Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novela zákona o ovzduší (zákon č. 369/2016 Sb.)!

Dlouho očekávaná novela zákona o ovzduší byla konečně schválena vydána ve Sbírce pod číslem 369/2016 Sb. Začne platit od 1.1.2017!

30. listopad 2016

Hlavní změny v zákoně o ovzduší:

Cílem novely zákona je posílení ochrany čistoty ovzduší před znečišťujícími látkami. Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do dvou a půl mikrometru (PM2,5). Také bude možné vzájemné uznávání plaket cizích států pro vjezd vozidel do nízkoemisních zón a dojde k pružnějšímu a efektivnějšímu vyhlašování smogových situací.

Na konci článku je ke stažení znění zákona od 1.1.2017 a také příloha č. 2 zákona (vyjmenované zdroje) s vyznačením změn.

Upřesnění sčítání vyjmenovaných  a nevyjmenových zdrojů mezi sebou

Pokud je sečtením jmenovitých tepelných příkonů nebo projektovaných kapacit stacionárních zdrojů, jejichž jednotlivé příkony nebo kapacity nepřekračují hodnotu pro zařazení do přílohy č. 2 k zákonu, překročena hodnota pro zařazení do přílohy č. 2 k zákonu, zařazují se tyto zdroje do příslušného kódu v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

Jmenovité tepelné příkony nebo projektované kapacity stacionárních zdrojů, jejichž jednotlivé příkony nebo kapacity překračují hodnotu pro zařazení do přílohy č. 2 k zákonu, se nesčítají s příkony nebo kapacitami zdrojů, jejichž jednotlivé příkony nebo kapacity hodnotu pro zařazení do přílohy č. 2 k zákonu nepřekračují.

Navýšení hranice provozní doby u záložních zdrojů

Provozovatel stacionárního zdroje označeného kódem 1.1., 1.2. nebo 1.3. v příloze č. 2 k zákonu nezjišťuje úroveň znečišťování u tohoto zdroje měřením, slouží-li tento zdroj jako záložní zdroj energie, a jeho provozní hodiny nepřekročí 500 hodin ročně, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období tří kalendářních let.

Změny v příloze č. 2 zákona - vyjmenované zdroje

kódPopisPoznámka
1.4.Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem
Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW, které nejsou uvedeny pod jiným kódem
Původně se jednalo o spalování paliv v teplovzdušných přímotopných zdrojích.
4.13.Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kWpůvodně bylo zahrnuto i obrábění (např. frézy, soustruhy apod.)
4.14.Svařování kovových materiálů s celkovým elektrickým příkonem 1000 kW nebo vyššímPůvodně byla kapacita 1000 kVA.
5.11.Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den.Sloučení zdrojů pod kód 5.11. Původně byly některé uvedené zdroje pod samostatnými kódy 5.12 a 5.13.
6.5.Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo většíPůvodně nebyla prahová kapacita vůbec stanovena.
6.5.Řezání syntetických polymerů laserem nebo odporovým drátem o celkové projektované kapacitě vyšší než 10 tun za rokZavedení nové skupiny zdrojů spadajících pod kód 6.5 se stanovením prahové kapacity.

Kontrola spalovacích zdrojů provozovaných v domácnostech

Novela zákona zavádí povinnost provozovatelů spalovacích zdrojů v domácnostech umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke zdroji, k jeho příslušenství a používaným palivům ke kontrole dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší. Podmínkou je opakované podezření úřadu, že tepelný zdroj provozuje daná domácnost v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší. V případě prvního podezření úřad provozovatele písemně upozorní na podezření z porušování povinností, poučí jej o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje a o důsledcích opakovaného podezření možností provedení přímé kontroly u zdroje. Při druhém důvodném podezření bude mít úředník oprávnění provést kontrolu. Při ní bude postupovat podle jasných pravidel daných kontrolním řádem a zákonem o ochraně ovzduší.

Legislativně technické úpravy

Novela dále obsahuje blok věcných a legislativně technických úprav zákona prováděných v návaznosti na zkušenosti s téměř tříletou aplikační praxí zákona o ochraně ovzduší. Cílem navrhovaných změn je odstranit výkladové pochybnosti a vypustit úpravu povinností, které představují z hlediska dopadů na ovzduší neodůvodněnou administrativní a aplikační zátěž pro provozovatele nebo pro orgány ochrany ovzduší.

Podrobné informace o povinnostech provozovatelů, změnách legislativy ovzduší, rozsahu a způsobu souhrnné provozní evidence a poplatků se dozvíte na aktuálních seminářích k tématu ovzduší:

Novela zákona o ovzduší, prováděcí předpisy 
(Praha 8.12.2016), Ing. Zbyněk Krayzel


OVZDUŠÍ 2017: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky 
(Brno 1.3.2017, Praha 9.3.2017), Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Pavel Machálek

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.