Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Seznam standardních vět o nebezpečnosti (H- vět) v českém jazyce podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.  1907/2006 (nařízení CLP), v platném znění. Jsou zde zapracovány změny podle nařízení Komise (EU) č. 286/2011, nařízení Komise (EU) č. 487/2013 a nařízení Komise (EU) 2016/918.

Dále jsou ke stažení seznamy uvedených H-vět doplněné o jejich znění i v dalších jazycích, které můžete nejčastěji využít - v angličtině, němčině a slovenštině. Text celého nařízení CLP naleznete na http://eur-lex.europa.eu/.

Příloha III - nařízení CLP 1272/2008

Standardní věty o nebezpečnosti, doplňující informace o nebezpečnosti a doplňující údaje na štítku podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP), (k 1. 2. 2018)

1. Část 1: Standardní věty o nebezpečnosti

Tabulka 1.1

Standardní věty o nebezpečnosti pro fyzikální nebezpečnost:

 • H200 Nestabilní výbušnina.
 • H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.
 • H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.
 • H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
 • H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
 • H205 Při požáru může způsobit masivní výbuch.
 • H220 Extrémně hořlavý plyn.
 • H221 Hořlavý plyn.
 • H222 Extrémně hořlavý aerosol.
 • H223 Hořlavý aerosol.
 • H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry.
 • H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
 • H228 Hořlavá tuhá látka.
 • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H230 Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.
 • H231 Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu
 • H240 Zahřívání může způsobit výbuch.
 • H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.
 • H242 Zahřívání může způsobit požár.
 • H250 Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.
 • H251 Samovolně se zahřívá: může se vznítit.
 • H252 Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.
 • H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.
 • H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
 • H270 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.
 • H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.
 • H272 Může zesílit požár; oxidant.
 • H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
 • H281 Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.
 • H290 Může být korozivní pro kovy.

Tabulka 1.2

Standardní věty o nebezpečnosti pro zdraví

 • H300 Při požití může způsobit smrt.
 • H301 Toxický při požití.
 • H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.
 • H311 Toxický při styku s kůží.
 • H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H330 Při vdechování může způsobit smrt.
 • H331 Toxický při vdechování.
 • H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H340 Může vyvolat genetické poškození.
 • H341 Podezření na genetické poškození.
 • H350 Může vyvolat rakovinu.
 • H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
 • H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
 • H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
 • H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
 • H370 Způsobuje poškození orgánů.
 • H371 Může způsobit poškození orgánů.
 • H372 Způsobuje poškození orgánůpři prodloužené nebo opakované expozici.
 • H373 Může způsobit poškození orgánůpři prodloužené nebo opakované expozici.
 • H300 + H310 Při požití nebo při styku s kůží může způsobit smrt.
 • H300 + H330 Při požití nebo při vdechování může způsobit smrt.
 • H310 + H330 Při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt.
 • H300 + H310 + H330 Při požití, při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt.
 • H301 + H311 Toxický při požití nebo při styku s kůží.
 • H301 + H331 Toxický při požití nebo při vdechování.
 • H311 + H331 Toxický při styku s kůží a při vdechování. 3
 • H301 + H311 + H331 Toxický při požití, při styku s kůží nebo při vdechování.
 • H302 + H312 Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží.
 • H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
 • H312 + H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
 • H302 + H312 + H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování.

Tabulka 1.3

Standardní věty o nebezpečnosti pro životní prostředí

 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
 • H420 Poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozon ve svrchních vrstvách atmosféry.

2. Část 2: Doplňující informace o nebezpečnosti

Tabulka 2.1

Fyzikální vlastnosti

 • EUH 001 Výbušný v suchém stavu.
 • EUH 014 Prudce reaguje s vodou.
 • EUH 018 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.
 • EUH 019 Může vytvářet výbušné peroxidy.
 • EUH 044 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

Tabulka 2.2

Vlastnosti související se zdravím

 • EUH 029 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.
 • EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
 • EUH 032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.
 • EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 • EUH 070 Toxický při styku s očima.
 • EUH 071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.

3. Část 3: Doplňující údaje na štítku / informace o některých směsích

 • EUH 201/201A Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti. Pozor! Obsahuje olovo.
 • EUH 202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • EUH 203 Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci.
 • EUH 204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. 4
 • EUH 205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
 • EUH 206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
 • EUH 207 Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní pokyny.
 • EUH 208 Obsahuje. Může vyvolat alergickou reakci.
 • EUH 209/209A Při používání se může stát vysoce hořlavým. Při používání se může stát hořlavým.
 • EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
 • EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.