití sedimentů na povrchu terénu. Je třeba lépe nastavit podmínky pro využití odpadů na povrchu terénu tak, aby bylo možné takto využít maximální množství odpadů při zachování nejvyšší možné ochrany životního prostředí.

Na základě změn legislativy a zkušeností z praxe je třeba provést i další změny týkající se podmínek pro ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, například ve vztahu ke směsnému komunálnímu odpadu, pneumatikám, a výstupům ze zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů.

Hlavní principy nové právní úpravy

S ohledem na velké množství odpadů, na které se režim vyhlášky bude nově vztahovat a specifické vlastnosti sedimentů, je nezbytné přistoupit k podrobnější úpravě a stanovit rozdílná kritéria pro využití všech odpadů a odpadních sedimentů na povrchu terénu.

Zároveň dochází zejména ke zrušení výjimky pro využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů v případě, že z nich lze odebrat reprezentativní vzorky, protože tato výjimka je v současné době velmi často zneužívána k obcházení zákazu jejich využívání na povrchu terénu. Zneužívání této úpravy umožňuje osobám obcházet povinnost platit poplatek za ukládání odpadů na skládku, tím že deklarují ukládání neupravených stavebních a demoličních odpadů na povrch terénu jako jejich využití. Tím jednak dochází k výrazným ztrátám na straně Státního fondu životního prostředí ale také k mizení vhodných stavebních materiálů z oběhu a zatěžování životního prostředí. Současně je v tomto ohledu vhodné zpřesnit výčet odpadů, které nelze využívat na povrchu terénu, zejména ve vztahu ke směsnému komunálnímu odpadu a nebezpečným odpadům.

V příloze č. 4 se nově vyjasňují podmínky pro ukládání odpadů obsahujících biologicky rozložitelnou složku na skládky. Dále se stanoví jasná pravidla pro postup v případě překročení nejvýše přípustné hodnoty ukazatele rozpuštěného organického uhlíku (DOC).

V příloze č. 5 je zejména nově zavedena výjimka pro využívání na povrchu terénu pro pneumatiky, které byly dosud v některých případech takto využívány, vzhledem k jejich zařazení mezi výrobky podléhající zpětnému odběru. Ohledně odpadů, které lze ukládat na skládky jen za určitých podmínek, se upřesňují podmínky pro ukládání neupravených směsných komunálních odpadů a biologicky rozložitelných odpadů.

Dále se doplňuje nové ustanovení ve vztahu k výstupům ze zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů, a to za účelem zajištění, aby s vyrobeným kompostem nebylo nakládáno v rozporu s hierarchií nakládání s odpady.

Rovněž je nutné upřesnit pojem „kvalifikovaná osoba", která může provádět vzorkování odpadu, v současné době není zřejmé jako kvalifikaci by tato osoba měla mít, je proto vhodné takové základní požadavky nastavit. V tomto ohledu bude využito exitující evropské normy pro vzorkování odpadů a rovněž existující certifikace vzorkařů odpadu a akreditací laboratoří a odborných pracovišť.

Nezbytnost nové právní úpravy

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, dosud nezohledňovala Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. Tento nový evropský předpis je nutné transponovat do právního řádu České republiky. Tento předpis byl transponován vyhláškou č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů, nicméně vyhlášku č. 294/2005 Sb. je nezbytné uvést do souladu zejména s novými definicemi stabilizace a částečné stabilizace odpadu.

Nezbytnost novely vyhlášky č. 294/2005 Sb. přinesla také novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 223/2015 Sb., který nabyl účinnosti 1. října 2015, je primárně reakcí na řízení o porušení Smlouvy (tzv. infringementové řízení) vedené vůči České republice ze strany Evropské komise k nesprávné transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.

V této novele zákona o odpadech byly na základě požadavku Evropské komise sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží, využívané na zemědělském půdním fondu a na povrchu terénu, nově zařazeny do působnosti zákona o odpadech. V případě využití sedimentů na povrchu terénu tak nově bude aplikována obecná právní úprava pro využívání odpadů na povrchu terénu.

Kompletní informace o legislativním procesu novely vyhlášky jsou uvedeny v aplikaci ODok.

Podrobné informace o aktuálních změnách legislativy odpadů se dozvíte na semináři:

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, změny legislativy (Praha 26.1.2017, Ing. Eva Směšná)

ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi (Praha 7.2.2017, Ing. Eva Směšná)

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP; ODok

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.