Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Ohlašovací povinnosti - upozornění!

07. leden 2010

Způsob splnění ohlašovacích povinností (odpady, ovzduší, voda ...) mohou být pro velkou část z Vás výrazně odlišnější, než jste byli v minulosti zvyklí. Zjistěte si, zdali podléháte povinnosti ohlašovat prostřednictvím Integrovaného registru ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí! Ten, kdo má povinnost ohlašovat do IRZ, ohlašuje přes agendu ISPOP. Komu vzniká povinnost ohlašovat údaje do IRZ? Povinnost ohlašovat do IRZ vzniká podle zákona č. 25/2008 Sb.:

  • 1. provozovateli uvedenému v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006,
  • 2. provozovateli, kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, provozující provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna jiná činnost, než je uvedena v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 nebo činnost s nižší kapacitou, než je uvedena v této příloze,

v případě, že množství znečišťujících látek v únicích (do ovzduší, vody a půdy) nebo v přenosech (v odpadních vodách, v odpadech) je vyšší než stanovený ohlašovací práh, případně je-li překročeno množství produkovaných odpadů (stanoven ohlašovací práh pro nebezpečné odpady 2 t/rok a pro ostatní odpady 2000 t/rok). Více informací na http://www.irz.cz/, http://www.ispop.cz/.

Kdo je tedy povinen hlásit přes ISPOP?

ISPOP je v souladu s platnou legislativou pro podávání hlášení za rok 2009 určen pro ohlašovatele, kteří mají současně povinnost ohlašovat do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Tato povinnost je vztažena k jednotlivým provozovnám, znamená to, že pokud provozovna spadá do IRZ, všechna níže uvedená hlášení s ní spojená jsou realizována přes ISPOP. V případě, že provozovna nespadá do režimu IRZ, jsou ohlašovací povinnosti realizovány dle postupu v jednotlivých složkových zákonech.

Pozvánka na seminář, kde se dozvíte podrobné informace o změnách

Seznam ohlašovacích povinností:

1. Ohlašování prostřednictvím interaktivních freeware formulářů

  Oblast

Formulář

Termín prvního hlášení do ISPOP

Zákon/Vyhláška

ODPADY

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

15.2.2010

§21 a §22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady

15.2.2010

§5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady

15.2.2010

§11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

Zařízení na využívání a odstraňování odpadů

1.1.2010

§23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22

(do 2 měsíců po změně)

Skládky odpadů

1.1.2010

§23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 23

(do 2 měsíců po změně)

Dopravce odpadů

1.1.2010

§23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27

(do 2 měsíců po změně)

2. Ohlašování prostřednictvím PDF formulářů

Oblast

Formulář

Termín prvního hlášení do ISPOP

Zákon/Vyhláška

IRZ

Formulář pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování

31.3.2010

§3 zákona č. 25/2008 Sb.

VODA

61/2003

31.1. - 31.3.2010

§3 NV č. 61/2003 Sb. - příloha č. 6

Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody)/Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody)

15.2.2010

§1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha č. 1

Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování/Poplatkové přiznání za zdroj znečištění

15.2.2010

§8 vyhl. č. 293/2002 Sb.- příloha č. 4

OVZDUŠÍ

Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší a oznámení o výpočtu poplatku (společný formulář), Roční hmotnostní bilance rozpouštědel a Oznamovací list uživatele

31.3.2010

§18 vyhl. č. 205/2009 Sb.

§11 a §12 vyhl. č. 355/2002 Sb. - příloha č. 4 a 6

Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů

31.3.2010

§5 vyhl. č. 279/2009 Sb. - příloha č. 3

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

31.3.2010

§5 vyhl. č. 279/2009 Sb. - příloha č. 4

ODPADY

Evidenční list využití kalů v zemědělství

15.2.2010

§1 vyhl. č. 382/2001 Sb. - příloha č. 1

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech

31.3.2010

§7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů

31.3.2010

§6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4

Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok

31.3.2010

§20 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 19

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle §27 odst. (7)

1.1.2010

§6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

(hlásí se ihned po změně u ohlašovatele)

3. Ohlašování prostřednictvím portálů povodí

Oblast

Formulář

Termín prvního hlášení do ISPOP

Zákon/Vyhláška

IRZ

Formulář pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování

31.3.2010

§3 zákona č. 25/2008 Sb.

VODA

Výsledky měření množství odebírané povrchové vody

5.1.2010

§9 vyhl. č. 20/2002 Sb.

(k 5. dni měsíce)

Odběr podzemní vody

31.1.2010

§10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1

Odběr povrchové vody

31.1.2010

§10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2

Vypouštěné vody

31.1.2010

§10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody

31.1.2010

§10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.