Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Velká novela zákona o integrované prevenci

Novela byla publikována jako zákon č. 69/2013 Sb. a přináší v řadě oblastí nové požadavky na provozovatele zařízení spadajících do působnosti integrované prevence (IPPC) i subjekty státní správy. Rovněž se rozšiřuje okruh činností, pro jejichž provoz bude nutné disponovat integrovaným povolením.

03. duben 2013

Pro bližší seznámení s novelou jejím dopadem do praxe jsme pro Vás připravili ve spolupráci s MŽP odborný seminář:

Aktuální novela zákona o integrované prevenci - IPPC, 17. 4. 2013 - PRAHA

Lektor:

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.,
vedoucí oddělení IPPC a IRZ, Ministerstvo životního prostředí
expert z oblasti integrované prevence a jeden z hlavních tvůrců novely zákona o integrované prevenci

  

Důvodem novelizace je transpozice nové směrnice o průmyslových emisích:

Zákon o integrované prevenci stanovuje pravidla pro povolování vymezených průmyslových a zemědělských zařízení. Vydává tzv. integrovaná povolení, která od roku 2003 nahrazují dílčí povolení v oblasti ovzduší, vod, nebo odpadů jedním správním aktem. V současnosti je jich vydáno cca 1500.

Zařízení s průmyslovými činnostmi spadající do působnosti směrnice o integrované prevenci, v současné době je jich přibližně 52000 v celé Evropské unii, se podílejí významnou měrou na ekonomické prosperitě a zajišťují zaměstnanost. Také se ale podílejí na znečišťování životního prostředí. 

„Na evropské i národní úrovni existuje snaha zavést takový způsob regulace vlivů průmyslu, který by na jedné straně respektoval princip přiměřenosti, na druhé straně pak byl dostatečně transparentní a vynutitelný," říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Novela celkově posiluje důraz na aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT) a zavádí transparentní postupy pro udělování výjimek. Zavádí také změny v procesu výměny informací o BAT, jehož výstupy jsou využívány v povolovacích procesech.

Dochází také ke zvýšení důrazu na ochranu půdy a podzemních vod. V případě používání nebezpečných látek bude mít provozovatel povinnost vypracovat tzv. „základní zprávu", kde bude popsán stav kontaminace místa provozu.

Dále se zvyšuje se důraz na provádění kontrol v místě zařízení Českou inspekcí životního prostředí a krajskými hygienickými stanicemi. Rozšiřuje se také v souladu s novou směrnicí okruh informací poskytovaných veřejnosti a zlepšuje se právní rámec pro zveřejňování.

Kategorie činností podléhající režimu integrované prevence:

1. Energetika

1.1. Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více.
1.2. Rafinace minerálních olejů a plynů.
1.3. Výroba koksu.
1.4. Zplyňování nebo zkapalňování
a) černého uhlí,
b) jiných paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 20 MW nebo více.

2. Výroba a zpracování kovů

2.1. Pražení nebo slinování kovové rudy včetně sirníkové rudy.
2.2. Výroba surového železa nebo oceli z prvotních nebo druhotných surovin, včetně kontinuálního lití, o kapacitě větší než 2,5 t za hodinu.
2.3. Zpracování železných kovů
a) provoz válcoven za tepla o kapacitě větší než 20 t surové oceli za hodinu,
b) provoz kováren s buchary o energii větší než 50 kJ na jeden buchar, kde je tepelný výkon větší než 20 MW,
c) nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů se zpracovávaným množstvím větším než 2 tuny surové oceli za hodinu.
2.4. Provoz sléváren železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 t denně.
2.5. Zpracování neželezných kovů
a) výroba surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými postupy,
b) tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t denně u všech ostatních kovů.
2.6. Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m3.

3. Zpracování nerostů

3.1. Výroba cementu, vápna a oxidu hořečnatého
a) výroba cementářského slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t za den nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t za den,
b) výroba vápna v pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t za den,
c) výroba oxidu hořečnatého v pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t za den.
3.2. Výroba azbestu nebo produktů na bázi azbestu.
3.3. Výroba skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t za den.
3.4. Tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t za den.
3.5. Výroba keramických výrobků vypalováním zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o výrobní kapacitě větší než 75 t za den, nebo o kapacitě pecí větší než 4 mJ a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m3 na pec.

4. Chemický průmysl

U kategorií činností uvedených v této části se výrobou rozumí výroba látek nebo skupin látek uvedených v bodech 4.1 až 4.6 na základě chemických a biologických procesů v průmyslovém měřítku.
4.1. Výroba organických chemických látek, jako jsou
a) jednoduché uhlovodíky lineární nebo cyklické, nasycené nebo nenasycené, alifatické nebo aromatické,
b) kyslíkaté deriváty uhlovodíků jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery a směsi esterů, acetáty, ethery, peroxidy a epoxidové pryskyřice,
c) organické sloučeniny síry,
d) organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, isokyanatany,
e) organické sloučeniny fosforu,
f) halogenderiváty uhlovodíků,
g) organokovové sloučeniny,
h) polymery určené jako suroviny k dalšímu zpracování, syntetická vlákna a vlákna na bázi celulózy,
i) syntetické kaučuky,
j) barviva a pigmenty,
k) povrchově aktivní látky.
4.2. Výroba anorganických látek, jako jsou
a) plyny, jako čpavek, chlor nebo chlorovodík, fluor nebo fluorovodík, oxidy uhlíku, sloučeniny síry, oxidy dusíku, vodík, oxid siřičitý, karbonylchlorid,
b) kyseliny, jako kyselina chromová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum, kyselina siřičitá,
c) zásady, jako hydroxid amonný, hydroxid draselný, hydroxid sodný,
d) soli, jako chlorid amonný, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, perboritan, dusičnan stříbrný,
e) nekovy, oxidy kovů či jiné anorganické sloučeniny, jako karbid vápníku, křemík, karbid křemíku.
4.3. Výroba hnojiv na bázi fosforu, dusíku a draslíku, a to jednoduchých nebo směsných.
4.4. Výroba prostředků na ochranu rostlin nebo biocidů.
4.5. Výroba farmaceutických produktů, včetně meziproduktů.
4.6. Výroba výbušnin.

5. Nakládání s odpady

5.1. Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující nejméně jednu z těchto činností
a) biologická úprava,
b) fyzikálně-chemická úprava,
c) míšení nebo směšování před zahájením některé z dalších činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2,
d) opětovné balení před zahájením některé z dalších činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2,
e) zpětné získávání či regenerace rozpouštědel,
f) recyklace či zpětné získávání anorganických látek jiných než kovy nebo sloučeniny kovů;
g) regenerace kyselin nebo zásad,
h) zpětné získávání složek používaných ke snižování znečištění,
i) zpětné získávání složek katalyzátorů,
j) rafinace olejů nebo jiné opětovné použití olejů,
k) ukládání do povrchových nádrží.
5.2. Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních určených k tepelnému zpracování odpadu
a) při kapacitě větší než 3 t za hodinu v případě ostatního odpadu,
b) při kapacitě větší než 10 t za den v případě nebezpečného odpadu.
5.3.
a) Odstraňování ostatních odpadů o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující nejméně jednu z následujících činností, s výjimkou čištění městských odpadních vod
1. biologická úprava,
2. fyzikálně-chemická úprava,
3. předúprava odpadu pro tepelné zpracování,
4. úprava strusky a popela,
5. úprava kovových odpadů v drtičkách, včetně odpadních elektrických a elektronických zařízení, vozidel s ukončenou životností a jejich součástí,
b) Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den a zahrnující nejméně jednu z následujících činností, s výjimkou čištění městských odpadních vod
1. biologická úprava,
2. předúprava odpadu pro tepelné zpracování,
3. úprava strusky a popela,
4. úprava kovových odpadů v drtičkách, včetně odpadních elektrických a elektronických zařízení, vozidel s ukončenou životností a jejich součástí.
Je-li jedinou z použitých činností úpravy odpadu anaerobní digesce, činí prahová hodnota pro kapacitu u této činnosti 100 t za den.
5.4. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t odpadu, s výjimkou skládek inertního odpadu.
5.5. Skladování nebezpečného odpadu, na něž se nevztahuje bod 5.4, před provedením činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2 o celkovém objemu větším než 50 t, s výjimkou shromažďování před sběrem na místě, kde odpad vzniká.
5.6. Podzemní uložení nebezpečného odpadu o celkové kapacitě větší než 50 t.

6. Ostatní průmyslové činnosti

6.1. Průmyslová výroba

a) buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů,
b) papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 t denně,
c) jednoho či více následujících druhů desek na bázi dřeva: desky z orientovaných třísek, dřevotřískové desky nebo dřevovláknité desky, při výrobní kapacitě větší než 600 m3 za den.
6.2. Předúprava, operace jako praní, bělení, mercerace nebo barvení textilních vláken či textilií při kapacitě zpracování větší než 10 t za den.
6.3. Vydělávání kůže a kožešin při zpracovatelské kapacitě větší než 12 t hotových výrobků za den.
6.4.
a) Jatka o kapacitě porážky větší než 50 t jatečně opracovaných těl denně,
b) úprava a zpracování, jiné než výlučně balení, následujících surovin, a to bez ohledu na to, zda dříve byly nebo nebyly zpracovány, za účelem výroby potravin nebo krmiv
1. pouze ze surovin živočišného původu (jiných než výlučně mléka) při výrobní kapacitě větší než 75 t za den,
2. pouze ze surovin rostlinného původu při výrobní kapacitě větší než 300 t za den, nebo není-li zařízení žádný rok v nepřetržitém provozu po dobu delší než 90 po sobě jdoucích dnů, 600 t za den,
3. ze surovin živočišného a rostlinného původu, ve formě kombinovaných nebo samostatných výrobků, při výrobní kapacitě v tunách za den větší než
- 75, pokud A je 10 nebo více, nebo
- [300- (22,5 x A)] ve všech ostatních případech, kde „A“ je podíl materiálu živočišného původu v procentech hmotnostních na výrobní kapacitě.
Do konečné hmotnosti výrobku se nezahrnuje hmotnost obalů.
Tento pododdíl se nepoužije, pokud je surovinou pouze mléko.
c) Úprava a zpracování pouze mléka při kapacitě odebíraného mléka větší než 200 t za den v průměru za rok.
6.5. Odstraňování nebo zpracování vedlejších produktů živočišného původu a odpadů živočišného původu o kapacitě zpracování větší než 10 t za den.
6.6. Intenzivní chov drůbeže nebo prasat
a) s prostorem pro více než 40 000 kusů drůbeže,
b) s prostorem pro více než 2 000 kusů prasat na porážku nad 30 kg, nebo
c) s prostorem pro více než 750 kusů prasnic.
6.7. Povrchová úprava látek, předmětů nebo výrobků používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, při spotřebě organických rozpouštědel vyšší než 150 kg za hodinu nebo než 200 t za rok.
6.8. Výroba uhlíku vysokoteplotní karbonizací černého uhlí nebo elektrografitu vypalováním či grafitizací.
6.9. Zachytávání oxidu uhličitého ze zařízení, na která se vztahuje zákon o integrované prevenci, za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu27) .
6.10. Konzervace dřeva a dřevěných výrobků chemickými látkami při výrobní kapacitě větší než 75 m3 za den, jiná než pouhé ošetření proti zabarvení běli.
6.11. Samostatně prováděné čištění odpadních vod, které nejsou městskými odpadními vodami a které jsou vypouštěny zařízením, na které se vztahuje tento zákon.
Poznámka:
Uváděné prahové hodnoty jsou obecně udávány ve vztahu k projektované nebo výrobní kapacitě anebo jinému výstupu průmyslové činnosti. Je-li ve stejném zařízení provozováno několik činností, které spadají pod týž popis činnosti zahrnující prahovou hodnotu, kapacity výstupů z těchto činností se sčítají. Pokud jde o činnosti v oblasti nakládání s odpady, použije se tento výpočet na úrovni činností 5.1, 5.3 písm. a) a 5.3 písm. b).

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.