Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Co je to CLP? Znáte dopady nového evropského nařízení na Vaši firmu?

26. srpen 2010

CLP neboli nařízení CLP je nové evropské nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (z angl. Classification, Labelling and Packaging). Tento právní předpis zavádí v celé EU nový systém klasifikace a označování chemických látek, který vychází z globálně harmonizovaného systému Organizace spojených národů (UN GHS).

Nařízení CLP pojednává o nebezpečnosti chemických látek a směsí a jak o ní ostatní informovat. Průmyslové společnosti mají za úkol stanovit nebezpečí látek a směsí dříve, než jsou uvedeny na trh, a klasifikovat je v souladu s rozpoznanými druhy nebezpečnosti. Jestliže je látka nebo směs nebezpečná, musí být označena tak, aby pracovníci a spotřebitelé věděli o jejích účincích dříve, než ji začnou používat. Upozorňujeme, že „směs" znamená totéž jako pojem „přípravek", který byl dosud užíván.

Pro průmyslové podniky existuje určitý harmonogram klasifikace a označování jejich látek a směsí v souladu s pravidly nařízení CLP. Průmyslové podniky také musí nebezpečné látky a směsi oznámit do centrálního seznamu.

Praktické dopady do podnikové praxe včetně dalších informací (chemický zákon, novela nařízení REACH a další změny a povinnosti) se dozvíte na semináři

"Běžný" podnik a chemické látky/přípravky

který se koná 15.9.2010 v Praze.

Základní informace k CLP:

Co je klasifikace ? 

Klasifikace je zhodnocení nebezpečných vlastností látky nebo směsi. Výsledkem je přidělení:

 •   CLP - třídy a kategorie nebezpečnosti, signálního slova, výstražného symbolu, H-věty, P-věty,
 •   DSD a DPD je to výstražný symbol, písmenný symbol, R-věta a s-věta

Kdo klasifikuje ?

 • Výrobce, dovozce, následný uživatel, kteří látky uvádějí na trh bez ohledu na množství, ve kterém je látky vyráběna, dovážena nebo uváděna na trh (Povinnost z CLP).
 • Výrobce, dovozce, kteří registrují své látky, je klasifikují, i když nejsou uváděny na trh, ale jsou předmětem registrace nebo oznámení podle podmínek REACH. Tj. klasifikují se: monomery, izolované meziprodukty spotřebované i přepravované, látky pro výzkum a vývoj.
 • Výrobce nebo dovozce předmětu, který má v předmětu látky podléhající registraci nebo oznámení dle REACH, musí tyto látky klasifikovat, pokud tak již nebylo učiněno dříve (kupuje do předmětu registrovanou = klasifikovanou látku).
 • Dále klasifikují: výrobci výbušných předmětů - povinnost klasifikovat, balit a označovat podle CLP.
 • Distributoři (včetně maloobchodníků) - mohou použít klasifikaci dodavatele, ale jsou povinni zajistit, aby balení a označení bylo v souladu s CLP.
 • Následní uživatelé - mohou pro látky a směsi převzít klasifikaci, kterou odvodil dodavatel, např. z BL (pokud nemění složení látky nebo směsi), ale jsou povinni zajistit, aby balení a označení bylo v souladu s CLP.

Přechodná období pro klasifikaci a značení dle CLP

 • 1. Látky klasifikované, značené a balené podle 67/548/EHS ( ( u nás vyhlášky 232/2004 Sb.), které byly uvedeny na trh před 1. 12. 2010, mohou být ponechány na trhu stouto klasifikací, značením a balením do 1. 12. 2012.
  Po tomto datu musí být veškeré látky na trhu klasifikovány, baleny a označeny podle CLP. V praxi to znamená, že látky na trhu (např. v obchodech musí být přebaleny), rovněž látky ve skladech musí být přebaleny.
 • 2. Směsi klasifikované, značené a balené podle 1999/45/ES (u nás vyhlášky 232/2004 Sb.), které byly uvedeny na trh před 1. 6. 2015, mohou být ponechány na trhu stouto klasifikací, značením a balením do 1. 6. 2017.
  Po tomto datu musí být veškeré směsi na trhu klasifikovány, baleny a označeny podle CLP. V praxi to znamená, že směsi na trhu (např. v obchodech musí být přebaleny), rovněž směsi ve skladech musí být přebaleny.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.