Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Připomínky k záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností ("zpětný odběr")

17. listopad 2014

Zcela nový zákon o výrobcích s ukončenouživotností by měl řešit oblast nakládání s použitými výrobky, kterédoposud spadaly pod tzv. režim zpětného odběru, nyní stanovený zákonem oodpadech (elektro, baterie, apod.). Stávající nastavení bylo a jekritizováno z vícero míst, mimo jiné zejména s ohledem na ne zcela tržnífungování systému a některá omezení, která jdou nad rámec evropskésměrnice (více zde).Kritická slova a volání po nezbytných změnách byla opakovaně slyšet jakod některých zákonodárců, tak v oblasti ochrany tržních principůzejména ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který k věcifungování kolektivních systémů vydal své kritické stanovisko již v roce2013 - stanovisko k dispozici zde.

Aktuálně se některé podstatné věci snažíministerstvo životního prostředí vyřešit právě v rámci věcného záměruzákona o výrobcích s ukončenou životností. Snaha MŽP řešit mnoho letneřešený a zhoršující se problém je z textu věcného záměru patrná. Jakoobvykle se však tzv. "ďábel skrývá v detailu" a je tedy třeba novouzákonnou konstrukci kvalitně prodiskutovat a zajistit její skutečnoufunkčnost v praxi. Je pravděpodobné, že i v tomto případě se na MŽP,podobně jako u věcného záměru zákona o odpadech, sejde řada připomínek.S ohledem na těsnou provázanost obou norem je z odborného hlediskanutné, aby oba zákony šly legislativním procesem ruku v ruce (což dřívedeklarovalo i samo MŽP), neboť jsou vzájemně úzce provázány. I zdesamozřejmě platí, že nad rychlostí a případnou unáhleností musí převážitzájem na kvalitě obou norem.

Připomínky ČAOH

ČAOH podala na MŽP k věcnému záměruzákona o výrobcích s ukončenou životností celkem 24 připomínek, z toho15 zásadních. Plný text připomínek je k dispozici pod odkazem na koncičlánku.

Stručně shrnutá témata zásadních připomínek jsou zde

  • ČAOH je pro otevřený systém sběru výrobků s ukončenou životnostítak, jak stanoví směrnice WEEE (návrh MŽP přitom stále obsahuje omezenísběrné sítě prakticky jen na místa spravovaná kolektivními systémy).Speciální ,,česká" netržní omezení systému sběru snižují potenciál sběrnésítě a zbytečně povedou k nižším výsledkům sběru a větším nákladům.
  • ČAOH je pro odpadový režim u výrobků s ukončenou životností, tak jako je to ve většině států EU.
  • ČAOH je pro povinnost evidence výrobků s ukončenou životností.Toto je nezbytné pro možnou kontrolu materiálových, ale také finančníchtoků, která doposud ze strany státu v této oblasti zcela chyběla.Ministerstvem navrhovaný systém evidencí se bohužel nejeví jakodostatečně kontrolovatelný, spíše se jeví jako bezzubý a neprůhledný.
  • Věcný záměru obsahuje nedůvodná omezení pro samostatné plnění povinností mimo kolektivní systémy (např. omezení plnění pro max. 5 výrobců).
  • Jako pozitivní a klíčové vnímáme to, že věcný záměr obsahuje omezení pro kolektivní systémy, aby nemohly samy nakládat s odpady.Podobně je tomu dlouhodobě např. u autorizované obalové společnostiEkokom. KS tak budou dle zákona např. služby zpracování elektrozajišťovat pouze přes externí a majetkově nepropojené subjekty. Toto jeklíčové zejména s ohledem na ochranu tržního prostředí a hospodářskésoutěže.
  • Kupodivu, ale MŽP navrhuje do věcného záměru povinnostvyužívat k obchodování pouze jednu z možných cest v rámci tržníhoprostředí, a to obchodování prostřednictvím burzy. Toto je v kontextu dalších navrhovaných změn, které mají vést k tržnímu nastavení dosti zvláštní, protismyslné a omezující.
  • Bezplatnost odevzdání elektrozařízení - Věcný záměr dostatečně neřeší možnost, aby spotřebitel získal za své použité zařízení odpovídající odměnu. Domníváme se, že se jedná o rozpor se směrnicí EU k WEEE, neboť v této směrnici v článku 5 odst. 2 je uvedeno ,,přinejmenším bezplatně". Pro budoucí nastavení systému je dle ČAOH nezbytné, aby občanům bylo umožněno, tak jak stanoví i směrnice, získat za předané elektrozařízení odpovídající odměnu. Stručněřečeno, zákon musí občanovi zaručit, že za odevzdání nebude platit, alenesmí mu bránit, aby za odevzdání mohl získat odměnu.
  • Oddělené uvádění recyklačního příspěvku - Neníjasné, proč má být zákonem zakázáno uvádění tzv. recyklačního příspěvkuodděleně u ceny prodávaného zboží (elektrozařízení)? Je zřejmé, žepodstatnou část nákladů na sběr a recyklaci upotřebených výrobků zaplatíspotřebitelé ve zvýšené ceně výrobků. Pokud by se recyklační příspěvekuváděl odděleně (jako před několika lety), byl by systém výběru penězzásadně transparentnější. Nyní je situace taková, že málokterýspotřebitel si uvědomuje, kolik v ceně nového zboží platí, což jez hlediska environmentální osvěty zcela negativní. Negativní je to takéz pohledu možnosti transparentní kontroly státu ohledně výběru anakládání s vybranými prostředky. V tomto směru se jeví také jakonesystémové nastavení zákazu uvádění příspěvku u elektro, přitom věcnýzáměr naopak povinné uvedení recyklačního příspěvku stanovuje připovinnostech při prodeji pneumatik. ČAOH je pro transparentní a povinné uvádění recyklačního příspěvku na výrobcích.
  • Nastavení kontrolních a sankčních kompetencí státu -Navzdory tomu, že v dosavadním období nemohl stát oblast fungováníkolektivních systémů prakticky vůbec kontrolovat (včetně finančníchprostředků), což bylo také předmětem kritiky z mnoha stran, není bohuželve věcném záměru obsaženo funkční nastavení systému dozoru,odpovědnosti a sankcí ani nyní.

Z textu návrhu věcného záměru je patrné,že MŽP odvedlo určitý kus práce, ale mnoho podstatných věcí zde není,podobně jako ve věcném záměru zákona o odpadech, ještě vyřešeno a jetedy nutné je dodefinovat a text dopracovat. Pokud chce MŽP, aby novénastavení skutečně oblast posunulo pozitivním směrem, pak věřme, že aniv tomto případě nebude hlavní modla ministerských úředníků čas a úkol conejdříve odeslat oba věcné záměry na vládu, ale nezbytná elementárníkvalita a funkční provázanost těchto důležitých předpisů, tedy obouaktuálních věcných záměrů zákonů.

Kompletní připomínky ČAOH k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností jsou zde: pripominky-Caoh-k-vzzvuZ---finalw.pdf

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.