Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

"Skladování" odpadů vznikajících při stavební činnosti

Jaké povolení by měl mít původce odpadů pro manipulační plochu, na kterou by chtěl dočasně uložit svoje vlastní odpady (kat. O, např. stavební odpady) před dalším nakládáním s nimi?

03. březen 2020

ODPADY: Stavební a demoliční odpady v praxi

Seminář: Problematika stavebních a demoličních odpadů v praxi. Kontrolní činnost ČIŽP, kauzy v oblasti stavebních a demoličních odpadů. Chystané změny v oblasti odpadů, nová legislativa Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Jaké povolení by měl mít původce odpadů pro manipulační plochu, na kterou by chtěl dočasně uložit svoje vlastní odpady (kat. O, např. stavební odpady ze svých staveb) před dalším nakládáním, využitím či předáním oprávněné osobě? Zákon o odpadech v § 12 odst. 2 zmiňuje, že s odpady lze zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona určena. V zákoně není přímé ustanovení, které by řešilo určení či povolení zařízení k takovému nakládání spočívajícím v dočasném uložení vlastních odpadů.

V tomto případě se pravděpodobně bude jednat o soustřeďování - skladování odpadů, na které není povinnost mít souhlas k provozu zařízení, ale je nutné postupovat dle § 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Způsoby nakládání s odpady kategorie O, vznikajícími při stavební činnosti:

1. Odpad vzniká v místě stavby

Odpad vzniká v místě stavby a odtud je předáván oprávněné osobě:

 • Jedná se o shromažďování odpadů s povinností vést evidenci za splnění podmínek uvedených v § 5 vyhlášky 383/2001 Sb., souhlasu KÚ netřeba.

2. Odpad vzniká na jiném místě

Typicky se jedná o případ výkopu při budování kanalizace, kdy je z důvodu nedostatku místa na stavbě výkopek přemístěn na vhodnou plochu, odkud je jeho převážná část použita zpět na této stavbě k zasypání výkopu. Podle převažujícího názoru teprve zbytek, který není zpět použit k závozu výkopu, se stává odpadem, avšak přísnější pohled již za odpad považuje vše, co je na plochu navezeno.

 • Jedná se o shromažďování odpadů (toho zbytku) s povinností vést evidenci za splnění podmínek uvedených v § 5 vyhlášky 383/2001 Sb., souhlasu KÚ netřeba.
 • Odpad by měl být bezprostředně po ukončení akce předán oprávněné osobě, plocha uvedená do původního stavu.

3. Odpad vzniklý na stavbě je převážen do jiné provozovny

Odpad vzniklý na stavbě je převážen do jiné provozovny původce do určených shromažďovacích prostředků, po jejichž naplnění je předáván oprávněné osobě. Podmínkou je, že se musí jednat o legální provozovnu.

 • Jde o soustřeďování odpadů s povinností vést evidenci (uvádí se kódy AN3 na stavbě a B00 na provozovně, kam byly odpady převezeny), za splnění podmínek uvedených v § 5 vyhlášky 383/2001 Sb., souhlasu KÚ netřeba.
 • Může se jednat i o skladování odpadů, pak je třeba, aby tyto sklady splňovaly podmínky stanovené § 7 vyhlášky 383/2001 Sb.. Pozor! U překročení lhůt uvedených v § 7 odst. 4 vyhlášky 383/2001 Sb. se pak s ohledem na § 4 odst. 1 písm. i) zákona 185/2001 Sb. jedná již o skládku, tedy o zařízení, k jehož provozování je nutný souhlas příslušného orgánu.
 • Rozdíl mezi soustřeďováním a skladováním chápeme zejména v časových intervalech „zdržení" se odpadu na místě. V případě krátkých dob, kdy je čas mezi naplněním shromažďovacího prostředku a předáním odpadu v míře obvyklé pro zajištění předání a jeho realizací se dá mluvit o soustřeďování. V případech, kdy se naplňuje jeden prostředek, pak druhý, třetí, desátý, případně se kupí hromada z jedné stavby, pak se na ni přidá z druhé, třetí, páté, a tak to je půl roku, rok, dva, se již o soustřeďování dá úspěšně pochybovat. Sice můžete argumentovat, že žádné termíny na dobu shromažďování nebo soustřeďování zákon (zatím) nestanovuje, ale z logiky věci se v případě řízení o pokutě dají dovodit a použít.

4. Odpady vzniklé na různých stavbách, které se svážejí na pozemek

Odpady vzniklé na různých stavbách, které se svážejí na pozemek (ať již vlastní, či pronajatý), kde se dlouhodobě hromadí bez rozlišení odkud co je a pak třeba jednou za dva roky případně podrtí.

 • V těchto případech se obvykle tento způsob nakládání s odpady vyhodnocuje jako v rozporu se zákonem 185/2001 Sb., tedy jako nakládání s odpady v místech k tomu neurčených. Je tomu tak proto, že se dle našeho názoru jedná o naplnění definice skladování odpadů, ale bez splnění všech požadavků daných § 7 vyhlášky 383/2001 Sb., u překročených lhůt pochopitelně i bez souhlasu.
 • V případě, že by se jednalo o skutečný sklad splňující veškeré legislativní podmínky, tak při nepřekročení lhůt pro "dlouhodobé skladování" není souhlasu podle zákona 185/2001 Sb. třeba. Vždy je však třeba soulad se stavebním zákonem.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • ODPADY: Stavební a demoliční odpady v praxi. Aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

  Mgr. Vojtěch Pilnáček, MŽP:"nebezpečné vlastnosti stavebních a demoličních odpadů", "zařazování stavebních a demoličních odpadů podle Katalogu odpadů", "naplnění definice odpadu a vedlejšího produktu" a "skládkování a využívání na povrchu terénu","omezování vzniku nebezpečných stavebních a demoličních odpadů", "Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (výklad a aplikace)" a "Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi (výklad a aplikace)".     

  Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup: případné řešení dalších oblastí (CHLS, voda, ovzduší, IRZ, IPPC, ISPOP, obaly, ekologická újma).

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, ePříručka pro oblast ŽP a kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO a kniha Povinnosti firem).

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, ePříručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: ENVI GROUP, MŽP, ČIŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.