Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Omezení pro diisokyanáty: Obsah povinného školení pracovníků

Omezení pro diisokyanáty dle přílohy XVII nařízení REACH: od 24.2.2022 musí být speciální štítek a od 24.8.2023 musí mít uživatel odbornou přípravu o bezpečném používání diisokyanátů.

08. květen 2023

Odborná příprava pro bezpečné používání diisokyanátů

Školení - odborná příprava pro odborníky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OZO) pro možnost školit jednotlivé pracovníky nakládající s diisokyanáty. Součástí je i samostatná odborná příprava pro jednotlivé pracovníky nakládající s diisokyanáty. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Diisokyanáty jsou látky senzibilizující dýchací cesty a kůži. Používají v celé řadě odvětví a aplikací, především k výrobě polyuretanových výrobků, jako jsou pěny, těsnicí materiály a nátěry.

V příloze XVII nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 řeší diisokyanáty položka 74.

Po dni 24. srpna 2023 se diisokyanáty nebudou smět používat jako samotné látky, jako složky jiných látek nebo ve směsích pro průmyslové a profesionální použití v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních nebo pokud nebude zajištěno, aby průmysloví nebo profesionální uživatelé před použitím látky nebo směsi úspěšně absolvovali odbornou přípravu o bezpečném používání diisokyanátů.

Uvádění diisokyanátů na trh je omezeno již od 24. února 2022!

Výběr požadavků z položky 74

Nesmí se používat jako samotné látky, jako složky jiných látek nebo ve směsích pro průmyslové a profesionální použití po dni 24. srpna 2023, pokud:

 1. koncentrace diisokyanátů jednotlivě a dohromady není nižší než 0,1 % hmotnostních nebo
 2. zaměstnavatel nebo osoba samostatně výdělečně činná nezajistí, aby průmysloví nebo profesionální uživatelé před použitím látky nebo směsi úspěšně absolvovali odbornou přípravu o bezpečném používání diisokyanátů.

Nesmí se uvádět na trh jako samotné látky, jako složky jiných látek nebo ve směsích pro průmyslové a profesionální použití po dni 24. února 2022, pokud:

 • koncentrace diisokyanátů jednotlivě a dohromady není nižší než 0,1 % hmotnostních nebo
 • dodavatel nezajistí, aby příjemce látky (látek) nebo směsi (směsí) dostal informace o požadavcích uvedených v  písm. b), a na obalu není uvedeno následující prohlášení způsobem, který se viditelně odlišuje od ostatních informací na štítku: „Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.“

Pro účely této položky se pojmem „průmysloví a profesionální uživatelé“ rozumí jakýkoli pracovník či osoba samostatně výdělečně činná manipulující s diisokyanáty samostatně, jakožto složkami jiných látek nebo ve směsích pro průmyslové a profesionální použití nebo dohlížející na tyto úkoly.

Odborná příprava uvedená v písm. b) zahrnuje pokyny ke kontrole dermální a inhalační expozice diisokyanátům na pracovišti, aniž je dotčena jakákoli vnitrostátní limitní hodnota expozice na pracovišti nebo jiná vhodná opatření k řízení rizik na vnitrostátní úrovni. Tuto odbornou přípravu provádí odborník na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s odbornou způsobilostí získanou příslušným odborným vzděláváním. 

Dodavatel musí zajisit, aby příjemci byly poskytnuty vzdělávací materiály a kurzy v úředním jazyce (úředních jazycích) členského státu (členských států), v nichž se látka (látky) nebo směs (směsi) dodávají. Školení zohlední rovněž specifičnost dodávaného produktu, včetně složení, balení a designu.

Zaměstnavatel nebo osoba samostatně výdělečně činná doloží úspěšné absolvování odborné přípravy. Odborná příprava se obnovuje nejméně každých pět let.

Podrobnosti jsou uvedeny v položce 74 Nařízení Komise (EU) 2020/1149.

Školení:

Dosud není příliš jasné, zda školení musí provádět jen osoba s odbornou způsobilostí k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. (dle stanoviska MZ nestačí způsobilost dle §44b zákona 258/2000 Sb., školení podle nich musí zastřešit OZO dle 309/2006 Sb.). Školení by měla vést OZO podle zákona č. 309/2006 Sb., která se zúčastní odborné přípravy nebo školení povede podle vzdělávacích materiálů od dodavatele.

Obsah odborné přípravy:

Prvky odborné přípravy jsou rozděleny do třech úrovní, podle rozsahu a způsobu použití diisokyanátů:

a) obecná odborná příprava, týkající se:

 • chemie diisokyanátů,
 • nebezpečí toxicity (včetně akutní toxicity),
 • expozice diisokyanátům,
 • limitních hodnot expozice na pracovišti,
 • způsobu, jakým se může senzibilizace vyvíjet,
 • zápachu jakožto indikace nebezpečí,
 • významu volatility jakožto rizika,
 • viskozity, teploty a molekulové hmotnosti diisokyanátů,
 • osobní hygieny,
 • potřebných osobních ochranných prostředků, včetně praktických instrukcí pro jejich správné použití, a jejich omezení,
 • rizika dermálního kontaktu a inhalační expozice,
 • rizika ve vztahu k použitému postupu aplikace,
 • režimu ochrany kůže a dýchacích cest,
 • ventilace,
 • čištění, úniků, údržby,
 • odstraňování prázdných obalů,
 • ochrany ostatních přítomných osob,
 • určení kritických fází nakládání,
 • bezpečnosti na základě chování,

b) středně pokročilá odborná příprava, týkající se:

 • dalších aspektů na základě chování,
 • údržby,
 • řízení změn,
 • vyhodnocení stávajících bezpečnostních pokynů,
 • rizika ve vztahu k použitému postupu aplikace,

c) pokročilá odborná příprava, týkající se:

 • veškerých dalších osvědčení potřebných pro specifická použití, na něž se vztahuje,
 • stříkání mimo postřikovací kabinu,
 • otevřeného zpracování horkých nebo teplých přípravků (> 45 °C).


Pro školení odborníků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s jsme připravili seminář Odborná příprava pro bezpečné používání diisokyanátů

Hlavní témata:

 • Odborná příprava pro odborníky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro možnost školit jednotlivé pracovníky nakládající s diisokyanáty – 1. část semináře
 • Odborná příprava pro pracovníky nakládající s diisokyanáty – 2. část semináře

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Odborná příprava pro bezpečné používání diisokyanátů

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.